Класифікація основних засобів як важлива передумова їх обліку та аналізу

  • Ганна Лютова
  • Оксана Атамась
Ключові слова: The existing approaches to the classification of fixed assets of enterprises are considered, the classification is generalized and systematized, and the system of grouping in the accounts of information on production and non-production fixed assets is proposed.

Анотація

Розглянуто наявні підходи до класифікації  основних  засобів  підприємств,  узагальнено і систематизовано класифікацію та запропоновано  систему  групування  на  рахунках  бухгалтерського  обліку  інформації  про  виробничі та невиробничі основні засоби

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Ministerstvо finansiv Ukrainy. (2000). P(S)BO 7 «Osnovni zasoby»: zatverdzheno nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 27.04.2000 № 92 [«Fixed assets»: approved by the order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 27.04.2000 № 92]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy — Official Bulletin of Ukraine, 21. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 [in Ukrainian].
2. Verkhovna Rada Ukrainy. (2011). Podatkovyi kodeks Ukrainy № 2755-VI vid 02.12.2010 [The Tax Code of Ukraine № 2755-VI dated 02.12.2010]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy — Information from the Verkhovna Rada of Ukraine, 13—14, 15—16, 17. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].
3. Dombrovska, N. R. (2012). Ekonomichna sutnist osnovnykh zasobiv ta yikh klasyfikatsiia [Economic essence of fixed assets and their classification]. Ekonomichni nauky — Economic sciences, 9 (1), 340—349 [in Ukrainian].
4. Radzyvyliuk, Yu. V. (2010). Osoblyvosti klasyfikatsii osnovnykh zasobiv na promyslovykh pidpryiem -stvakh [Features of the classification of fixed assets at industrial enterprises]. Ekonomichni nauky — Economic sciences, 7 (3), 64—68 [in Ukrainian].
5. Katsevych, V. K. (2011). Osnovni zasoby: kharakterystyka ta klasyfikatsiia [Fixed assets: characteristics and classification]. Ekonomichni nauky — Economic sciences, 8, 230—236 [in Ukrainian].
6. Yaremenko, L. M. (2015). Teoretychni pidkhody do sutnosti ta klasyfikatsii osnovnykh zasobiv [Theoretical approaches to the essence and classification of assets]. Ekonomichnyi visnyk universytetu —Economic Bulletin of the University, 27 (1), 144—148 [in Ukrainian].
7. Ospishchev, V. I., & Yeremiia, Ye. Ye. (2010). Suchasnyi pidkhid do klasyfikatsii osnovnykh zasobivna pidpryiemstvakh rozdribnoi torhivli [Modern approach to the classification of fixed assets at retail enterprises]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh — Economic strategy and prospects of trade and services development, 1, 146—152 [in Ukrainian].
8. Yermak, O. I. (2008). Finansovyi oblik — I (oblik aktyviv) [Financial accounting — I (asset accounting]. Kyiv: Vydavnychyi dim «Slovo» [in Ukrainian].
9. Lyshylenko, O. V. (2009). Bukhhalterskyi oblik [Accounting]. Kyiv: Vyd-vo «Tsentr uchbovoi literatury» [in Ukrainian].
10. Tkachenko, N. M. (2013). Bukhhalterskyi (finansovyi) oblik, opodatkuvannia i zvitnist [Accounting (financial) accounting, taxation and accounting]. Kyiv: Alerta [in Ukrainian].
11. Krupka, Ya. D., Zadorozhnyi, Z. V., & Mykytiuk, N. Ya. (et al.). (2013). Finansovyi oblik [Financial Accounting]. Kyiv: Kondor [in Ukrainian].
12. Kundria-Vysotska, O. P. (2012). Bukhhalterskyi finansovyi oblik [Accounting financial accounting] . Kyiv: UBS NBU [in Ukrainian].
13. Maliuha, N. M., & Zelenina, O. O. (2009). Obiekty bukhhalterskoho obliku zghidno z Planom rakhunkiv bukhhalterskoho obliku aktyviv, kapitalu, zoboviazan i hospodarskykh operatsii pidpryiemstva i orhanizatsii [Accounting objects in accordance with the Plan of accounting of accounts of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations]. Zhytomyr: ZhDTU [in Ukrainian].
14. Kafka, S. M. (2013). Osnovni zasoby: klasyfikatsiia dlia tsilei obliku [Fixed assets: classification for ac counting purposes]. Visnyk ZhDTU — Journal of ZHDTU, 1 (63), 87—92 [in Ukrainian].
15. Derzhavnyi klasyfikator Ukrainy DK 013-97 «Klasyfikatsiia osnovnykh fondiv» vid 19.08.1997 № 507 [State Classifier of Ukraine DK 013-97 «Classification of fixed assets» of 19.08.1997 № 507]. search.ligazakon.ua. Retrieved from http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN678.html [in Ukrainian].
16. Ministerstvo finansiv Ukrainy. (2011). Mizhnarodnyi standart bukhhalterskoho obliku 16 «Osnovnizasoby» [International Standard of Accounting 16 «Fixed Assets»]. zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_014 [in Ukrainian].
17. Yuhas, E. (2011). Ekonomichna sutnist ta klasyfikatsiia osnovnykh zasobiv pidpryiemstva [Economic essence and classification of fixed assets of the enterprise]. Ekonomichnyi analiz — Economic analysis, 9, 1 [in Ukrainian].
18. Moshenskyi, S. Z., & Oliinyk, O. V. (2007). Ekonomichnyi analiz: pidruchnyk dlia studentiv ekonomichnykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv [Economic analysis: a textbook for students of economic specialties of higher educational institutions]. F. F. Butynets (Еd.). Zhytomyr: PP «Ruta» [in Ukrainian].
19. Kindratska, H. I., Bilyk, M. S., & Zahorodnii, A. H. (Ed.). (2008). Ekonomichnyi analiz — Economic analysis. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 54
Завантажень PDF: 350 Завантажень PDF: 45
Опубліковано
2018-09-25
Як цитувати
(1)
Лютова, Г.; Атамась, О. Класифікація основних засобів як важлива передумова їх обліку та аналізу. fp 2018, 147-154.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають