Передумови, еволюція і тенденції розвитку інтернет-спільнот на сучасному етапі

  • Соломія Федушко
  • Тетяна Лукашенко
  • Софія Храбуст
Ключові слова: взаємодія, інтернет-спільноти, комунікація, соціальні мережі, спілкування

Анотація

Розглянуто питання щодо сутності та передумов  створення  інтернет-спільнот, етапів їх розвитку,  переваг  в  організації  різного роду суспільних  взаємодій, запобігання поширенню негативної інформації в соціальних мережах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Verbec, V. V., Subot, O. A., & Hrystuk, T. A. (2009). Sotsiolohiya [Sociology]. Retrieved from https:// pidruchniki.com/12920522/sotsiologiya/sotsialna_struktura_suspilstva [in Ukrainian].
2. Bykov, I. A. (2005). «Electronnaia demokratia» vs «electronnoe pravitelstvo»: konceptualnoe protivostoianie? [«E-democracy» vs «e-government»: conceptual confrontation?]. Politeks: Politicheskaya ekspertiza — Politex: Political Expertise, 3. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/v/ elektronnaya-demokratiya-vs-elektronnoe-pravitelstvo-kontseptualnoe-protivostoyanie [in Russian].
3. Voronkin, А. S. (n. d.). Sotsial᾿nyye seti: evolyutsiya, struktura, analiz [Social networks: evolution, structure, analysis]. cyberleninka.ru. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-setievolyutsiya-struktura-analiz.pdf [in Russian].
4. Malimon, V. I. (2015). Virtual᾿ne spilkuvannya i samotnist᾿lyudyny [Virtual communication and human loneliness]. Humanitarnyy visnyk : zbirnyk naukovykh prats᾿ Zaporiz᾿koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi — Humanitarian herald: collection of scientific works of Zaporizhzhya State Engineering Academy, 63. Retrieved from http://www.zgia.zp.ua/gazeta/gvzdia_63_111_118.pdf [in Ukrainian].
5. Afanasiev, D. M. (2012). Osoblyvosti identyfikatsii subiekta internet merezhevykh spilnot [Features of the subject identification of Internet Network Communities]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia «Pedahohika, sotsialna robota» — Scientific herald of Uzhgorod National University. Pedagogy, social work, 24, 15—18. Retrieved from http://irbis-nbuv.gov.ua [in Ukrainian].
6. Yak z᾿yavyvsya Internet v Ukrayini ta skil᾿ky lyudey uzhe tam [How the Internet appeared in Ukraine and how many people are already there]. (2017). nformator.news. Retrieved from https://informator. news/yak-z-yavyvsya-internet-v-ukrajini-ta-skilky-lyudej-uzhe-tam [in Ukrainian].
7. Istoriya filosofiyi [History of Philosophy]. (2012). pidruchniki.com. Retrieved from https://pidruchniki. com/69944/filosofiya/plesner_plessner_gelmut [in Ukrainian].
8. Top 25 naypopulyarnishykh v Ukrayini saytiv [Top 25 most popular sites in Ukraine]. (2018). www.ukrinform.ua. Retrieved from https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2455506-top25- najpopularnisih-v-ukraini-sajtiv.html [in Ukrainian].
9. Chto takoye SMO i SMM? Sotsial᾿naya optimizatsiya i prodvizheniye. Smo optimizatsiya [What is SMO and SMM? Social optimization and promotion. Smo optimization]. prostoy-site.ru. Retrieved from https://prostoy-site.ru/optimizaciya/smo-optimizaciya.html [in Russian].
10. Potsipukh, O. (2013). Yak pobuduvaty efektyvnu navchal᾿nu internet-spil᾿notu? [How to build an effective online learning community?]. company.shodennik.ua. Retrieved from http://company. shodennik.ua/presscenter/63378 [in Ukrainian].
11. Sakhan, O. M. (2014). Pro vykorystannya sotsial᾿nykh merezh internetu yak zasobu stvorennya imidzhu politychnoyi vlady v Ukrayini [On the use of social networks of the Internet as a means of creating the image of political power in Ukraine]. dspace.nulau.edu.ua. Retrieved from http://dspace. nulau.edu.ua/bitstream/123456789/8355/1/Sahan_143.pdf [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 55
Завантажень PDF: 40 Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2018-12-23
Як цитувати
(1)
Федушко, С.; Лукашенко, Т.; Храбуст, С. Передумови, еволюція і тенденції розвитку інтернет-спільнот на сучасному етапі. fp 2018, 8-13.