State banks and the real economy: contemporary problems and prospects of lending

Ключові слова: державний банк; банківське кредитування; фінансовий результат; реальний сектор економіки

Анотація

В статті досліджено сучасні особливості банківського кредитування реального сектору економіки, з’ясовано основні  проблеми, що стримують фінансування реального сектору через банківські установи. Проведено аналіз структури власності активів та зобов’язань банківської системи і визначено, що банки за участі державного капіталу мають достатній ресурсний, стратегічний та адміністративний потенціал  та повинні виконувати  роль фінансових каналів проникнення державницької політики (фінансової, грошово-кредитної, інвестиційної) у реальний сектор економіки. З’ясовано, що в  сучасних умовах реформування банківської системи України, політичної та економічної нестабільності в державі, банки за участі державного капіталу мають ряд проблем, що можливо подолати за допомогою впровадження адміністративно-правових та економічних заходів макроекономічного та мікро-економічного характеру.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Irshak, O. S. & Leshchuk, I. Ya. (2018). Suchasnyi stan kredytnoi diialnosti bankiv ta yii vplyv na rozvytok realnoho sektoru ekonomiky [The cur-rent state of bank lending and its impact on the development of the real econo-my]. Prychornomorski ekonomichni studii - Prychornomor Economic Studies, 34, 145-149 [in Ukrainian].
2. Zhezherun, Yu.V. & Bartosh, O.M. (2017). Perspektyvy vidnovlennia bankivskoho kredytuvannia realnoho sektoru ekonomiky [Prospects for the re-sumption of bank lending to the real economy]. Finansovi doslidzhennia - Finan-cial research, 1(2), 144–152 [in Ukrainian].
3. Onishchenko, V.V. (2012). Analiz diialnosti derzhavnykh bankiv v Ukraini [Analysis of the activity of state-owned banks in Ukraine]. Visnyk SumDU - SSU Bulletin, 2, 186-192 [in Ukrainian].
4. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/.
5. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official site of the National Bank of Ukraine]. Retrieved from: https://bank.gov.ua/.
6. Rybalka, S. Vidnovyty kredytuvannia [Resume lending]. Retrieved from: https: http://agropolit.com/blog/86-vidnoviti-kredituvannya [in Ukrainian].
7. Rozhkova, K. Vyrishennia problemy NPL v bankivskii systemi Ukrainy. [Solving the NPL problem in the Ukrainian banking system]. Retrieved from: https://uff.icu/images/presentations/2017/Rozhkova-NBU_Presentation_on_NPLs_ UkrFinForum17.pdf [in Ukrainian].
8. Reverchuk, O. S. (2009). Svitovyi dosvid rozvytku derzhavnoho rehuliuvannia bankivskoho sektoru ta perspektyvy yoho zastosuvannia v Ukraini [World experience in the development of state regulation of the banking sector and prospects for its application in Ukraine]. Optymizatsiia rehuliatornoi polityky u bankivskomu i strakhovomu biznesi - Optimization of regulatory policy in banking and insurance business. Lviv : Liha pres, Triada plius [in Ukrainian].
9. Ohorodnyk, V. V. (2019). Problemni kredyty bankiv z derzhavnoiu uchastiu v Ukraini (suchasnyi stan ta prychyny vynyknennia) [Problem loans to state-owned banks in Ukraine (current state and causes)], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu - Scientific Bulletin of Uzhgorod Na-tional University, 23(2), 38-43 [in Ukrainian] .
10. Kostohryz, V. H. & Khutorna, M.E. (2018). Derzhavni banky u systemi zabezpechennia finansovoi stabilnosti bankivskoho sektoru Ukrainy [State banks in the system of ensuring the financial stability of the banking sector of Ukraine], Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu - Uzhgorod University Scientific Bul-letin, 1, 335-341 [in Ukrainian] .
11. Yurkiv, N.Ia. & Hladkykh, D.M. Rozvytok bankivskoho kredytuvannia hospodariuiuchykh subiektiv yak umova zabezpechennia staloho ekonomichnoho zrostannia v Ukraini [Smooth Development of Bank Lending to Business Entities as a Condition for Sustainable Economic Growth in Ukraine]. Retrieved from: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/rozvitok-bankivskogo-kredituvannya-gospodaryuyuchikh-subektiv-yak-umova.

Переглядів анотації: 12
Завантажень PDF: 18 Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2019-09-11
Як цитувати
(1)
Kostohryz, V.; Zaporozhets, S. State Banks and the Real Economy: Contemporary Problems and Prospects of Lending. fp 2019, 101-109.