Бюджетні ризики як дестабілізатор фінансової безпеки обласного бюджету

  • Євген Балацький
  • Святослав Шпіцглуз
Ключові слова: бюджетні ризики, фінансова безпека, бюджетна безпека, дотації, обласний бюджет

Анотація

В  часи  нестабільності  держави,  регіонів,  районів,  міст  та  інших  населених пунктів  в  процесі  складання,  затвердження  і виконання  бюджету  виникають  фінансові  ризики. Диспропорція між доходною і видатковою частиною  бюджету,  дефіцит  трансфертів у  вигляді  дотацій,  субвенцій  та  субсидій спричиняє  бюджетні  ризики  та  ставить  питання фінансової безпеки бюджетів. Особливого значення та інтерес набуває питання бюджетних ризиків,  які впливають на фінансову  безпеку регіонів, а також їх ідентифікацію, оцінку та управління.

Посилання

1. Bukovynskyi S. A. (2007) Zmitsnennia finansovoi bazy mistsevoho samovr iaduvannia ya chynnyk ekonomichnoho zrostannia [Strengthening the financial base of local governments like growth factor]. Visnyk NBU, 2, 9–15.
2. Bulhakova S., Mykytiuk I. (2010) Biudzhetnyi ryzyk: sutnist klasyfikatsiia, faktory ryzyku [Budgetary risk: the essence of classification, risk factors]. Visnyk KNTEU, 1, 59–68.
3. Hryshchenko Kh. Upravlinnia finansovymy ryzykamy derzhavy [Financial Risk Management of State]. Retrieved from http://www.viche.info/journal.
4. Ehjjhel’ F. (1999) Kriterii otsenki kreditnoho riska [Criteria for assessing the credit risk]. Rynok tsennykh bumah, 5, 11–20.
5. Kajuchkina M. A. Bjudzhetnye riski v protsesse ispolnenija munitsipal’nykh bjudzhetov [Fiscal risks in the performance of municipal budgets]. Extended abstract of candidate’s thesis.
6. Kudryn A. O novykh zajjmakh u MVF i Parizhskoho kluba [About the new loans from the IMF and the Paris Club]. Retrieved from http://www.investmentrussia.ru/rus/news/.
7. Lebedeva O. Y. (2003) Bjudzhetnyjj risk: metodicheskie osnovy otsenki i upravlenija: na primere kraevoho bjudzheta Khabarovskoho kraja [Fiscal risks: methodological framework for the assessment and management: the example of the regional budget of the Khabarovsk Territory]. Extended abstract of candidate’s thesis. Khabarovsk.
8. Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia kontroliu za ryzykamy, poviazanymy z upravlinniam derzhavnym (mistsevym) borhom [On approval of the control of risks associated with the management of government (local) duty]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/815-2012-п6.
9. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro upravlinnia ryzykamy, poviazanymy z derzhavnym borhom [On approval of the management of risks associated with public debt]. Retrieved from http://minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=255474&cat_id=255473.
10. Starostenko N. V. (2005) Metodolohiia formuvannia mizhbiudzhetnykh transfertiv [Methodology formation of intergovernmental transfers]. Finansy Ukrainy, 39–44.
11. Statystychni dani Sumskoho oblasnoho biudzhetu [Statistical data Sumy oblast budget]. Retrieved from http://www.finansy.sm.gov.ua/index.php/uk/home.
12. Uljukajev A. (2000) Denezhnaja politika: itohi ukhodjashcheho hoda i zadachi nastupajushcheho [Monetary policy: results of the year and the upcoming tasks]. Bankovskoe delo v Moskve, 12 (72).
13. Fedosov V. M. Biudzhetna systema [The budget system]. Retrieved from http://pidruchniki.ws/1180091246102/ekonomika/byudzhetniy_rizikmenedzhment.
14. Chichelev M. E. (2003) Formirovanie bjudzhetnojj sistemy sojuznoho hosudarstva [Formation of the budgetary system of the Union State]. Fynansovyjj biznes, 1. Retrieved from http:// gossector.narod.ru/ text/budget4.htm.
15. Shvets V. Ya. (2005) Kontseptualni pidkhody do vdoskonalennia systemy mizhbyudzhetnykh vidnosyn [Conceptual approaches to improve the system of intergovernmental relations]. Finansy Ukrayiny, 3, 23–31.
16. Shynkarenko R. V., Voloshyna O. A. (2006) Efektyvnyi rozpodil koshtiv mizh derzhavnym i mistsevym biudzhetom [Effective distribution of funds between the state and local budgets]. Ekonomika i rehion, 3 (10), 27–30.
17. Yashyna N. Y. (2004) Nekotorye teoreticheskie i metodicheskie aspekty otsenki riskov raskhodov bjudzheta [Some theoretical and methodological aspects of risk assessment of budget expenditures]. Vestnik Nizhehorodskoho universiteta im. N. I. Lobachevskoho. Serija : Ehkonomika i finansy, 1, 162–167.
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
(1)
Балацький, Є.; Шпіцглуз, С. Бюджетні ризики як дестабілізатор фінансової безпеки обласного бюджету. fp 2015, 270-276.