Innovative Activity Of The Enterprise In The Financial Safety System Management Of The Enterprise

  • T. V. Novikova
  • М.V. Pashkevych
Ключові слова: інноваційна діяльність, фінансова безпека підприємства, інновації, інноваційний розвиток, підприємство

Анотація

Розглянуто проблеми інноваційної діяльності підприємства в системі управління фінансовою безпекою. Проаналізовано теоретико-методологічні положення і підходи до інноваційної діяльності в системі управління фінансовою безпекою ПАТ «Харківська бісквітна фабрика». Виявлено та обґрунтовано необхідність сутності, ролі та значення інноваційної діяльності в системі управління фінансовою безпекою підприємства і основних чинників, які на неї впливають, а також упровадження основних шляхів удосконалення інноваційної діяльності для забезпечення фінансової безпеки підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Vasilenko, V. O. (2005). Antykryzove upravlinnya pidpryyemstvom [Anticrisis management of the enterprise]. Kyiv: Center for Educational Literature [in Ukrainian].
2. Vesnin, V. R. (2014). Strategicheskoye upravleniye [Strategic Management]. Moscow: Prospect [in Russian].
3. Voloshin, V. I., & Karkavchuk, V. V. (2012). Systemnyy pidkhid do analizu ta zabezpechennya finansovoyi bezpeky pidpryyemstva [System approach to the analysis and provision of financial security of the enterprise]. nbuv.gov.ua. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ prvs/2012_1/2012_1/073.pdf [in Ukrainian].
4. Kanushchak, T. V., & Hanuschak, T. V. (2012). Metody otsinky finansovoyi bezpeky pidpryyemstva [Methods of assessing financial security of an enterprise]. archive.nbuv.gov.ua. Retrieved from http:// archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nie/2012_2/146-150.pdf [in Ukrainian].
5. Hollyak, Yu. B. (2006). Innovatsiini peretvorennia ukrainskoi ekonomiky v konteksti mizhnarodnoi konkurentsii[Innovative transformations of the Ukrainian economy in the context of international competition]. Aktualni problemy ekonomiky — Actual problems of the economy, 7 (61), 43—55 [in Ukrainian].
6. Goncharenko, L. P. (2013). Management of investments and innovations [Investment and Innovation Management]. Moscow: KNORUS [in Russian].
7. Hospodars᾿kyy kodeks Ukrayiny [Commercial Code of Ukraine]. (2003, January 16). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny — Official Bulletin of Ukraine, 11, Art. 462 [in Ukrainian].
8. Ofitsiynyy sayt PAT «Kharkivs᾿ka biskvitna fabryka» [Official site of PJSC «Kharkiv biscuit factory»]. (n. d.). biscuit.com.ua. Retrieved from http://www.biscuit.com.ua/ua [in Ukrainian].
9. Petrova, I. L., Shpileva, T. I., & Sysolina, N. P. (Ed). (2010). Innovatsiyna diialnist: stymuly ta pereshkody [Innovative activity: incentives and obstacles]. Kyiv: Dorado [in Ukrainian].
10. Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini: Zakon Ukrayiny № 996–XIV vid 16.07.1999 [Accounting and Financial Reporting in Ukraine: Law of Ukraine № 996-XIV of 16.07.1999]. rada. gov.ua. Retrieved from www.rada.gov.ua [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 29 Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2018-12-23
Як цитувати
(1)
Novikova , T. V.; Pashkevych М. Innovative Activity Of The Enterprise In The Financial Safety System Management Of The Enterprise. fp 2018, 46-50.