Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності фармацевтичної галузі України

  • Олександр Доровський
Ключові слова: фармацевтична галузь, методичний підхід, інтегральний показник, складова, порогове значення, динаміка, SW-аналіз, напрям розвитку

Анотація

У  статті  розглядається  проблема  оцінки  конкурентоспроможності фармацевтичної галузі України. Проаналізовано існуючі  методичні  підходи  до  оцінки  та  виявлено,  що  в  них  відсутній  єдиний  системний підхід  до  оцінки  конкурентоспроможності  галузей  економіки.  Запропоновано  методичний підхід  до  оцінки  конкурентоспроможності фармацевтичної  галузі,  в  якому  загальна оцінка  її  рівня  здійснюється  за  допомогою інтегрального  показника,  розрахованого  з  урахуванням обґрунтованих критичних порогових значень часткових показників. На основі запропонованого підходу здійснено інтегральну оцінку конкурентоспроможності  фармацевтичної галузі  України,  проведено  динамічний  аналіз складових і часткових показників. За допомогою SW-аналізу  визначено  проблемні  напрями  розвитку фармацевтичної галузі країни.

Посилання

1. Abalkin L. A. (1994) “Ekonomicheskaia bezopasnost Rossii : ugrozy i ikh otrazheniia“ [The economic security of Russia: Threats and their reflections]. Voprosy ekonomiki, no. 12, 10–19.
2. Balashov A. I. (2012) Formirovanie mekhanizma ustojjchivogo razvitiia farmatsevticheskojj otrasli : teoriia i metodologiia [Formation of the mechanism of sustainable development of the pharmaceutical in-dustry: the theory and methodology]. St. Petersburg: Izd-vo SPbGUEF.
3. Gelvanovskii M. (1998) “Konkurentosposobnost v mikro-, mezo- i makrourovnevom izmereniiakh” [Competitiveness in the micro, meso and macro-level measurements]. Rossijjskyjj ekonomicheskijj zhurnal, no. 3, 67–77.
4. Gerasimov K. B. and Nesolenov T. F. (2011) Ekonomicheskaia bezopasnost [Economic security]. Samara: Izd-vo SGAU.
5. Gorbatov V. M. (2006) Konkurentosposobnost i tsikl razvitiia integrirovannykh struktur biznesa [Competitiveness and development cycle of integrated business structures]. Kharkiv: ID «INZhEK».
6. Zahorii V. A. (1999) Kompleksne prohramnotsiliove upravlinnia vyrobnytstvom likarskykh zasobiv v umovakh vprovadzhennia pravyl GMP na farmatsevtychnomu pidpryiemstvi [Integrated software and production management target medicines in the implementation of the rules on GMP pharmaceutical enterprise]. Extended abstract of candidate’s thesis.
7. Zinchenko V. A. (2012) Upravlinnia konkurentnoiu borotboiu na zovnishnikh rynkakh [Management competition in foreign markets]. Kharkiv: FOP Aleksandrova, VD «INZhEK».
8. Olejjnikov E. A. (2004) Ekonomicheskaja natsionalnaja bezopasnost’ [Economic national security]. Moscow: Ekzamen.
9. Pestun I. V. (2010) Teoretychni ta naukovo-prykladni zasady marketynhovoho upravlinnia v systemi likarskoho zabezpechennia naselennia [Theoretical and applied scientific principles of marketing management in the system of drug provision of the population]. Extended abstract of candidate’s thesis.
10. Petrov V. (1999) Analiz faktorov, pokazatelei i kriterijev, opredeljajushchikh uspekh subektov rynka v konkurentnojj borbe na razlichnykh urovnjakh ekonomicheskojj dejatelnosti (mikro, mezo, makro, globalnom) [Analysis of factors and criteria that determine the success of market participants in the competition at different levels of economic activities (micro, meso, macro, global)]. RYSK, no. 4, 4–13.
11. Porter M. (2005) Konkurentnaja strategija : metodika analiza otraslejj i konkurentov [Competitive strategy: a methodology for Analyzing Industries and Competitors]. Moscow: Alpina Biznes Buks.
12. Posylkina O. V. (2003) Innovatsiino-investytsiinyi rozvytok farmatsevtychnoho vyrobnytstva i problemy yoho finansovoho zabezpechennia [Innovation and investment development of pharmaceutical production and problems of its financial support]. Extended abstract of candidate’s thesis.
13. Statystychna informatsiia [Statistical information]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua.
14. Tompson A. A., and Striklend Dzh. (2007) Strategicheskii menedzhment [Strategic management]. Moscow: YuNITI.
15. Fatkhutdinov R. (1997) Menedzhment kak instrument dostizheniia konkurentosposobnosti [Management as a tool for achieving competitiveness]. Voprosy ekonomiki, no. 5, 118–127.
16. Fatkhutdinov R. A. (2005) Strategicheskaia konkurentosposobnost [Strategic competitiveness]. Moscow: Ekonomika.
17. Khaustova V. E. and Grigorova-Berenda L. I. (2012) Teoriia i praktika diagnostiki sotsialno-ekonomicheskikh protsessov“ [Theory and practice of diagnosis of socio-economic processes]. Kultura narodov Prychernomoria, no. 242, 72–77.
18. Shevchenko M. M. (2006) Metody otsinky konkurentospromozhnosti haluzei promyslovosti v umovakh internatsionalizatsii [Methods for assessing the competitiveness of industries in terms of internationalization]. Extended abstract of candidate’s thesis.
19. Ekonomicheskaia bezopasnost Rossii [Economic security of Russia]. Moscow: Delo, 2005.
20. HelicopterView: Aptechnyy rynok Ukrainy po itogam 2006–2013 gg. [HelicopterView: pharmacy market of Ukraine in 2006–2013 years]. Retrieved from http://www.apteka.ua.
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
(1)
Доровський, О. Методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності фармацевтичної галузі України. fp 2015, 358-368.