Процесний підхід до управління як передумова підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства

  • Алла Іващенко
Ключові слова: процесний підхід, конкурентоспроможність, бізнес-процеси, базис системи менеджменту, бенчмаркінг

Анотація

У  статті  досліджено  питання  впливу  застосування  процесного  підходу до  управління  підприємством  на  рівень  його конкурентоспроможності.Обґрунтовано  необхідність  впровадження процесного  підходу  до  організації  виробництва та управління діяльністю підприємства, що дозволяє оптимізувати систему його загального корпоративного управління, зробити її  прозорою  для  керівництва  і  здатною  гнучко  реагувати  на  зміни  зовнішнього  середовища,  що, у свою чергу, призведе до вдосконалення виробництва  та  більш  ефективного  використання матеріальних, фінансових та кадрових ресурсів підприємства.

Посилання

1. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Доннели Д. Х. – мл. Организации: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. — 8-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2000. — XXVI, 662 с.
2. Глущенко Л. Д. Підвищення ефективності реалізації високотехнологічних проектів у промисловості: [моногр.] / В. И. Захарченко, Л. Д. Глущенко. — Вінниця: ТОВ «Видавництво – Друкарня Діло», 2013. — 152 с.
3. Городецька Т. Б. Інноваційний потенціал промислових підприємств та напрями підвищення його результативності / Т. Б. Городецька, О. Г. Іващенко // Міжвузівський збірник (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство». — Луцьк, 2014. — Вип. 47. — С. 27–37.
4. Джордж С., Ваймерскирх А. Всеобщее управление качеством: стратегии и технологии, применяемые сегодня в компаниях (TQM). — СПб : Виктория плюс, 2002. — 256 с.
5. Іващенко А. Г. Управління інноваційним розвитком машинобудівного підприємства на засадах проектного підходу до виробничих процесів: монографія / А. Г. Іващенко. — Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2013. — 150 с.
6. Менеджмент процессов. Под ред. Й. Беккера, Л. Вилкова, В. Таратухина, М. Кугелера, М. Роземанна; [пер. с нем.]. — М. : Эксмо, 2007. — 384 с.
7. Портер М. Конкуренция.: Пер.с англ. Учеб. пособие. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2000. — 495 с.
8. Процессы управления организацией / В. Ф. Корольков, В. В. Брагин. – Ярославль : Яртелеком, 2001. — 416 с., 8 л. цв. ил. — (Совершенный бизнес). — Библиогр.: с. 395-408.
9. Реинжиниринг корпорации : манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Д. Чампи ; пер. с англ. [Ю. Е. Корнилович]. — 2-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2007. — 286 с.
10. Тепман Л. Н. Управление качеством: учеб. пособие. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. — 352 с.
11. Шокина Л. И. Оценка качества менеджмента компаний: учеб. пособие. — М. : КНОРУС, 2007. — 344 с.
12. Юрчак Е. А., Година Н. Ф. Вплив процесного підходу на роботу підприємств [Електронний ресурс] / Портал магістрів ДонНТУ, — http://masters.donntu.org/2007/mech/urchak/diss/index.htm.
13. Shewhart W. Economic Control of Quality of Manufactured Product. New York: D. Van Nostrakd Co., 2001. pp. 53–54.
14. ISO 9000:2000 Система управління якістю – Основні положення та словник.
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
(1)
Іващенко, А. Процесний підхід до управління як передумова підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства. fp 2015, 412-417.