Нові підходи до системи трансформації суспільства та місце в ній економічного мислення через інтерес і знання

  • Володимир Марцин
Ключові слова: система, трансформація суспільства, економічне мислення економічний інтерес, матеріальні цінності, економічне життя, економічні відносини, механізм самоорганізації, державне регулювання

Анотація

В умовах боротьби з наслідками фінансової кризи важливим є пошук нових підходів до системи трансформації суспільства. Надією на позитивне вирішення є орієнтація економічного мислення через призму інтересів. Це вимагає переосмислення економічної діяльності, суть якої повинна опиратися на фундаментальні наукові відкриття, розуміння людських цінностей, основ психології, моралі, етики, ергономіки з оцінкою соціальної орієнтації на гуманістичні ідеали, де основою повинна слугувати економічна доцільність.

Посилання

1. Ануфриева Ю. В. Формирование экономического мышления как фактора развития аксиологического потенциала личности учащихся в образовательной системе «вуз-школа». – Новосибирский госуниверситет. – 2009. – 268 с.
2. Боенко Н. И. Экономическая культура: проблемы и тенденции развития. – СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та. – 2008. – 288 с.
3. Ваганов А. Храните информацию в правом полушарии // www.science.ng
4. Вишневский В. В. Межпредметные связи как средство формирования культуры экономического мышления будущих офицеров. – Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 2005. – 161 с.
5. Галамян Л. И. Формирование экономической культуры будущих специалистов учетно-финансовой сферы (на материале изучения специальных дисциплин в вузе) / Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 2008. – 163 с.
6. Демидов А. И. Рациональность власти и ее эволюция от текста к образу // Вопр. философии. – 2005. - №8. – С. 12-18.
7. Ложкін Г., Спасенников В., Комаровська В. Особливості та структура економічної свідомості суб’єктів соціального простору // Соціальна психологія. – 2006. – № 1 (3). – С. 8-16.
8. Нарышкин А. В. Строение образа мира человека и соотношение понятий знак «символ» и «значение» – «смысл» // Вопр. психологии. – 2008. – С. 36-42.
9. Панарин А. С. Философия политики. – М. Вопросы психологии. – 2007. – С. 8-12.
10.Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. – М.: МГУ. – 2007. – 384 с.
11.Тишкова М. В. Культура современного экономического мышления: Рост. гос. ун-т. Ростов н/Д, 2009. – 228 с.
12.Хейне П. Экономический образ мышления. – М. МГУ, 1998. – 346 с.
13.Шураханова К. Становление культуры мышления студентов в процессе интеграции знаний: Оренбургский гос.пед.ун-т. – Оренбург, 2006. – 320 с.
14.Яровий А. М. Детермінанта образного в системі філософсько-наукового пізнання соціальної практики // Мультиверсум: Філософський альманах. – 2006. - №2. – С. 12-17.
15.www.filosof.com.ua.
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Марцин, В. Нові підходи до системи трансформації суспільства та місце в ній економічного мислення через інтерес і знання. fp 2011, 161-171.