Інновації – основний метод активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві

Ключові слова: інновації; інноваційні технології; управління інноваційними процесами; аграрне виробництво; інноваційний потенціал; регіон; держава

Анотація

У статті висвітлені проблеми розвитку інноваційної діяльності суб’єктів аграрного виробництва та звернено увагу державних органів влади на їх недостатній вплив на розвиток аграрної науки. Розроблено механізм державного управління інноваційними процесами аграрної галузі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Shumpeter, Y.A. (2007). Teoryya ékonomycheskoho razvytyya [ Kapytalyzm, sotsyalyzm y demokratyya [The theory of economic development. Capitalism, socialism and democracy]. Moskva. [in Russia].
2. Shpykulyak, O.H. (2009). Instytutsiyi ahrarnoho rynku [Institutions of the agrarian market]. Kyyiv. [in Ukrainian].
3. Pakulina, A.A., Yevseyev, A.S. (2017). Innovatsiyne zrostannya rehionalʹnoyi ekonomiky v umovakh hlobalizatsiy nykh vyklykiv. [Innovative growth of the regional economy in the context of globalization challenges]. Rehionalʹna, haluzeva ta subʺyektyvna ekonomika Ukrayiny na shlyakhu do Yevrointehratsiyi : materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi – Proceedings of the 10th Internation Scientific and Practical Conference: Regional, Sectoral and Subjective Economy of Ukraine on the Road to European Integration Regional, Sectoral and Subjective Economy of Ukraine on the Road to European Integration. (pp. 141-143). Kharkiv. [in Ukrainian].
4. Yukish, V.V. (2010). Vplyv kreatyvnosti ta emotsiynoho intelektu na rozvytok liderstva menedzhera pidpryyemstva [The influence of creativity and emotional intelligence on the development of leadership of an enterprise manager]. Innovatsiyna ekonomika - Innovative economy, №3 (29). Retrieved from: http://archive.nbux.gov.ua/ portal/soc_gum/inek/2012_3/58 pdf. [in Ukrainian].
5. Novikova, N.L. (2011). Osoblyvosti ta umovy vidtvorennia v silskomu hospodarstvi Ukrainy [Features and conditions of reproduction in agriculture of Ukraine]. Ahrosvit vol. 4, pp.19-21.
6. Koiuda, O.P. (2002). Derzhavna polityka v investytsiinii sferi [State invest-ment policy]. Management models in a market economy, pp. 252-256.
7. Onyshchenko, O.M. (2003). Hospodarstva naselennia produktyvnist efektyv-nist perspektyvy [Households: productivity, efficiency, prospect]. Kyiv. (in Ukrainian).
8. Kodenska, M.Yu. (2006). Intehratsiia yak faktor aktyvizatsii investytsiinoi diialnosti [Integration as a factor of activation of investment activity]. APK economy, vol. 6, pp. 24-31.
9. Ambrosov, V.Ya., Marenych, T.H. (2007). Velykotovarni pidpryiemstva yak osnova vprovadzhennia innovatsii [Large-scale enterprises as a basis for inno-vation]. APK economy, vol. 6, pp. 14-19.

Переглядів анотації: 136
Завантажень PDF: 108 Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2020-05-04
Як цитувати
(1)
Боровік, Л. Інновації – основний метод активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві. fp 2020, 8-15.