Оцінювання інвестиційної привабливості державних компаній: виклики для прозорості та корпоративної соціальної відповідальності

Ключові слова: інвестиційна привабливість; оцінка; прозорість; корпоративна соціальна відповідальність.

Анотація

У статті розглянуто сутність та необхідність оцінювання інвестиційної привабливості державних компаній України. В основу оцінювання покладено модель фінансової стійкості компаній Д. Піотроскі. Доведено, що низька інвестиційна привабливість державних компаній України обумовлена не лише їх низькою фінансовою стійкістю, але й низькою прозорістю діяльності та недостатнім впровадженням ініціатив корпоративної соціальної відповідальності цих компаній.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. 100 naybilshykh derzhavnykh pidpryyemstv Ukrayiny za 2017 rik (zvit)[Top 100 state owned enterprises in Ukraine in 2017 (report)]. me.gov.ua. Retrieved from: https://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=0a6ff86b-5bce-4fa5-b06a-511d2a29d0d0 [in Ukrainian]
2. 100 naybilshykh derzhavnykh pidpryyemstv Ukrayiny za 2018 rik (zvit) [Top 100 state owned enterprises in Ukraine in 2018 (report)]. issuu.com. Retrieved from: https://issuu.com/mineconomdev/docs/___100_-_2018 [in Ukrainian]
3. f-score Piotroski (model Piotrosky). Otsinka finansovoyi stiykosti. [Financial reporting assesment]. finzz.ru. Retrieved from: https://finzz.ru/f-score.html [in Russian]
4. Piotroski, D.D. (2013). Tsinni investytsiyi: vykorystannya istorychnoyi informatsiyi finansovoyi zvitnosti dlya vidokremlennya peremozhtsiv vid peremozhenykh [Valuable investment: using historical information from financial reporting for separating winners from lossers]. chicagobooth.edu. Retrieved from: http://www.chicagobooth.edu/~/media/FE874EE65F624AAEBD0166B1974FD74D.pdf
5. Vlasyuk T.M. (2005). Metodyka otsinky investytsiynoyi pryvatnosti derzhavnykh pidpryyemstv [Methodic of state owned enterprises investment attractiveness assessment]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investment : practise and experience, 4, 22–26. [in Ukrainian]
6. Zinchenko A., Reznik N. & Saprykina M. (2017). Indeks prozorosti saytiv ukrayinsʹkykh kompaniy [Index of company site transparency]. Kyiv: Yuston. [in Ukrainian]
7. Katan L.I. & Khorishko K.S. (2010). Otsinka investytsiynoyi pryvablyvosti pidpryyem-stva[Companies investment attractiveness assessment]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investment : practise and experience, 5, 22–24. [in Ukrainian]
8. Krupska N.Y. & Bakhir O.O (2010). Formuvannya reytynhovoyi otsinky investytsiynoyi prynalezhnosti pidpryyemstv [Formation of rating assessment of companies investment attractiveness assessment]. Retrieved from: www.rusnauka.com. [in Ukrainian]
9. Mayorova T.V. (2003). Investytsiyna diyalnist [Investment activity]. Kyiv: TSUL. [in Ukrainian]
10. Makariy N. (2001). Otsinka investytsiynoyi pryvatnosti ukrayinskykh pidpryyemstv [Assessment of Ukrainian companies investment attractiveness]. Ekonomist, 10, 52–60. [in Ukrainian]
11. Mykytyuk V.M. & Trofymenko N.V. (2011). Otsinka investytsiynoyi pryvablyvosti ahrarnykh pidpryyemstv [Assessment of agrarian companies investment attractiveness]. Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu – Herald of Zhytomyr national agro and ecology university, 1 (2), 305–311. [in Ukrainian]
12. Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrayiny [Ministry of economy, trade and agriculrute]. Retrieved from: https://me.gov.ua/ News/Detail?lang=uk-UA&id=5b766e9d-5da7-411a-9037-7085c5da1bca&title= Top100-DerzhavnikhPidprimstvU2018-RotsiOtrimaliZagalniiPributionokV25rtrunpe [in Ukrainian]
13. Prozorist derzhavnykh pidpryyemstv [State owned enterprises transperancy]. companies.icps.com.ua. Retrieved from: http://companies.icps.com.ua/data#section-1-0 [in Ukrainian]
14. Prozorist korporatyvnoyi publikatsiyi: otsinka naybilshykh pryvatnykh ta derzhavnykh kompaniy Ukrayiny [Corporate reporting transperancy: ssessment of the largest private and public companies]. ti-ukraine.org. Retrieved from: https://ti-ukraine.org/news/62-top-kompanii-ukrainy-daleki-vid-standartiv-prozorosti-ti-ukraina/ [in Ukrainian]
15. Fedorenko I.K. & Rybalko V.B. (2010). Modelyuvannya investytsiynoyi pryvablyvosti kompaniy metodamy faktornoho analizu. [Investment attractiveness modelling by factor analysis]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini – Formation of market relation in Ukraine, 10, 89–93. [in Ukrainian]
16. Tsentr rozvytku KSV Indeks prozorosti derzhavnykh kompaniy Ukrayiny, (2015) [Center of CSR development. Transperancy index of state-owned companies in Ukraine]. energoatom.com.ua. Retrieved from: http://www.energoatom.com.ua/files/file/ transparency_index_2015.pdf [in Ukrainian]
17. Yukhymchuk S.V. & Suprun S.D. (2003). Matrychna model otsinky investytsiynoyi pryvatnosti promyslovykh pidpryyemstv [Matrics model of investment attractiveness of manufacturing entrrprises]. Finansy Ukrayiny,1, 3–12. [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 24
Завантажень PDF: 5 Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2020-11-05
Як цитувати
(1)
Єльнікова, Ю. Оцінювання інвестиційної привабливості державних компаній: виклики для прозорості та корпоративної соціальної відповідальності. fp 2020, 120-127.