Financial Security Of The Bank: Management And Influence Factors

  • Hanna Chepeliuk
Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека, ризики, індикатори банківської безпеки, фінансова стійкість банку

Анотація

Розглянуто  ключові  аспекти  забезпечення  фінансової  безпеки  банку  в  контексті управління фінансовою стійкістю із урахуванням ризиків, а також зовнішніх і внутрішніх факторів впливу

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Smokvina, G. A. (2014). Finansova bezpeka yak strategichna skladova ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Financial security as a strategic component of Ukraine's economic security]. Ekonomika promyslovosti ta orhanizatsii vyrobnytstva — Economics of industry and production organization, 3 (13), 30—36 [in Ukrainian].
2. Kravchuk, N. Y., Kolisnyk, O. Y., & Melykh, O. Y. (2010). Finansova bezpeka [Financial security]. Ternopil: Vektor [in Ukrainian].
3. Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy : Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 29.10.2013 № 1277 [Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine: Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine dated October 29, 2013 № 1277]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 [in Ukrainian].
4. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [The official website of the National Bank of Ukraine]. www.bank.gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].
5. Khutornaya, M. E. (2017). Teoretycheskaia vzaymosviaz poniatyi «fynansovaia ustoichyvost», «fynansovaia stabylnost» y «fynansovaia bezopasnost». Sovremennaia эkonomyka y obrazovanye: problemы, vozmozhnosty y perspektyvы razvytyia [Theoretical relationship between the notions of financial stability, financial stability and financial security. Modern Economics and Education: Problems, Opportunities and Prospects]. Proceedings of the International Conference. Almaty [in Russian].
6. Baranovsky, O. I. (2014). Filosofiya bezpeky [The philosophy of security]. Kyiv: Banking University of the NBU [in Ukrainian].
7. Vprovadzhennia novykh vymoh do kapitalu vidpovidno do norm Bazelia ta zakonodavstva YeS [Introducing new capital requirements in accordance with Basel and EU legislation]. Kyiv. www.bank. gov.ua. Retrieved from http://www.bank.gov.ua [in Ukrainian].
8. Pro skhvalennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo orhanizatsii ta funktsionuvannia system ryzyk-menedzhmentu v bankakh Ukrainy: Postanova Pravlinnia NBU vid 02.08.2004 № 361 [Approval of Methodological Recommendations on the Organization and Functioning of Risk Management Systems in Banks of Ukraine: Resolution of the Board of the NBU dated 02.08.2004 № 361]. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04.
9. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu vnutrishnoho kontroliu v bankakh Ukrainy: Postanova Pravlinnia NBU vid 29.12. 2014 № 867 [On Approval of the Regulation on the Organization of Internal Control in Banks of Ukraine: Resolution of the Board of the NBU dated 29.12. 2014 № 867]. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0867500-14.
10. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro orhanizatsiiu systemy upravlinnia ryzykamy v bankakh Ukrainy ta bankivskykh hrupakh: Postanova Pravlinnia NBU vid 11.06.2018 № 64 [About the approval of the Regulation on the organization of the risk management system in banks of Ukraine and banking groups: Resolution of the Board of the NBU dated June 11, 2018, № 64]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18

Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 26 Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2018-12-23
Як цитувати
(1)
Chepeliuk , H. Financial Security Of The Bank: Management And Influence Factors. fp 2018, 60-66.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають