Методичний інструментарій оцінки ефективності реалізації стратегії фінансової безпеки підприємства

  • Марина Дем'янчук
Ключові слова: стратегія, фінансова безпека, підприємство, методичний інструментарій, економічний ефект, ресурсний ефект, соціальний ефект

Анотація

Сучасні  підприємства  функціонують у таких несприятливих умовах, як: нестабільність політичної та економічної ситуації, мінливість  навколишнього  середовища,  анексіоністський вплив на безпосереднє оточення, що  призводить  до  негативних  результатів їхньої діяльності, а отже, на передній план виступає дослідження проблем фінансової безпеки підприємства.Метою роботи є формування методичного інструментарію оцінки ефективності реалізації стратегії фінансової безпеки підприємства.Нестабільний  рівень  ефективності  системи управління фінансовою безпекою є причиною кризових явищ, їх орієнтованості на боротьбу з  результатами  негативного  впливу  факторів  зовнішнього  і  внутрішнього  середовища,  а не на попередження і вчасну нейтралізацію потенційних  ризиків  і  загроз.  Дієвим  інструментом розв’язання цієї проблеми є обґрунтована цілеспрямована стратегія фінансової безпеки, при  впровадженні  якої  великого  значення  набуває  її  економічна  ефективність.  Щоб  забезпечити високу ефективність стратегії фінансової безпеки, необхідним є оцінювання впливу впровадження i розвитку зазначеної стратегії   на  фінансові  результати  діяльності  підприємства.Основними  для  визначення  ефективності стратегії  фінансової  безпеки  підприємства  є економічний, ресурсний i соціальний ефекти. Економічний  ефект  охоплює  систему  показників, які  відображають  відношення  результатів  і витрат  при  забезпеченні  фінансової  безпеки підприємства.  Ресурсний  ефект  від  упровадження  стратегії  фінансової  безпеки  підприємства  полягає  у  зміні  обсягів  матеріальних, технічних,  інвестиційних,  трудових,  енергоощадних ресурсів. Соціальний  ефект  полягає  у  визначенні внеску  реалізації  стратегії  в  соціальну  відповідальність підприємства, розвиток його корпоративного управління, а також у поліпшення життя працівників підприємства. Ефект від застосування нововведень на рівні  конкретного  підприємства  завжди  буде  вимірюватися економічними показниками, зокрема, обсягом збільшення прибутку, отриманого шляхом  економії  від  зниження  собівартості  і збільшення  доходів  від  зростання  обсягу  реалізації тощо. Між усіма складовими сумарного ефекту від упровадження стратегії фінансової безпеки представлено їхній взаємозв’язок.При  дослідженні  сумарного  ефекту  від  реалізації  стратегії  фінансової  безпеки  підприємства  слід  ураховувати  виконання  таких  критеріїв,  як  зовнішня  узгодженість  стратегії, що  передбачає  визначення  рівня  узгодженості стратегії  управління  фінансовою  безпекою  з корпоративною  стратегією;  внутрішня  збалансованість  стратегії  —  передбачає  визначення  рівня  розвитку  ресурсів  для  здійснення фінансової  діяльності  підприємства;  фінансової  структури  і  компетенцій  підприємства зі  здійс нення  фінансової  діяльності;  ефективність стратегії — передбачає дослідження рівня загальної економічної ефективності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Altman, E. I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bank-ruptcy. Journal of Finance, 23, 589—609.
2. Altman, E. I. (1984). Further Empirical Investigation of the Bankruptcy Cost Question. The Journal of Finance, 4, 1067—1089.
3. Beaver, W. H. (1967, January). Financial Ratios as Predictors of Failure: empirical Research in Ac-counting, selected studies. The Journal of Accounting Research , pp. 71—111.
4. Taffler, R., & Tishaw, H. (1977, March) . Going, going, gone — four factors which predict. Accountancy, 50—54.
5. Blank, I. A. (2006). Upravlenye fynansovoi bezopasnostiu predpryiatyia [Management of financial security of the enterprise]. Kyiv: Nyka-Tsentr, Yelha [in Russian].
6. Heiets, V. M. (Ed.), Kyzym, M. O., Klebanova, T. S., & Cherniak, O. I. (2006). Modeliuvannia ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [Modeling of economic security: state, region, enterprise]. Kharkiv: VD «INZhEK» [in Ukrainian].
7. Hrytsenko, O. I. (2010). Zabezpechennia finansovoi bezpeky diialnosti kredytnykh spilok [Ensuring financial safety of the activities of credit unions]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu — Bulletin of the Sumy National Agrarian University, 2, 35 — 42 [in Ukrainian].
8. Yermoshenko, M. M., & Horiacheva, K. S. (2010). Finansova skladova ekonomichnoi bezpeky: derzhava i pidpryiemstvo [Financial component of economic security: state and enterprise]. Kyiv: Natsionalna akademiia upravlinnia [in Ukrainian].
9. Plastun, O. L. (2006). Finansova bezpeka hospodarskykh subiektiv yak efektyvnyi zasib poperedzhennia bankrutstva [Financial security of economic entities as an effective means of preventing bankruptcy]. Visnyk Ukrainskoi akademii bankivskoi spravy — Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, 2 (21), 57—60 [in Ukrainian].
10. Vankovych, D. (1999). Rol finansovoi bezpeky pidpryiemstva v upravlinni yoho finansovymy resursamy [The financial security of an enterprise in the management of its financial resources]. Aktualni problemy ekonomiky perikhidnoho periodu — Current problems of the economy of the periperiod period, 4, 131—135 [in Ukrainian].
11. Vladyka, Yu. P., Fic, M. (2017). Retrospektyvnyi analiz pidkhodiv vitchyznianykh naukovtsiv do katehorii «finansova bezpeka pidpryiemstva» [Retrospective analysis of the approaches of domestic scientists to the category «financial security of the enterprise »]. Innovatsiini, finansovi ta tekhnichni aspekty diialnosti pidpryiemstv — Innovative, financial and technical aspects of enterprise activity,
263—273. Dnipro: Porohy [in Ukrainian].12. Hukova, A. V., & Anykyna, I. D. (2006). Rol fynansovoi bezopasnosty predpryiatyia v systeme ehoэkonomycheskoi bezopasnosty [The role of financial security of an enterprise in the system of its economic security]. Obrazovanye і obshchestvo — Education and Society, 3, 98—102 [in Russian].
13. Andrushkiv, B. M., & Maliuta, L. Ya. (2016). Ekonomichna ta mainova bezpeka biznesu [Economic and property security business: tutorial]. Ternopil: FOP Palianytsia V. A. [in Ukrainian].
14. Zhuravka, O. S., & Bondarenko, Ye. K. (2012). Teoretychni aspekty formuvannia systemy finansovoi bezpeky pidpryiemstva [Theoretical aspects of the formation of the financial security system of the enterprise]. Innovatsiina ekonomika — Innovative economy, 4, 234—237 [in Ukrainian].
15. Zhuravka, F. O., & Mohylina, L. A. (2012). Sutnist i rol finansovoi bezpeky subiekta pidpryiemnytstva v konteksti zabezpechennia yoho ekonomichnoi bezpeky [The essence and role of financial security of the subject of entrepreneurship in the context of ensuring its economic security]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy — Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine, 35, 16—24 [in Ukrainian].
16. Korystin, O. Ye., Baranovskyi, O. I., Herasymenko, L. V., & Juzhi, O. M. (Ed.). (2010). Ekonomichna bezpeka [Economic security]. Kyiv: Aleuta; KNT; Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].
17. Poberezhnyi, S. M., Plastun, O. L., & Bolhar, T. M. (2010). Finansova bezpeka bankivskoi diialnosti [Financial security of banking activity]. Sumy: Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad «Ukrainska akademiia bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy» [in Ukrainian].
18. Kovalchuk, K. F. (Ed.). (2016). Upravlinska, finansova ta marketynhova diialnist pidpryiemstv v umovakh nestiikoi ekonomiky [Management, financial and marketing activities of enterprises in an unstable economy]. Dnipropetrovsk: Porohy [in Ukrainian].
19. Kuzenko, O. L. (2015). Arkhitektonika finansovoho mekhanizmu finansovoi bezpeky za rivniamy subiektiv finansovykh vidnosyn [Architectonics of the financial mechanism of financial security by the levels of subjects of financial relations]. Naukovyi zhurnal Yevropeiskoho universytetu «Ekonomika i upravlinnia» — Scientific Journal of European University «Economics and Management», 2 (66), 129—135 [in Ukrainian].
20. Orlyk, O. V. (2017). Finansova bezpeka pidpryiemstva: kharakterni osoblyvosti ta strukturyzatsiia [Financial security of the enterprise: characteristic features and structuring]. Innovatsiini, finansovi tatekhnichni aspekty diialnosti pidpryiemstv [Innovative, financial and technical aspects of enterprise activity]. L. M. Savchuk, Fic M. (Ed.). Dnipro: Porohy [in Ukrainian].
21. Osmanov, Zh. D., & Moyseev, P. S. (2015). Osobennosty obespechenyia ekonomycheskoi bezopasnosty v zarubezhnіkh stranakh [Features of economic security in foreign countries]. Sotsyalno-еkonomycheskye yavlenyia y protsessі — Socio-economic phenomena and processes, 11, 99—104 [in Russian].

Переглядів анотації: 48
Завантажень PDF: 22 Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2018-09-25
Як цитувати
(1)
Дем’янчук, М. Методичний інструментарій оцінки ефективності реалізації стратегії фінансової безпеки підприємства. fp 2018, 71-78.