Методологічні розбіжності в управлінні сучасними фінансами: економічні та правові аспекти

  • Андрій Кондрашихін
Ключові слова: фінанси, управління,банківська система, право, економіка, методологія

Анотація

У статті зроблено порівняння аналітичних підходів та методологічних складових дослідження сучасних фінансових явищ, що супроводжують роботу банківської системи, з позицій економічної та юридичної науки України. Надано рекомендації стосовно підвищення результативності наукового аналізу банківських фінансів

Посилання

1. Адміністративно-територіальний устрій України : Історія. Сучасність. Перспективи / За заг. ред. Турчинова О. В., Першого віце-прем’єрміністра України, доктора економічних наук, професора . – К.: Секретаріат Кабінету Міністрів України, 2009. – 616 с. 2. Аналіз сталого розвитку: глобальний і регіональний контексти: моногр. / Міжнар. рада з науки (ICSU) [та ін.] ; наук. кер. М. З. Згуровський. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – Ч. 2. Україна в індикаторах сталого розвитку. – 220 с. Бібліогр.: с. 150-155. – 500 пр
3. Предмет і методи загальної теорії держави і права. [Електронний ресурс]: www. pravnyk.info › Бібліотека. – Заголовок з екрану.
4. Музика О. А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством. – К.: Атіка, 2004. – 344 с.
5. Паспорти спеціальностей / 08.00.08 – гроші, фінанси, кредит. – Бюлетень ВАК України. – №1. – 2007. – С. 14-15.
6. Паспорти спеціальностей / 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Бюлетень ВАК України. – №6. – 2007. – С.9-16.
7. Суспільні науки. Вікіпедія. [Електронний ресурс]: http://uk.wikipedia.org/wiki/ – Заголовок з екрану.
8. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень ВАК України. – №6. – 2007. – С. 9-16.
9. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Ильичев Л. Ф., Федосеев П. Н., Ковалёв С. М., Панов В. Г. – М.: Сов. Энциклопедия, 1983. – 840 с.
10. Мельник К. Ю. Ринок цінних паперів України : суспільно-географічне дослідження / Автореф. Дис. канд. геогр. наук: 11.00.02 – економічна та соціальна географія / Науковий вісник. – 2010. – №3. – С. 7.
11. Марченко Л. В. Просторова організація господарства Херсонеса Таврійського в період розквіту (друга половина IV - перша половина III ст.ст. до н.е.: Автореф. Дис. канд. істор. наук: 07.00.04 / НАН України; Інститут археології. – К., 1997. – 22 с.
12. Атестаційний вісник // Науковий світ. – 2011. - № 2-7.
13. Реферативний огляд науководослідних робіт Науково-дослідного інституту фінансового права (2002-2010 роки) / за заг.ред. О. В. Солдатенко. – 2-ге видання, оновлене. – К.: Алерта, 2010. – 200 с.
14. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження. – Львів, Світ, 2001. – 416 с.
15. Кондрашихін А. Б. Інвестиційна діяльність в ринкових умовах господарювання [Текст] : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / А. Б. Кондрашихін, Т. В. Пепа, Т. М. Качала; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. унт. Гриф Міністерства освіти і науки України № 1/11-4889 від 08.06.2010 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – 335 с. – Бібліогр.: – С. 329-333.
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Кондрашихін, А. Методологічні розбіжності в управлінні сучасними фінансами: економічні та правові аспекти. fp 2011, 155-160.