Конкурентні позиції України на світовому ринку фінансових послуг

  • Олена Литвин Навчально-науковий інститут економічних та соціальних відносин Університету банківської справи http://orcid.org/0000-0003-3437-2067
  • Вікторія Хмелевська Навчально-науковий інститут економічних та соціальних відносин Університету банківської справи
Ключові слова: конкурентоспроможність; світовий ринок; фінансові послуги

Анотація

Світовий ринок фінансових послуг займає одне з провідних місць в структурі світової економіки. Разом з цим відбувається постійний рух і перерозподіл ресурсів між учасниками міжнародних економічних відносин. Саме тому визначення рівня конкурентоспроможності України та посилення її конкурентних переваг на світовому ринку фінансових послуг є пріоритетним завданням формування економічної стратегії держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Ukraina vtratyla pozytsii u svitovomu reitynhu konkurentospromozhnos-ti[Ukraine has lost its position in the world competitiveness ranking]. epravda.com.ua. Retrievd from: https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/9/ 652410/ [in Ukrainian]
2. Pozytsiia Ukrainy v reitynhu krain svitu za indeksom hlobalnoi konkurentospromozhnosti 2017-2018[Ukraine's position in the ranking of countries according to the global competitiveness index 2017-2018]. edclub.com. Retrieved from: http://edclub.com.ua/analityka/ pozyciya-ukrayiny. [in Ukrainian]
3. Osnovni pokaznyky diialnosti bankiv Ukrainy za 2012–2018 [The main indi-cators of the banks of Ukraine for 2012-2018]. bank.gov.ua. Retrieved from: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=34661442 [in Ukrainian]
4. Publichni zvity pro diialnist Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh za 2012–2018 [Public reports on the activities of the National Commission for State Regulation of Financial Services Mar-kets for 2012-2018]. nfp.gov.ua. Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua/ua/Richni-zvity-Natskomfinposluh.html. [in Ukrainian]
5. Stratehichnyi plan diialnosti Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh na 2020–2022 rr.: zatv. rozporiadzhenniam Natsionalnoi komisii, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferi rynkiv finansovykh posluh vid 04.06.2019 r. # 1021. nfp.gov.ua Retrieved from: https://www.nfp.gov.ua/files/DepFinMon/Strategy/C%D1%82%D1%80% D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_% D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_2020-2022.pdf. [in Ukrainian]
6. Analitychni dani shchodo rozvytku fondovoho rynku [Analytical data on the development of the stock market]. nssmc.gov.ua. Retrieved from: https://www.nssmc.gov.ua/news/insights/. [in Ukrainian]
7. Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2025 roku [Strategy for the development of the financial sector of Ukraine until 2025]. Retrieved from: https://mof.gov.ua/storage/files/Strategija_financovogo_sectoru_ua.pdf. [in Ukraini-an]
8. Lytvyn O.Ye. & Biloshapka V.V. (2020). Osoblyvosti tsyfrovoho marketynhu v bankivs-kii diialnosti[Features of digital marketing in banking]. Finansovyi prostir - Financial space, 4(40), 117-126. [in Ukrainian]
9. Doing Business 2018: Getting Credit – Legal Rights Questionnaire. 2018. 18 р. Retrieved from: http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/ Docu-ments/Methodology/ Survey-Instruments/DB18/DB18-Legal-Rights-Creation ques-tionnaire-en.pdf?la=en.
10. Getting Credit Methodology. Doing Business. 2017. Retrieved from: http://www.doingbusiness.org/Methodology/Getting-Credit.
11. Lytvyn O.Ye. (2019). Novi pidkhody do shliakhiv pidvyshchennia efektyvnosti bankivskoi systemy Ukrainy [New approaches to ways to increase the ef-ficiency of the banking system of Ukraine]. In H.T. Karchevoi (Ed.), Mekhanizmy zabezpechennia efektyvnosti ta konkurentospromozhnosti bankivskoi systemy ta ekonomiky Ukrainy - Mechanisms for ensuring the efficiency and competitiveness of the banking system and the economy of Ukraine. (pp. 279-287). Kyiv: DVNZ «Universy`tet bankivs`koyi spravy`». [in Ukrainian]
12. Lytvyn O. (2019). Ukraina v systemi mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn v umovakh instytutsionalizatsii ta hlobalnoi konverhentsii [Ukraine in the system of international economic relations in the conditions of institutionalization and global convergence]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Mizhnarodni vidnosyny - Bulletin of Taras Shevchenko National Univer-sity of Kyiv. International relations, 1(49), 36-40. [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 54
Завантажень PDF: 137 Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2021-06-01
Як цитувати
(1)
Литвин, О.; Хмелевська, В. Конкурентні позиції України на світовому ринку фінансових послуг. fp 2021, 66-78.