Етика публікацій

                                                      Етичні зобов’язання Редакції журналу:

 1. Редакційна колегія журналу особисто і незалежно несуть відповідальність за прийняття рішення про публікацію наукової статті керуючись політикою журналу (відповідність науковій спеціалізації), основними вимогами до публікацій, їх достовірності та наукової значущості.
 2. Редакційна колегія є неупередженою та приймає наукові роботи виключно за їх змістом та правильністю оформлення незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, політичних поглядів, етнічної приналежності, громадянства тощо.
 3. Редакційна колегія не розголошує інформацію щодо прийняття або відхилення статті нікому, крім автора(-ів), співавтора(-ів), рецензентів; а також не розголошує персональні дані авторів, якщо це не передбачено технічними вимогами обслуговування веб-сайта наукового журналу, просування в міжнародні наукометричні бази.
 4. Неопубліковані матеріали статей, які прийнято до редакції, не використовуються членами редакційної колегії для своїх власних досліджень без посилання на автора вже надрукованої роботи. Цікава та корисна інформація з поданих статей може бути використана тільки для ознайомлення та не використовується у власних інтересах.
 5. Редакція не несе відповідальності за професійно-змістову та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.
 6. Редакція має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики. Про факт вилучення статті редакція повідомляє автора, який надав статтю та організації, де робота виконувалася.
 7. Редакція журналу зберігає таємницю прізвищ рецензентів.

                                                         Етичні зобов’язання Авторів статей:

 1. Автори поданих матеріалів мають презентувати їх у відповідності до вимог оформлення статей, що мають містити описання основного дослідження та обов’язково додаткові дані та посилання на інші роботи, що були використані для проведення дослідження. Наявність хибних або неточних даних є неприйнятною та розцінюється як порушення етики публікації.
 2. Автори статей несуть повну відповідальність за достовірність даних, представлених у своїх роботах. У разі використання даних інших науковців автори статей мають зробити  посилання на них у списку використаної літератури.
 3. Не допустимим є плагіат авторами у будь-якій його формі - від подання чужої роботи як авторської до копіювання або перефразування суттєвих частин чужих робіт (без зазначення авторства) і до заяви власних прав на результати чужих досліджень. Плагіат у всіх формах являє собою неетичні дії і є неприйнятним.
 4. Автор не повинен подавати статтю до публікації, в якій описується по суті одне й те саме дослідження,  до більш ніж одного журналу одночасно, адже це розцінюється як неетична поведінка та є неприйнятним.
 5. Авторам не дозволено подавати до публікації статтю, яка раніше вже була опублікована.
 6. Співавторами публікації можуть виступати тільки особи, які внесли значний вклад у формуванні задуму роботи, виконанні дослідження або при його інтерпретації. Всі співавтори статті повинні бути ознайомлені з остаточним її варіантом, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.
 7. Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
 8. Якщо автор статті знаходить значну помилку або неточність у своїй вже опублікованій роботі, він має повідомити про це редактора або відповідального секретаря журналу для пошуку відповідного рішення щодо усунення цієї проблеми.

                                                                Етичні зобов’язання Рецензентів:

 1. Рецензент допомагає Редакції у прийнятті рішень щодо прийняття статті до друку або відмови у публікації. Окрім цього, рецензент допомагає автору у коригуванні та вдосконаленні своєї роботи.
 2. Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.
 3. Рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну роботу, її інтерпретацію і виклад, а також врахувати, якою мірою робота відповідає високим науковим і літературним стандартам.
 4. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 5. Рецензент повинен своєчасно надати відгук у визначений Редакцією термін.
 6. Будь-яка наукова робота, що підлягає рецензуванню, розглядається як конфіденційний документ, що не підлягає обговоренню з третіми особами.
 7. Неопубліковані матеріали статей, які рецензуються, не використовуються рецензентами для своїх власних досліджень без посилання на автора вже надрукованої роботи.