Основні напрями оптимізації державно-громадського механізму управління освітою в Україні в контексті глобалізаційних процесів

  • Микола Іщенко
  • Олег Іщенко
Ключові слова: державна політика в галузі освіти, державні стандарти освіти, механізми управління освітою, державно-громадський механізм управління якістю освіти, основні принципи освіти в Україні

Анотація

У статті проаналізовано основні напрями оптимізації державно-громадського механізму управління освітою в Україні у контексті глобалізаційних процесів та в умовах інтеграції до європейського освітнього простору, виокремлено класифікацію суб’єктів.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № 30, ст. 53.
2. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 34, ст.451. (Із змінами за 1993- 2011рр.)
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, № 24, ст.170.
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів» від 5 квітня 1994 р. N 228. – Київ, 1994.
5. Андрущенко В. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти // Вища освіта України. – 2009. – №3. – с. 5-14.
6. Бебик В. М. Менеджмент освіти глобального суспільства // Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології: Кол. моногр. – К.: МАУП, 2005.
7. Гаєвська Л. А. Державно-громадське управління загальною середньою освітою в Україні (друга пол. 19 – поч. 20 ст.): монографія. – Умань: ПП Жовтий, 2008. – 332 с.
8. Гаєвська Л. А. Реформування управління освітою на місцевому рівні в контексті світового досвіду // Збірник наукових праць Уманського держ. педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – Ч.2. – С.37- 47.
9. Луговий В. І. Управління освітою. Навч. посібник для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності «державне управління». – К.: Видво УАДУ, 1997. – 302 с.
10. Прокопенко А. І. Наукові основи управління в системі освіти: Монографія. –Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2005. – 304 с.
Опубліковано
2011-09-14
Як цитувати
(1)
Іщенко, М.; Іщенко, О. Основні напрями оптимізації державно-громадського механізму управління освітою в Україні в контексті глобалізаційних процесів. fp 2011, 147-154.