Екологічні платежі як джерело державного фінансового забезпечення охорони природи

Ключові слова: екологічні платежі, доходи бюджету, екологічний податок, збір за забруднення навколишнього природного середовища, охорона довкілля

Анотація

Досліджено бюджетну класифікацію екологічних платежів України, проведено аналіз динаміку їх надходжень до бюджету розрізі статей протягом останніх п’яти років, визначено їх частку у загальних доходах бюджету, а також рівень забезпечення ними видатків на охорону навколишнього природного середовища. Визначено необхідність та напрямки реформування системи екологічного оподаткування, що сприятиме формуванню дієвої вітчизняної системи екологічного оподаткування, спрямованої на екологізацію суспільного виробництва, та забезпечуватиме сприятливі умови для збереження довкілля й успішний соціально-економічний розвиток держави в цілому.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Babichenko, V., Glukhova, V. & Kravchenko, K. (2021). Byudzhetne finansuvannya sfery okhorony navkolyshnʹoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukrayini [Budget financing of environmental protection in Ukraine]. Oblik i finansy – Accounting and finance, 3 (93). Retrieved from: http://www.afj.org.ua/ua/article/847. [in Ukrainian].
2. Veklych, O. O. (2016). Pershi pidsumky finansovo-byudzhetnoyi detsentralizatsiyi ekolohichnoho opodatkuvannya [The first results of financial and budgetary decentralization of environmental taxation]. Ekonomika Ukrayiny – Ukraine economy, 3, 60-74 [in Ukrainian].
3. Volokhova, I. S. (2018). Transformatsiyni protsesy u podatkoviy systemi Ukrayiny [Transformation processes in the tax system of Ukraine]. Odesa. [in Ukrainian].
4. Glukhova, V. I. (2009). Ekolohichnyy fond yak dzherelo derzhavnoho finansovoho zabezpechennya okhorony pryrody [Ecological fund as a source of public financial support for nature protection]. Ekonomichnyy prostir: Zbirnyk naukovykh pratsʹ – Economic space: Collection of scientific works, № 22/2. Dnepropetrovsk: PDABA, 251-257 [in Ukrainian].
5. Kanonishena – Kovalenko, K. & Shevchenko, L. (2018). Ekolohichnyy podatok vid A do YA [Environmental tax from A to Z]. Kyiv: Fundatsiya «Vidkryte Suspilʹstvo». Retrieved from: https://openaccess.org.ua/data/blog_dwnl/Ecological_tax_2018.pdf. [in Ukrainian].
6. Konyeva, I. I. (2020). Derzhavna finansova pidtrymka pryrodookhoronnoyi diyalʹnosti v Ukrayini [State financial support of environmental activities in Ukraine]. Rehionalʹna ekonomika ta upravlinnya – Regional economy and management, 1 (27), 119-123 [in Ukrainian].
7. Martynyuk, I. V. (2014). Otsinka ekonomichnoho stanu Ukrayiny z urakhuvannyam ekolohichnoho faktoru [Assessment of the economic condition of Ukraine taking into account the environmental factor]. Naukovyy visnyk: finansy, banky, investytsiyi: naukovo-praktychnyy zhurnal – Scientific Bulletin: Finance, Banks, Investments: Scientific and Practical Journal, 1 (26), 112-117 [in Ukrainian].
8. Matviychuk, N. M. (2017). Ekolohichne opodatkuvannya yak instrument finansuvannya pryrodookhoronnykh zakhodiv derzhavy [Environmental taxation as a tool for financing environmental measures of the state]. Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky – Global and national economic problems, 15 [in Ukrainian].
9. Order On Budget Classification by the Ministry of Finance of Ukraine № 11. (2011, January 14) Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11#Text. [in Ukrainian].
10. Nikola, S. O. & Husyev, A. O. (2020). Ekolohichne opodatkuvannya yak instrument derzhavnoho vplyvu na ekonomiku pryrodokorystuvannya [Ecological taxation as an instrument of state influence on the economy of nature]. Derzhava ta rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo – State and regions. Series: Economics and Entrepreneurship, 4 (115). Retrieved from: http://www.econom.stateandregions.zp.ua/journal/2020/4_2020/21.pdf. [in Ukrainian].
11. Ofitsiynyy veb-sayt Derzhavnoyi sluzhby Kaznacheystva [Official website of the State Treasury Service]. Retrieved from: https://www.treasury.gov.ua/. [in Ukrainian].
12. Peretvorennya nashoho svitu: Poryadok dennyy u sferi staloho rozvytku do 2030 roku [Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development]. ua.undp.org. Retrieved from: https://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine /docs/SDGreports /Agenda2030_UA.pdf. [in Ukrainian].
13. Svynous, I. V., Slobodenyuk, O. I. & Prysyazhnyuk, N. M. (2021). Ekolohichne opodatkuvannya: svitovyy dosvid ta vyklyky dlya Ukrayiny [Environmental taxation: world experience and challenges for Ukraine]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: Practice and Experience, 15. Retrieved from: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2021/5.pdf/.[in Ukrainian].
14. Shapovalov, E. (2021). Podatkove rehulyuvannya stanu dovkillya. Zarubizhnyy dosvid ta vitchyznyani realiyi v umovakh fiskalʹnoyi detsentralizatsiyi [Tax regulation of the environment. Foreign experience and domestic realities in the context of fiscal decentralization]. Svit finansiv – World of Finance, 1 (66) [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 60
Завантажень PDF: 43 Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2021-12-29
Як цитувати
(1)
Бабіченко, В.; Глухова, В.; Кравченко, Х. Екологічні платежі як джерело державного фінансового забезпечення охорони природи. fp 2021, 113-120.