Оптимізація організаційної структури управління підприємством

Ключові слова: організаційна структура, оцінка ефективності, розвиток, управління, підприємство, удосконалення

Анотація

В сучасних умовах існування підприємництва необхідно швидко адаптуватися до умов ринкової економіки, удосконалюючи організаційну структуру управління підприємством, яка забезпечує ефективність роботи підприємства. Від правильної побудови апарату управління, складу підрозділів та взаємозв’язків між ними буде залежати подальша ефективність роботи організаційної структури підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Chychotka, V.V. (2016). Obgruntuvannia modeli pobudovy optymalnoi struktury pidpryiemstva [Substantiation of the model of building the optimal structure of the enterprise]. Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii - Economic Bulletin of the Zaporozhye State Engineering Academy, 5(2), 40-45 [in Ukrainian].
2. Kudinova, M.M., Rybalka, A.S., & Chubach, O.R. (2018). Pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia pidpryiemstvom shliakhom udoskonalennia orhanizatsiinoi struktury [Improving the efficiency of enterprise management by improving the organizational structure]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy - Ekonomics and Business Management, 3, 199-205 [in Ukrainian].
3. Litovchenko, B.V. & Yedynak V.Iu. Zminy orhanizatsiinoi struktury u protsesi stratehichnoho planuvannia diialnosti mytnoi sluzhby [Changes in the organizational structure in the process of strategic planning of the customs service]. Retrieved from: https://khntusg.com.ua/wp-content/uploads/2020/02/aref_maksimova-073.pdf [in Ukrainian].
4. Yukhnovska, Yu.O. (2011). Udoskonalennia orhanizatsiinoi struktury upravlinnia ZAT «ZAZ» [Improving the organizational management structure of ZAZ CJSC]. Efektyvna ekonomika. Efficient economy, 2. Retrieved from: www.economy.nayka.com.ua. [in Ukrainian].
5. Shevchenko, O.S. (2010). Vdoskonalennia orhanizatsiinoi struktury suchasnoho pidpryiemstva[Improving the organizational structure of the modern enterprise]. Re-trieved from: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Naukova_periodyka/vestnik/Tekhnichnyi prohres ta efektyvnist vyrobnytstva/2010/56/1_02.pdf . [in Ukrainian].
6. Solonenko, Yu. V. (2017). Vplyv komunikatsii na stiikist simeinoho bizne-su[The impact of communications on the sustainability of family business]. Economy. Zarządzanie. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki, 3, 67–71 [in Ukrainian].
7. Varava, L.M., Arutiunian, A.R., & Varava, A.A. (2016). Stratehichni aspekty vdoskonalennia orhanizatsiinoi struktury upravlinnia v umovakh hirnychodobuvnykh pidpryiemstv. Marketynh i menedzhment innovatsii [Strategic aspects of improving the organizational structure of management in the conditions of mining enterprises]. Marketynh i menedzhment innovatsii - Marketing and Management of Innovations, 4, 243-255 [in Ukrainian].
8. Batsenko, L.M. (2015). Diahnostyka orhanizatsiinoi struktury yak yii optymizatsii [Diagnosis of organizational structure as its optimization]. Naukovyi visnyk MNU imeni V.O. Sukhomlynskoho. Ekonomichni nauky - Scientific Bulletin of MNU named after VO Sukhomlinsky. Economic sciences, 2, 22-25 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 131
Завантажень PDF: 90 Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2021-12-29
Як цитувати
(1)
Солоненко, Ю.; Куца, Я. Оптимізація організаційної структури управління підприємством. fp 2021, 136-145.