Формування молодіжного підприємництва в Україні та аналіз факторів впливу на його розвиток

  • Вікторія Петренко
  • Алла Карнаушенко
Ключові слова: Підприємництво; молодіжне підприємництво; молодь; стримуючі фактори; малий та середній бізнес; зайнятість молоді

Анотація

У статті  визначено значення розвитку малого та середнього бізнесу для економіки. Особливе місце в розвитку бізнесу посідає молодіжне підприємництво, яке являється важливим елементом формування середнього класу. Виявлено причини незадовільної статистики, щодо формування власної справи серед молоді, а також наведено сильні та слабкі сторони. Знаючи стримуючі фактори було запропоновано основні шляхи стимулювання та активізації розвитку підтримки молодіжного підприємництва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Hrosul, V.A., Dyadyuk, M.A., Zubkov, S.O. (2018). Suchasnyy dosvid, problemy ta perspektyvy rozvytku molodizhnoho pidpryyemnytstva v Ukrayini. [Current experience, problems and prospects of youth entrepreneurship devel-opment in Ukraine.]. Zbirnyk Naukovykh pratsʹ KHDUKHT, 27, 66-82. Retrieved from: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/2768/1/%d0%93%d1%80%d0%be%d1%81%d1%83%d0%bb%2c%20%d0%94%d1%8f%d0%b4%d1%8e%d0%ba%2c%20%d0%97%d1%83%d0%b1%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0.pdf (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].
2. Nazarkevych, O.B. Kontseptualizatsiya inklyuzyvnoyi modeli efektyvnoho vykorystannya potentsialu molodizhnoho pidpryyemnytstva v rehionakh Ukrayiny. [Conceptualization of an inclusive model of effective utilization of the potential of youth entrepreneurship in the regions of Ukraine.]. Ekonomiko – upravlinsʹki aspekty transformatsiyi ta innovatsiynoho rozvytku haluzevykh i rehionalʹnykh suspilʹnykh system v suchasnykh umovakh [Economic and managerial aspects of transformation and innovative development of branch and regional social systems in modern conditions]. Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference Retrieved from: http://194.44.112.14/bitstream/123456789/7173/1/6774p.pdf (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].
3. Zhdanov, I. O. et al. (2017). Formuvannya ta realizatsiya derzhavnoyi molodizhnoyi polityky v Ukrayini v umovakh detsentralizatsiyi [Formation and implementation of state youth policy in Ukraine in the conditions of decentralization] TOV «Ternohraf», Ternopilʹ, Ukraine [in Ukrainian].
4. Libanova, E., Tsymbal, O., Yarosh, O., Lisohor, L. (2016). Perekhid na rynok pratsi molodi Ukrayiny : rezulʹtaty mizhnarodnoho doslidzhennya «School-to-work transition surveys» v Ukrayini u 2013 ta 2015 rokakh [Transition to the youth labor market of Ukraine: results of the international survey School-to-work transition surveys in Ukraine in 2013 and 2015], MOP Mizhnarodne byuro pratsi, Zheneva, Switzerland Retrieved from: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_ 536293.pdf (Accessed 06.09.2019). [in Ukrainian].
5. Kzhaklevska, E., Vilʹyamson, H. (2017). Molodizhna polityka v Ukrayini. Vysnovky Komandy mizhnarodnykh ohlyadachiv Rady Yevropy [Youth policy in Ukraine. Conclusions of the Council of Europe International Review Team], Vydavnytstvo Rady Yevropy, Strasburh, France [in Ukrainian].
6. Dmytruk, N. et al. (2017). Molodʹ Ukrayiny – 2017 : rezulʹtaty sotsiolohichnoho doslidzhennya [Youth of Ukraine - 2017: results of a sociolo gical survey], TOV «Terno-hraf», Ternopilʹ Retrieved from: http://www.dsmsu.gov.ua/media/2017/11/16/7/ Socdoslidjennya_2017.pdf (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].
7. Zarembo, K. et al. (2017). Ukrayinsʹke pokolinnya Z: tsinnosti ta oriyentyry. Rezulʹtaty sotsiolohichnoho doslidzhennya [Ukrainian Generation Z: values and benchmarks. Results of a sociological survey], Fond im. Fridrikha Eberta, Kyyiv Retrieved from: https://zaxid.net/resources/newsfiles /319940_Ukr_Generation_ukr_ inet-1.pdf (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].
8. ALLREF : veb-sayt. Molodizhne pidpryyemnytstvo - perspektyvnyy shans dlya molodykh spetsialistiv. [Youth entrepreneurship is a promising opportunity for young professionals.] Retrieved from: https://allref.com.ua/uk/skachaty/ Molodijne_pidpriyemnictvo_-_perspektivniiy_shans_dlya_molodih_specialistiv (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].
9. Dumansʹka, I.YU. (2013). Molodizhne innovatsiyne pidpryyemnytstvo yak natsionalʹna doktryna modernizatsiyi ekonomiky. [Youth innovative entrepre-neurship as a national doctrine of economic modernization.], Visnyk Khmelʹnytsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. no.4. T.2. pp. 194 – 201. Retrieved from: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/1157/1/DUMANSKA.pdf. Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].
10. Merzlyak, A., Boyarin, YE. (2016). Mekhanizm derzhavnoyi pidtrymky samo zaynyatosti molodi: vitchyznyana praktyka ta zarubizhnyy dosvid. [The mechanism of state support for youth employment itself: domestic practice and foreign experience.], Derzhavne upravlinnya ta mistseve samovryaduvannya. Vol. 4 (31). pp. 73-80. Retrieved from: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2016/2016_04(31)/13.pdf (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].
11. Veb-sayt Natsionalʹna platforma maloho ta serednʹoho biznesu. (2017). Molodizhne pidpryyemnytstvo – realiyi ta perspektyvy. [Youth entrepreneurship - realities and prospects.]. Retrieved from: https://platforma-msb.org/molodizhne-pidpryyemnytstvo-realiyi-ta-perspektyvy/ (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].
12. Stefanyshyn, O.V. (2001). «Nova ekonomika» i molodizhne pidpryyemnytstvo. [New Economy and Youth Entrepreneurship]. Naukovi zapysky, no 4. pp.41-43 Retrieved from: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/4/15.pdf (Accessed 06.09.2019) [in Ukrainian].
13. Petrenko, V. & Karnaushenko, A. (2017). Joint enterprises in foreign trade activity of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, vol. 3, no. 5, pp. 203-207. [in English].
14. Tanklevsʹka, N.S. & Karnaushenko, A.S. (2015). Rozvytok finansuvannya innovatsiynoyi diyalʹnosti silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv [Development of financing of innovation activity of agricultural enterprises]. Aylant. Kherson, Ukraine [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 26
Завантажень PDF: 22 Завантажень PDF: 1
Опубліковано
2019-09-11
Як цитувати
(1)
Петренко, В.; Карнаушенко, А. Формування молодіжного підприємництва в Україні та аналіз факторів впливу на його розвиток. fp 2019, 139-147.