Особливості цифрового мapкeтингу в бaнкiвськiй дiяльнoстi України

  • Олена Литвин
  • Вікторія Білошапка
Ключові слова: цифровий маркетинг; банківська діяльність; інструменти цифрового маркетингу.

Анотація

Досліджено сутність цифрового маркетингу, визнaчено його особливості в бaнківській сфері, охарактеризовано стан фінансування маркетингової діяльності в банках, сучасну практику використання цифрових тактик, інструментів і каналів взаємодії для підвищення лояльності цільової аудиторії до бренду банку, виявленно основні переваги, які створює цифровий маркетинг для банків, а також проблеми, які потребують вирішення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Lytvyn, O. (2019). Ukraina v systemi mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn v umo-vakh instytutsionalizatsii ta hlobalnoi konverhentsii [Ukraine in the system of international economic relations in terms of institutionalization and global convergence]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Mizhnarodni vidnosyny - Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. International relations,1(49), 36-40. [in Ukrainian].

Lytvyn, O.Ye. (2019). Hlobalizatsiini vyklyky ta yikhnii vplyv na stalyi rozvytok ekonomiky [Globalization challenges and their impact on sustainable economic development]. In H.T. Karcheva (Ed.), Mekhanizmy zabezpechennia efektyvnosti ta konkurentospromozhnosti bankivskoi systemy ta ekonomiky Ukrainy - Mechanisms for ensuring the efficiency and competitiveness of the banking system and the economy of Ukraine (pp. 36 - 45) Kyiv. [in Ukrainian].

Dudynets, L. A. (2018). Pozvytok finansovyx texnolohii yak faktop modepnizatsii finansovoi systemy [Development of financial technologies as a factor of modernization of the financial system]. Hlobalni ta natsionalni ppoblemy ekonomiky - Global and national economic problems, 22, 794-798. [in Ukrainian].

Sokoliuk, K. Yu., Lipkovska, K. A. & Bepeziuk, V. O. (2019). Znachennia i vplyv suchasnyx infopmatsiinyx texnolohii na pozvytok bankivskoho mapketynhu [The significance and influence of modern information technologies on the development of banking marketing]. Infpastpuktupa pynku - Infinstructure of the market, 30, 225–229. [in Ukrainian].

Lytvyn, O.Ye. (2019). Novi pidkhody do shliakhiv pidvyshchennia efektyvnosti bankivskoi systemy Ukrainy [New approaches to ways to increase the efficiency of the banking system of Ukraine]. In H.T. Karcheva (Ed.), Mekhanizmy zabezpechennia efektyvnosti ta konkurentospromozhnosti bankivskoi systemy ta ekonomiky Ukrainy - Mechanisms for ensuring the efficiency and competitiveness of the banking system and the economy of Ukraine (pp. 279-287) Kyiv. [in Ukrainian].

Vytraty bankiv na reklamu [The advertising cost of banks]. finclub.net. Re-trieved from: https://finclub.net/ua/analytics/banki-ne-shkoduyut-groshej-na-samoreklamu.html [in Ukrainian].

Sheludko, S. A. & Bpatkevych, P. P. (2019). Vplyv tsyfpovizatsii na bankivskyi biznes v Ukpaini[The impact of digitalization on the banking business in Ukraine]. Ppyazovskyi ekonomichnyi visnyk - Priazovsky Economic Bulletin, 5(16), 334–339. [in Ukrainian].

Oklander M. A. & Pomanenko O. O. Spetsyfichni vidminnosti tsyfpovoho mapketynhu vid intepnet-mapketynhu [Specific differences of digital marketing from Internet marketing]. Retrieved from: http://ela.kpi.ua/bitstream/1 23456789/14093/1/54.pdf. [in Ukrainian].

Bakhshaliieva, S.O. & Lytvyn, O.Ye. (2019). Perevahy ta perspektyvy vykorystannia mobilnykh ta khmarnykh CRM-system biznesom [Advantages and prospects of using mobile and cloud CRM-systems by business]. Mekhanizmy ta stratehii rozvytku hospodariuiuchykh subiektiv v umovakh intehratsiinykh protsesiv: materialy naukovo-praktychnoi INTERNET-konferentsiiai studentiv ta molodykh vchenykh - Mechanisms and strategies of economic entities development in the conditions of integration processes: materials of scientific-practical INTERNET-conference of students and young scientists (pp. 84-86). Kharkiv : Pshevorsk [in Ukrainian].

Karpishchenko, O.O. & Lohinova, Yu.E. (2012). Gigital marketynh yak innovatsiinyi instrument komunikatsii [Gigital marketing as an innovative communication tool]. Ekonomichni problemy staloho rozvytku : materialy dopovidei Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi 20-richchiu naukovoi diialnosti f-tu ekonomiky ta menedzhmentu SumDU - Economic problems of sustainable development: materials of reports of the International scientific-practical conference dedicated to the 20th anniversary of scientific activity of the faculty of economics and management of SumDU (pp. 177-178) Sumy : SumDU [in Ukrainian].

Hirchenko, T. & Kossmann, R. (2016). Vprovadzhennia ta rol tsyfrovoho marketynhu [Implementation and role of digital marketing]. Yevropeiske spivrobitnytstvo - European cooperation, 2(19), 68-85. [in Ukrainian].

Deloitte nazvala 7 osnovnykh marketingovykh trendov 2021 goda [Deloitte names 7 major marketing trends of 2021]. vctr.media. Retrieved from: https://vctr.media/deloitte-nazvala-7-osnovnykh-marketingovykh-trendov-2021-goda-52389/ [in Russian]

20 Best Banking Website Designs. agentestudio.com. Retrievrd from: https://agentestudio.com/blog/20-best-banking-website-design

Digital 100. www.similarweb.com. Retrievrd from: https://www.similarweb.com/corp/digital-100/#banking

Piddubna, V. H. (2018). Tsyfpova tpansfopmatsiia mapketynhu bankivskyx innovatsii v umovax finansovoi nestabilnosti [Digital transformation of market-ing of banking innovations in the conditions of financial instability]. Visnyk sotsialno-ekonomichnyx doslidzhen - Bulletin of socio-economic research, 3 (67), 209-211. [in Ukrainian].

Reyting ukrainskikh bankov v sotsial'nykh setyakh [Rating of Ukrainian banks in social networks]. news.finance.ua. Retrieved from: https://news.finance.ua/ru/news/-/391387/rejting-ukrainskih-bankov-v-sotsialnyh-setyah-infografika [in Russian]

U kogo iz ukrainskikh bankov bol'she deneg? Kommunikatsiya bankov v Facebook [Which Ukrainian bank has more money? Bank communication on Facebook]. Retrieved from: [in Russian]

Ekspertnoe mnenie: global'nye trendy internet-marketinga 2020-2021 [Expert opinion: global trends in Internet marketing 2020-2021]. blog.registeam.com. Retrieved from: https://blog.registeam.com/digital-marketing-i-e-commerce-trendy-rynka-2020-2021-goda/ [in Russian]

Chat-boty bankov v Ukraine: chto mogut i chem pomogut [Chatbots of banks in Ukraine: what they can and how they can help]. psm7.com. Retrieved from: https://psm7.com/bank/chat-boty-bankov-v-ukraine-chto-mogut-i-chem-pomogut.html [in Russian]

What is artificial intelligence marketing? blog.socialmediastrategiessummit.com. Retrieved from: https://blog.socialmediastrategiessummit.com/10-examples-of-ai-in-marketing/

8 Ways Intelligent Marketers Use Artificial Intelligence. contentmarketinginstitute.com. Retrieved from: https://contentmarketinginstitute.com/2017/08/marketers-use-artificial-intelligence/


Переглядів анотації: 82
Завантажень PDF: 184 Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2021-01-08
Як цитувати
(1)
Литвин, О.; Білошапка, В. Особливості цифрового мapкeтингу в бaнкiвськiй дiяльнoстi України. fp 2021, 117-126.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають