Синергетичний підхід до звітності в Україні

  • Ганна Лютова
  • Анастасія Тупицька
Ключові слова: інтегрована звітність; нефінансова звітність; фінансова звітність; сталий розвиток; стратегія; ризики; синергія

Анотація

У статті розглянуто основні етапи розвитку бухгалтерської звітності, виявлено недоліки фінансової звітності, що зумовили виникнення концепції нефінансової звітності. Визначено сутність концепції сталого розвитку та соціальної відповідальності бізнесу. Розглянуто підходи вчених до визначення сутності нефінансової звітності, встановлено її користувачів та їх інформаційні потреби. Досліджено передумови  виникнення концепції інтегрованої звітності. Проведено SWOT-аналіз фінансової, нефінансової та інтегрованої звітності та виявлено синергетичний ефект від поєднання фінансової та нефінансової інформації в інтегрованому звіті.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Koryahin, M. V. & Kutsyk, P. O. (2016). Problemy ta perspektyvy rozvytku bukhhaltersʹkoyi zvitnosti [Problems and prospects of financial statements development]. Kyiv: Interservis [in Ukrainian].
2. Lyakhovych, H. I. & Zait, M.Ya. (2016). Kontseptsiya intehrovanoyi zvitnosti: istorychni aspekty vynyknennya ta problemy vprovadzhennya [The concept of integrated reporting: historical aspects and issues of implementation]. Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky - Scientific Bulletin of Kherson State University. Avg.: Economic Sciences, 16(2), 141-146 [in Ukrainian].
3. Domaradzʹka, H. S. & Furman, M.B. (2012). Realizatsiya "kontseptsiyi staloho rozvytku” v Ukrayini, yak peredumova efektyvnoyi intehratsiyi v svitovu ekonomiku [Implementation of the "concept of sustainable development" in Ukraine as a prerequisite for effective integration into the world economy]. Visnyk Natsionalʹnoho universytetu "Lʹvivsʹka politekhnika". Menedzhment ta pidpryyemnytstvo v Ukrayini: etapy stanovlennya i problemy rozvytku - Bulletin of Lviv Polytechnic National University. Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of development and development problem, 748, 350-356 [in Ukrainian].
4. Komarova, K. V. & Kovalchuk, N.V. (2016). Sotsialʹna vidpovidalʹnistʹ yak skladova stratehiyi rozvytku biznesu na pidpryyemstvakh Ukrayiny [Social responsibility as a component of business development strategy at Ukrainian enterprises]. Innovatsiyna ekonomika - Innovative economy, 5-6, 25-30 [in Ukrainian].
5. Vorobey, V. & Zhurovska, I. (2010). Nefinansova zvitnistʹ: instrument sotsialʹno vidpovidalʹnoho biznesu [Non-financial reporting: an instrument of socially responsible business]. Retrieved from: http://www.svb.org.ua/publications [in Ukrainian].
6. Bezverkhyy, K. V. (2017). Ekonomichna sutnistʹ ponyattya «nefinansova zvitnist» [The economic essence of the concept of "non-financial reporting"]. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi statystyky, obliku ta audytu - Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, 1-2, 23-34 [in Ukrainian].
7. Vasylʹchuk, I. P. (2015). Nefinansova zvitnistʹ yak instrument upravlinnya stalym rozvytkom korporatsiy [Non-financial reporting as a tool for managing corporate sustainable development]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya : Ekonomika i menedzhment - Bulletin of the International Humanities University. Series: Economics and Management, 11, 212-215 [in Ukrainian].
8. Hordiyenko A. M. & Gnedina K.V. (2015). Intehrovana zvitnistʹ yak instrument zabezpechennya staloho rozvytku sub'yektiv hospodaryuvannya [Integrated reporting as a tool to ensure the sustainable development of business entities]. Yunistʹ nauky – 2015: sotsialʹno-ekonomichni ta humanitarni aspekty rozvytku suspilʹstva: zbirnyk tez dopovidey Mizhnarodnoyi student·sʹkoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi - Youth of Science 2015: Socio-Economic and Humanitarian Aspects of Society Development: Collection of Abstracts of the International Student Scientific and Practical Conference. (pp.45-47). Chernihiv: CHNTU [in Ukrainian].
9. Korolʹ, S. (2011). Nefinansova zvitnistʹ pidpryyemstva [Non-financial statements of the enterprise]. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho torhovelʹno-ekonomichnoho universytetu - Bulletin of the Kyiv National University of Trade and Economics, 6, 102-113 [in Ukrainian].
10. Moskalyuk, H. O. (2014). Nefinansova zvitnistʹ u realizatsiyi kontseptsiyi staloho rozvytku v Ukrayini. [Non-financial reporting in the implementation of the concept of sustainable development in Ukraine]. Oblik i kontrolʹ v upravlinni ekonomichnoyu stiykistyu pidpryyemstv v umovakh hlobalizatsiyi: monohrafiya [Accounting and control in managing economic stability of enterprises in the conditions of globalization] (V. F. Maksimovoyi Ed.). Odesa: ONEU, 323-373 [in Ukrainian].
11. Khomulyak, T. I. (2015). Potreba v intehrovaniy zvitnosti yak u novomu formati zvitnosti dlya biznesu [The need for integrated reporting as a new format for business reporting]. Finansovo-kredytna diyalʹnistʹ: problemy teoriyi ta praktyky - Financial and credit activities: problems of theory and practice, 1, 65-172 [in Ukrainian].
12. Shyhun, M. M. & Davidyuk T.V. (2011). Korporatyvna sotsialʹna zvitnistʹ yak perspektyva informuvannya pro lyudsʹkyy kapital vitchyznyanykh kompaniy [Social accounting and non-financial reporting as tools of realization of social responsibility]. Visnyk Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu : Ekonomichni nauky - Bulletin of Zaporizhzhya National University: Economic Sciences, 1 (9), 173-178 [in Ukrainian].
13. Herasymenko, O. (2012). Sotsialʹnyy oblik ta nefinansova zvitnistʹ yak instrumenty realizatsiyi sotsialʹnoyi vidpovidalʹnosti [Social accounting and non-financial reporting as tools of realization of social responsibility]. Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika - Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economy, 137, 39-42 [in Ukrainian].
14. Prodanchuk, M. A. (2013). Nefinansova zvitnistʹ – efektyvnyy instrument v realizatsiyi upravlinsʹkykh rishenʹ [Non-financial reporting is an effective tool in the implementation of management decisions]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Tavriysʹkoho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky) - Collection of scientific works of the Taurida State Agrotechnological University (Economic Sciences), 2(2), 202-214 [in Ukrainian].
15. Eccles, R. G. & George, S. (2014). Corporate and Integrated Reporting: A Functional Perspective. Harvard Business School Working Paper, 14-094, 1-21.
16. International standard . Retrieved from: http://ir.org.ru/attachments/article/108/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK.docx_en-US_ru-RU.pdf.
17. Balashova, N. N. & Melykhov V.A. (2014). Orhanyzatsyonno-metodycheskye podkhody k razrabotke uchetnoy polytyky dlya tseley formyrovanyya koherentno-yntehryrovannoy otchetnosty ahropromyshlennykh kholdynhov [Organizational and methodological approaches to the development of accounting policies for the purpose of forming coherently integrated reporting of agro-industrial holdings]. Byznes. Obrazovanye. Pravo. Vestnyk Volhohradskoho ynstytuta byznesa - Business. Education. Right. Bulletin of the Volgograd Institute of Business, 2 (27), 99-104 [in Ukrainian].
18. Bezverkhyy, K. V. (2016). Intehrovana zvitnistʹ pidpryyemstva: ekonomichna sutnistʹ ponyattya [Integrated reporting of an enterprise: the economic essence of the concept]. Naukovyy visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi statystyky, obliku ta audytu - Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, 4, 43-58 [in Ukrainian].
19. Yershova, N. YU. (2016). Rozvytok metodolohichnykh osnov formuvannya intehrovanoyi zvitnosti [Development of methodological bases for the formation of integrated reporting]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho universytetu. Seriya : Ekonomika - Uzhgorod University Scientific Bulletin. Series: Economics, 1(1), 451-459 [in Ukrainian].
20. Kostyrko, R. O. (2014). Intehrovana zvitnistʹ – instrument sotsialʹno vidpovidalʹnoho biznesu [Integrated reporting - an instrument of socially responsible business]. Chasopys ekonomichnykh reform - Journal of Economic Reforms, 1, 49-54 [in Ukrainian].
21. Lokhanova, N. O. (2012). Intehrovana zvitnistʹ yak produkt tsilisnoyi oblikovo-analitychnoyi systema [Integrated reporting as a product of a holistic accounting and analytical system]. Visnyk sotsialʹno-ekonomichnykh doslidzhenʹ - Bulletin of socio-economic research, 47 (4), 50-56 [in Ukrainian].
22. Nykolyshyn, A. Ye. (2016). Teoretychni osnovy formuvannya intehrovanoyi zvitnosti pidpryyemstva [Theoretical bases of formation of the integrated reporting of the enterprise]. These XII All Saints. of sciences. on-line conf. students, masters and postgraduate students in international. Involvement: Current Issues in Ecology. (pp.55-56). Zhytomyr: ZHDTU [in Ukrainian].
23. Prodanchuk, M. (2014). Intehrovana zvitnistʹ – instrument upravlinnya pidpryyemstvom [Integrated reporting is an enterprise management tool]. Bukhhaltersʹkyy oblik i audit - Accounting and Auditing, 2, 24-31 [in Ukrainian].
24. Law of Ukraine On Accounting and Financial Reporting in Ukraine. No. 996 (2018, November 16). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
25. Financial reporting procedure approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution № 419 (2000, February 28). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF.
26. Methodological recommendations for drawing up the report on management, approved by the Order of the Ministry of Finance of Ukraine No. 982 (2018, December 07). Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18.

Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 125 Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2019-12-18
Як цитувати
(1)
Лютова, Г.; Тупицька, А. Синергетичний підхід до звітності в Україні. fp 2019, 171-183.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають