Інноваційні механізми фінансування суб᾿єктів аграрного виробництва України

  • Вікторія Гмиря
  • Наталія Ткаченко
Ключові слова: банк, інновації, аграрне виробництво, ризик, механізм, кредит

Анотація

Досліджено  теоретичні  аспекти організації  інноваційних  механізмів  фінансування аграрного виробництва України. Визначено  пріоритетні  напрями  залучення додаткових  фінансових  ресурсів  в  аграрне  виробництво. Запропоновано  механізм  залучення  інноваційних  джерел  фінансування  аграрного  виробництва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Kabinet Ministriv Ukrainy. (2012). Pro zatverdzhennya Poryadku vykorystannya koshtiv, peredbachenykh u derzhavnomu byudzheti dlya finansovoyi pidtrymky zakhodiv v ahropromyslovomu kompleksi [On approval of the procedure for using the funds provided for in the state budget for financial support of measures in the agro-industrial complex]. Uryadovyy kur᾿yer — Uriadovy Courier, 33 [in Ukrainian].
2. Dyachenko, N. V., & Titova, A. V. (2011). Sovershenstvovaniye sistemy razvitiya kreditnykh uslug v APK [Improvement of the system of development of credit services in the agroindustrial complex]. Elektronnyy naukovyy zhurnal Irkuts᾿koyi derzhavnoyi ekonomichnoyi akademiyi — Electronic scientific journal of the Irkutsk State Economic Academy, 4. Retrieved from http://com-nauka.isea.ru/files/s2/35%20%D0%94%D1%8C%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf [in Ukrainian].
3. Kramarenko, I. S. (2010). Kredytne zabezpechennya ahrarnykh pidpryyemstv: stan, problemy, pers-pektyvy [Credit support for agrarian enterprises: state, problems, perspectives]. Biznes-navihator — Business navigator, 3 (20). Electronic scientific professional editions. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Biznes/2010_3/2010/03/100321.pdf [in Ukrainian].
4. Voronkova, A. A. (2009). Problemy bankivsʹkoho kredytuvanya tovarovyrobnykiv v Ukrayini [Problems of Banking Lending of Commodity Producers in Ukraine]. Suchasne bankivnitstvo: problemy ta perspektyvy rozvytku — Modern banking: problems and prospects of development, 33—37 [in Ukrainian].
5. Kolotukha, S. M. (2009). Kredytuvannya silʹsʹkohospodarsʹkykh pidpryyemstv yak efektyvne dzherelo investytsiynoyi diyalʹnosti [Lending to agricultural enterprises as an effective source of investment activety]. Ekonomika APK — Economy of agroindustrial complex, 1, 89—96 [in Ukrainian].
6. Zamykula, V. V. (2012). Napryamy derzhavnoyi pidtrymky ahroprodovolʹchoho sektora ekonomiky v umovakh hlobalizatsiyi ekonomiky [Directions of state support of agro-food sector of economy in the conditions of globalization of economy]. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok — State administration: improvement and development. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=258 [in Ukrainian]

Переглядів анотації: 86
Завантажень PDF: 50 Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2018-09-25
Як цитувати
(1)
Гмиря, В.; Ткаченко, Н. Інноваційні механізми фінансування суб᾿єктів аграрного виробництва України. fp 2018, 8-13.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають