Методологічні аспекти побудови системи економічної безпеки формування інвестиційного потенціалу аграрного підприємства

Ключові слова: аграрне підприємство; економічна безпека; конкурентоспроможність; інвестиційний потенціал; ризики; загрози.

Анотація

У статті розглянуті питання методології побудови економічної безпеки формування інвестиційного потенціалу аграрного підприємства. Визначено принципи системи економічної безпеки формування інвестиційного потенціалу аграрного підприємства, яка повинна бути скерованою на досягнення як короткострокових, так і середньо та довгострокових цілей.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Tanklevska, N.S. & Borovik, L.V. (2019). Kontseptualni zasady udoskonalennya investytsiynoyi polityky rozvytku silskoho hospodarstva [Conceptual bases of improvement of investment policy of development of agriculture]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu - Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, 26 (1), 24-28 [in Ukrainian].
2. Mulir, T.V. (2012). Funktsiyi venchurnoho kapitalu v konteksti finansovoyi bezpeky krayiny [Functions of venture capital in the context of financial security of the country]. Ekonomichni nauky - Economic sciences, 9(33)/2, 17-26 [in Ukrainian].
3. Petruk, O.M. & Moshenskyy, S.Z. (2008). Teoriya ta praktyka venchurnoho finansuvannya [Theory and practice of venture financing: a monograph]. Zhytomyr: PP «Ruta» [in Ukrainian].
4. Tanklevska, N.S. & Borovik, L.V. (2019). Vplyv investytsiynoyi polityky na formuvannya ekonomichnoho investytsiynoho potentsialu silskoho hospodarstva [The influence of investment policy on the formation of economic investment potential of agriculture]. Naukovyy ekonomichnyy zhurnal «Intelekt ХХІ» - Scientific economic journal «Intellect XXI», 3, 121-125 [in Ukrainian].
5. Kardash, O.M. (2008). Henezys, sut ta znachennya venchurnoho kapitalu u systemi finansovoho zabezpechennya innovatsiynoyi diyalnosti [Genesis, essence and significance of venture capital in the system of financial support of innovation activity]. Zb.nauk.prats «Ekonomichnyy prostir» - «Economic space», 19, 198-204 [in Ukrainian].
6. Sabluk, P.T., Bilorus, O.H. & Vlasov, V.I. (2008). Hlobalizatsiya i prodo-volstvo [Globalization and food: a monograph]. Kyiv [in Ukrainian].
7. Luzan, YU.YA. (2011). Formuvannya naukovoyi paradyhmy suchasnoho rozvytku ahrarnoho sektoru Ukrayiny [Formation of the scientific paradigm of modern development of the agricultural sector of Ukraine]. Ekonomika APK - Economics of agro-industrial complex, 7, 22-29 [in Ukrainian].
8. Khalimon, T.M. (2016). Informatsiyni tekhnolohiyi yak platforma efektyvno-ho upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstv [Information technologies as a platform for effective management of enterprise competitiveness]. «Ekonomika. Menedzhment. Biznes» – «Economy. Management. Business», 4 (18), 67-74 [in Ukrainian].
9. Ostapchuk, D.O. (2012). Synerhetychnyy pidkhid do doslidzhennya investytsiynoyi bezpeky Ukrayiny [Synergetic approach to the study of investment security of Ukraine.]. Pravo i bezpeka – Law and security, 5, 217-222. [in Ukrainian].
10. Myasnykov, A.A. (2011). Synerhetycheskye éffekty v sovremennoy ékonomyke: vvedenye v problematyku [Synergetic effects in the modern economy: an introduction to the issue]. Moskva: LENEND [in Russia].
11. Shabatura. T.S. (2012). Teoretychni pidkhody do vyznachennya definitsiyi [тheoretical approaches to the definition]. «Finansova bezpeka pidpryyemstva. Innovatsiyna ekonomika» - «Financial security of the enterprise. Innovative economy», 9 (35), 315-318 [in Ukrainian].
12. Illyashenko, O.V. & Zhehus, O.V. (2010). Sutnisne traktuvannya potentsialu yak dzherela kompleksnoyi otsinky rivnya rozvytku vyrobnychykh syl[Essential interpretation of potential as a source of comprehensive assessment of the level of development of productive forces] Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh - Economic strategy and prospects for trade and services, 2, 306-312. [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 19
Завантажень PDF: 13 Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2020-11-05
Як цитувати
(1)
Боровік, Л. Методологічні аспекти побудови системи економічної безпеки формування інвестиційного потенціалу аграрного підприємства. fp 2020, 94-100.