Стратегічні завдання та умови підвищення рівня екологічної відповідальності металургійних підприємств

Ключові слова: екологічна відповідальність, екологічна політика, корпоративна екологічна відповідальність

Анотація

У статті розкрито поняття «екологічна відповідальність» та критерії, що його характеризують. Проаналізовано сучасний рівень екологічної відповідальності в Україні. Визначено, що перед українськими металургійними підприємствами стоїть необхідність підвищення екологічної соціальної відповідальності з метою запобігання негативному впливу на навколишнє середовище.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Iron and Steel Technology Roadmap Towards more sustainable steelmaking. (2020). International Energy Agency. Retrieved from: https://iea.blob.core.windows.net/assets/eb0c8ec1-3665-4959-97d0-187ceca189a8/Iron_and_Steel_Technology_Roadmap.pdf
2. Zelena metalurhiia: chomu v Ukraini ne pratsiuie ni odyn finansovyi stymul dlia dekarbonizatsii promyslovosti [Green metallurgy: why financial incentives for decarbonisation of industry are not working in Ukraine]. epravda.com.ua. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/rus/projects/ekopromyslovist/2021/04/19/673017/ [in Ukrainian]
3. Defining Corporate Environmental Responsibility: CanadianENGO Perspec-tives (2005). Retrieved from: http://www.pollutionprobe.org/old_files/Reports/cerreport.pdf
4. Derii, Zh. V. & Zosymenko, T. I. (2016). Ekolohichna komponenta korpo-ratyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti: svitovyi dosvid ta ukrainski realii [Ecological component of corporate social responsibility: world experience and Ukrainian reali-ties]. Aktualni problemy ekonomiky - Current economic problems, 11(185), 278-290. [in Ukrainian]
5. Kupalova, H. & Matviienko, T. (2012). Ekolohichna zvitnist pidpryiemstv yak skladova natsionalnoi informatsiinoi systemy z okhorony dovkillia[Environmental reporting of enterprises as a component of the national environmental information system]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Ser. Ekonomika - Bulletin of Kyiv National University. T. Shevchenko. Ser. Economy, 142, 12-16. [in Ukrainian]
6. Dovha, T. (2012). Formuvannia ekolohichnoi zvitnosti smittepererobnykh pidpryemstv [Formation of ecological reporting of waste processing enterprises]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu im. T. Shevchenka. Ser. Ekonomika - Bulletin of Kyiv National University. T. Shevchenko. Ser. Economy, 143, 50-53. [in Ukrainian]
7. Kamyshnykova, E. V. (2017). Analiz ekolohichnykh aspektiv korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti v ob yednanniakh pidprysmstv Ukrainy[Analysis of envi-ronmental aspects of corporate social responsibility in associations of Ukrainian en-terprises]. Ekonomichnyi analiz - Economic analysis, 27, 4, 205-210. [in Ukrainian]
8. Chernousova, M. A. & Borema, A. S. (2014). Ekologicheskiy aspekt razvitiya korporativnoy sotsial'noy otvetstvennosti v usloviyakh globalizatsii mirovoy ekonomiki [The ecological aspect of the development of corporate social responsibil-ity in the context of the globalization of the world economy]. Problemy razvitiya vneineekonomicheskikh svyazey i privlechetiya inostrannykh investitsiy: remonal'nyy aspect - Problems of development of non-economic relations and attraction of foreign investments: repair aspect, 2, 415-420. [in Russian]
9. Bendas, S. V. (2017). Ekolohichna vidpovidalnist yak skladova sotsialnoi vidpovidalnosti[Environmental responsibility as a component of social responsibil-ity]. Aktualni problemy teorii ta praktyky menedzhmentu - Current issues of manage-ment theory and practice, 38-39. Retrieved from: https://economics.opu.ua/files/science/men/2017/38.pdf [in Ukrainian]
10. Okhrimenko, O. O. & Ivanova, T. V. (2015). Sotsialna vidpovidalnist [Social responsibility]. Kyiv: Natsionalnyi tekhnichnyi universytet Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut». [in Ukrainian]
11. Ohorodnyk, V. (2015). Vplyv ekolohichnoho komponenta sotsialnoi vidpovi-dalnosti na ekonomiku krainy [The impact of the environmental component of social responsibility on the country's economy]. Mykolaivskyi natsionalnyi universytet imeni V.O. Sukhomlynskoho - Mykolayiv National University named after V.O. Sukhomlin-sky, 7, 612-616. [in Ukrainian]
12. Hrishnova, O. A. & Dumanska, V. P. (2011). Ekolohichnyi vektor sotsialnoi vidpovidalnosti[Ecological vector of social responsibility]. Ekonomika i upravlinnia - Economics and management, 3, 32-38. [in Ukrainian]
13. Bobko, L. (2016). Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku korporatyvnoi sot-sialnoi vidpovidalnosti v Ukraini[Current state and prospects of corporate social re-sponsibility in Ukraine]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia - Efficiency of public administration, 1/2 (46/47), 2, 41-47 [in Ukrainian]
14. Zinchenko, A. & Saprykina, M. (2017). Rozvytok KSV v Ukraini: 2010-2018 [CSR development in Ukraine: 2010-2018]. Kyiv: Vydavnytstvo «Yuston».
15. Mazurkevych, P.(2016). Korporatyvna ekolohichna vidpovidalnist: chy mozhlyva spilna systema KSV?[ Corporate environmental responsibility: is a shared CSR system possible?]. Retrieved from: Siteresources.worldbank.org [in Ukrainian]
16. Freemen, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Bos-ton: Pitman Publishing.
17. Ohorodnyk, V.V. (2018). Vplyv ekolohichnoho komponenta sotsialnoi vidpovidalnosti na ekonomiku Ukrainy [The impact of the environmental component of social responsibility on the economy of Ukraine]. Hlobalni ta natsionalni prob-lemy ekonomiky - Global and national economic problems, 7, 612-616. [in Ukraini-an]
18. Holtbrugge, D. & Dogl C. (2012). How International is Corporate Environ-mental Responsibility? A literature review. Journal of International Management, 18, 180–195
19. Shapoval, V.M. & Kovalenko, O.A. (2015). Funktsii ta elementy sotsialnoi vidpovidalnosti suchasnykh kompanii [Functions and elements of social responsibil-ity of modern companies]. Determinanty staloho rozvytku orhanizatsii v umovakh hlobalizatsii : zb. tez dopovidei I mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. – Proceedings of the 1st Internation Scientific and Practical Conference: Determinants of sustaina-ble development of organizations in the context of globalization. (pp.158-160). Nats. hirn.un-t. D.: NHU. [in Ukrainian]
20. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrain-ian]
21. Ofitsiinyi sait PAT «ArselorMittal Kryvyi Rih» [Official site of PJSC "Arce-lorMittal Kryvyi Rih"]. ukraine.arcelormittal.com. Retrieved from: https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=265 [in Ukrainian]
22. Ekolohichna vidpovidalnist: dosvid YeS ta mozhlyvosti dlia Ukrainy [Envi-ronmental responsibility: EU experience and opportunities for Ukraine]. civic-synergy.org.ua. Retrieved from: https://www.civic-synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/webenvironmental-liabilityua2018.pdf [in Ukrainian]
23. Kasych, A.O. & Didur, S.V. (2008). Strukturni kharakterystyky zovnishnoi to-rhivli Ukrainy [Structural characteristics of Ukraine's foreign trade]. Aktualni prob-lemy ekonomiky: naukovyi ekonomichnyi zhurnal - Current problems of economics: scientific economic journal, 1(79), 85–94. [in Ukrainian]
24. Smolennikov, D. O. (2013). Rol ekolohichnoi vidpovidalnosti biznesu na shliakhu do staloho rozvytku [The role of environmental responsibility of business on the path to sustainable development]. Visnyk SumDU. Seriia Ekonomika - Visnyk of Sumy State University. Economy series, 4, 35-40. [in Ukrainian]
25. Holtbrugge, D. & Dogl, C. (2012). How international is corporate environmen-tal responsibility? A literature review. Journal of international management, 18, 180-195.
26. Kasych, A. & Vochozka, M. (2018). Medothological support of the enterprise sustainable development management. Marketynh i menedzhment innovatsii - Market-ing and innovation management, 1, 371-381
27. Zvit pro stratehichnu ekolohichnu otsinku prohramy sotsialno-ekonomichnoho ta kulturnoho rozvytku Dnipropetrovskoi oblasti na 2021 rik [Report on the strategic environmental assessment of the program of socio-economic and cultural develop-ment of Dnipropetrovsk region for 2021]. adm.dp.gov.ua. Retrieved from: https://adm.dp.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/seo-zvit-social-ekonom-rozvitok-2020.pdf [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 65
Завантажень PDF: 33 Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2021-12-29
Як цитувати
(1)
Касич, А.; Семенюк, В. Стратегічні завдання та умови підвищення рівня екологічної відповідальності металургійних підприємств. fp 2021, 62-71.