Стратегія розвитку аграрної сфери економіки у регіонах Причорноморського економічного району України

Ключові слова: стратегія, інновація, інвестиції, регіональна економіка

Анотація

Досліджено вплив чинників на економічний та інвестиційний розвиток сільського господарства Півдня України. Визначено основні стримуючі та стимулюючі чинники розвитку інноваційних процесів в аграрних підприємствах. Встановлено, що інноваційна діяльність у сільському господарстві потребує збільшення державного фінансування товаровиробників та наукових установ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Nesterchuk, Yu.O. (2007). Uchastʹ derzhavy u rozvytku intehratsiynykh protsesiv v APK [State participation in the development of integration processes in the agro-industrial complex]. Visnyk KHNTU S·H - Bulletin of KhNTU AG, 56, 205-210. [in Ukrainian]
2. Tanklevsʹka, N.S. & Borovik, L.V. (2019). Kontseptualʹni zasady udoskonalennya investytsiynoyi polityky rozvytku silʹsʹkoho hospodarstva [Conceptual bases of improvement of investment policy of development of agriculture]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo - International Economic Relations and the World Economy Series, 26 (1), 24-28. [in Ukrainian]
3. Petina, L.V. (2009). Shlyakhy udoskonalennya vnutrishnʹohospodarsʹkoyi zvitnosti ta permanentnoyi inventaryzatsiyi v pryynyatti upravlinsʹkykh rishenʹ na pidpryyemstvakh APK [Ways to improve internal reporting and permanent inventory in management decisions at agricultural enterprises]. Biznes – navihator - Business navigator, 2 (17), 147 – 151. [in Ukrainian]
4. Shandova, N. V. (2019). Dzherela pidvyshchennya produktyvnosti pratsi [Sources of productivity]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi - Problems of system approach in economy, 2(70), 32-37. [in Ukrainian]
5. Tarasyuk, A.V. (2019). Osoblyvosti upravlinnya marketynhovoyu diyalʹnistyu ahrarnoho pidpryyemstva Ukrayiny [Features of management of marketing activity of the agrarian enterprise of Ukraine. Ahrosvit – Agroworld, 17, 70 – 78. [in Ukrainian]
6. Tanklevsʹka, N.S. & Borovik, L.V. (2019). Vplyv investytsiynoyi polityky na formuvannya ekonomichnoho investytsiynoho potentsialu silʹsʹkoho hospodarstva The influence of investment policy on the formation of economic investment potential of agriculture]. Naukovyy ekonomichnyy zhurnal «Intelekt XXI» - Scientific economic journal «Intellect XXI», 3, 121-125. [in Ukrainian]
7. Petrenko, V.S. & Karnaushenko, A.S. (2018). Faktory pidpryyemnytsʹkoho zovnishnʹoekonomichnoho ryzyku v umovakh hlobalizatsiyi [Factors of entrepreneurial foreign economic risk in the context of globalization]. Naukovyy ekonomichnyy zhurnal «Intelekt XXI» - Scientific economic journal «Intellect XXI». 1, 24-28. [in Ukrainian]
8. Trusova, N.V. et al. (2020). Investment Attractiveness of the Economy of the World Countries in the Polystructural Space of Foreign Direct Investments. Journal of Advanced Research in Law and Economics, Volume XI, Spring, 2(48): 645 – 660. DOI: 10.14505/jarle.v11.2(48).35. Retrieved from: http://journals.aserspublishing.eu/jarle/index.
9. Oliynyk, N. M., Solovyova, N.I. & Makarenko, S.M. (2016). Metodolohichna korektnistʹ otsinyuvannya parametriv sotsialʹno – ekonomichnoho rozvytku rehioniv [Methodological correctness of estimation of parameters of social and economic development of regions]. Aktualʹni problemy ekonomiky - Current economic problems, 11 (185), 268 – 277. [in Ukrainian]
10. Karlyuka, D.O., Myeshkova-Kravchenko, N.V. & Buryk, YU.I. (2016). Vyznachennya shlyakhiv pidvyshchennya efektyvnosti funktsionuvannya ptakhivnychykh pidpryyemstv za dopomohoyu tekhnolohiyi «Data Mining» [Identification of ways to increase the efficiency of poultry enterprises with the help of "Data Mining" technology]. Ekonomichni nauky - Economic Sciences, 3. T. 1 (236), 22 – 27. [in Ukrainian]
11. Latkina, S.A., Myeshkova-Kravchenko, N.V. (2018). Pidpryyemnytsʹki ryzyky v innovatsiyniy diyalʹnosti pidpryyemstva [Entrepreneurial risks in the innovative activity of the enterprise]. Naukovo – vyrobnychyy zhurnal «Biznes – navihator» - Scientific and production magazine «Business Navigator», 32 (46), 26 – 29. [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 56
Завантажень PDF: 44 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2021-12-29
Як цитувати
(1)
Боровік, Л. Стратегія розвитку аграрної сфери економіки у регіонах Причорноморського економічного району України. fp 2021, 24-30.