Природа фінансового контролю

  • Олег Шевчук
Ключові слова: природа фінансового контролю, аксіологія контролю, сутність фінансового контролю

Анотація

У  статті  досліджено  підходи до  розуміння  сутності  фінансового  контролю  та  його  ролі  в  сучасній  економіці. Організаційно-економічний  зміст  фінансового контролю  пропонується  розглядати  з  трьох методологічних позицій: економічної категорії; комплексної  функції  і  невід’ємної  частини діяльності  з  управління  та  самостійного управлінського  процесу  і  цілісної  системи.  На підставі проведеного дослідження запропоновано  авторське  визначення  фінансового  контролю.

Посилання

1. Hubskyy E. F., Korableva H. V., Lutchenko V. A. (1997) Filosofskijj ehntsyklopedicheskijj slovar [Philosophical Encyclopedic Dictionary]. M.: InfraM.
2. Miuller V. K. (1971) Anhlo-russkyjj slovar [English-Russian dictionary]. M.: Sovetskaja ehntsyklopedija.
3. Vashchenko I. V. (2005) Derzhavnyi finansovyi kontrol ta yoho vdoskonalennia u transformatsiinii ekonomitsi Ukrainy [State financial control and its improvement in the economy of Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. K.
4. Tonkov E. E. (2010) Problemy sovershenstvovanija kontrolnojj formy hosudarstvennojj dejatelnosti v period ehkonomicheskoho krizisa [Problems of improving the forms of state control activities during the economic crisis]. Vestnyk VHU, 1. pp. 294–306.
5. Kolesnikova E. N. (2011) Teoriia i metodolohi-ia revizii i kontrolia v selskokhoziaistvennykh proiz-vodstvennykh kooperativakh [Theory and methodology of audit and control in agricultural production cooperatives]. Extended abstract of Doctor’s thesis. M.
6. Vasileva M. V. Hosudarstvennyjj finansovyjj kontrol v upravlenii rehionom [State financial control in the management of the region]. Retrieved from http://www.smartcat.ru/RegionEconomic/Portfolio.shtml.
7. Vyhovska N. H. (2010) Rozvytok systemy finansovoho kontroliu v Ukraini [Development of financial control in Ukraine]. Extended abstract of Doctor’s thesis. K.
8. Ozhehov S. Y. (1988) Slovar russkoho yazyka [Russian dictionary]. M.: Russkyjj yazyk.
9. Atamanchuk H. V. (1997) Teorija hosudarstvennoho upravlenija: kurs lektsijj [The theory of governance: a course of lectures]. M.: Yuridicheskaja literatura.
10. Kurnykina O. V. (2011) Modernizatsiia systemy kontrolia v kredytnykh orhanizatsiiakh [Modernization of monitoring credit institutions]. Extended abstract of Doctor’s thesis. M.
11. Meskon M. Kh., Albert M., Khedouri F. (1999) Osnovy menedzhmenta [Fundamentals of Management]. M.: Delo.
12. Hodunov A. A. (1975) Sotsialno-ehkonomicheskie problemy upravlenija sotsialisticheskim proizvodstvom [Socio-economic problems of management socialist production]. M.: Ekonomika.
13. Nahorichna O. S. (2013) Modernizatsiia derzhavnoho upravlinnia u podatkovo-mytnii sferi Ukrainy [The modernization of public administration in the field of tax and customs Ukraine]. K.: NADU, pp. 348–350.
14. Stefaniuk I. B. (2009) Derzhavnyi finansovyi kontrol: problemy identyfikatsii i vyznachennia systemy [State financial control: problem identification and definition of the system]. Finansy Ukrainy, 11. pp. 12–19.
15. Lahutyn Y. B. (2008) Finansovyi kontrol kak katehoriia finansovoho prava [Financial control as a category of financial law]. Aktualnye problemy rossijjskoho prava, 3. pp. 122–127.
16. Shevchenko N. V. (2011) Mekhanizm otsinky efektyvnosti derzhavnoho finansovoho kontroliu v Ukraini [The mechanism for evaluating the effectiveness of state financial control in Ukraine]. Extended abstract of candidate’s thesis. Sumy.
17. Rodionova V. M., Shlejjnikov V. Y. (2002) Finansovyjj kontrol [Financial Control]. M.: YD FKB – PRESS.
18. Bulhakov E. H. (2006) O neobkhodimosti tsentralizatsii kontrolnykh funktsijj finansovykh orhanov [On the need for centralization of financial control functions]. Aval. 1, pp. 69–72.
19. Openyshev S. P., Zhukov V. A. (1999) Sushchnost’, tsel’, zadachi i funktsii finansovoho kontrolja [Essence, purpose, objectives and functions of financial control]. Bjulleten’ Schetnojj palaty RF, 12, pp. 188–195.
20. Haponenko V. F., Evdokimov V. Y. (2008) Upravlenie posleduiushchim finansovym kontrolem v sotsial’nojj sisteme [Management of subsequent financial control in the social system]. Uchenye zapiski Kazanskoho hosudarstvennoho universiteta. T. 150.
21. Hracheva E. Yu. (2003) Finansovoe pravo v voprosakh i otvetakh [Financial Law Questions and Answers]. M.: TK Velby, Izd-vo Prospekt.
22. Karpov Ye. S. (2007) Ponjatie i soderzhanie pravovoho rehulirovanija hosudarstvennoho finansovoho kontrolia [Concept and content of the legal regulation of the state financial control]. Vestnik Vladimirskoho yuridicheskoho instituta, № 2, pp. 280–283.
23. Tedeev A. A., Paryhyna V. A. (2004) Finansovoe pravo [Financial Law]. M.: Eksmo.
24. Lushyna S. Y., Slepova V. A. (2006) (Eds.) Hosudarstvennye i munitsypal’nye finansy [State and municipal finance]. M.: Ekonomist
Опубліковано
2015-06-25
Як цитувати
(1)
Шевчук, О. Природа фінансового контролю. fp 2015, 233-237.