Актуалізація міжкафедральних та міждисциплінарних зв’язків у процесі підготовки студентів за напрямом «Фінанси і кредит»

  • Неля Нагайчук
  • Олена Механікова
Ключові слова: навчально-пізнавальна діяльність студента, професійна та мовна компетенція, удосконалення навчального процесу, професійноорієнтоване читання, мультимедійні технології (ММТ)

Анотація

У статті досліджено авторський підхід до удосконалення навчального процесу студентів за напрямком підготовки «Фінанси і кредит» з метою підвищення якості професійної та мовної компетенції студентів у немовному вищому навчальному закладі, що досягається за рахунок взаємодії між випусковою кафедрою та кафедрою іноземних мов.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ : Монографія / Г. В. Барабанова. — К. : Фірма «ІНКОС», 2005. — С.101
2. Босова Л. М. Социолингводидактические аспекты формирования межкультурной компетенции / Л. М. Босова. — Барнаул, 1997. — 187 с.
3. Гринюк Ґ. А., Семенчук Ю. О. Відбір навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетенції у студентівекономістів // Навчання Іноземних мов у вищих навчальних закладах / Ґ. А. Гринюк, Ю. О. Семенчук. — К. : Іноземні мови, 2007. — № 82. — 30 с.
4. Жлуктенко Ю. О. Методика викладання іноземних мов у вищій школі / Ю. О. Жлуктенко. — К. : Вища школа, 1971. — 31 с.
5. Механікова О. О. Психологічна сутність навчання читання студентів немовних спеціальностей професійно орієнтованих текстів англійською мовою / О. О. Механікова // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 2021 жовтня 2011 р. — Черкаси. Видавець Чабаненко Ю. А., 2011. — С. 376
6. Морська Л. І. Формування вмінь професійного спілкування англійською мовою у студентів факультету фізичного виховання: Дис. ... канд. пед. наук: 13. 00.02 / Л. І. Морська // Інститут педагогіки АПН України. – К., 2001. — 85 с.
7. Робоча програма з дисципліни «Професійна іноземна мова» (англійська) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання напрямків підготовки за спеціальностями: 8.03050802 «Банківська справа», 8.03050801 «Фінанси і кредит»; 8.03050901 «Облік і аудит» галузь знань – 0305 – «Економіка та підприємництво» / О. О. Механікова, Т. А. Оришечко-Бартоха — Ч. : ЧІБС УБС НБУ (м. Київ), 2011. — 18 с.

Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 19
Як цитувати
(1)
Нагайчук, Н.; Механікова, О. Актуалізація міжкафедральних та міждисциплінарних зв’язків у процесі підготовки студентів за напрямом «Фінанси і кредит». fp 1, 116-120.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають