Управління витратами підприємства з використанням системи «ощадливого виробництва»

  • Наталя Третяк
Ключові слова: Ощадливе виробництво, управління витратами, втрата робочого часу, перевиробництво, прибуток, дохід від реалізації, продуктивність праці

Анотація

Розглянуто  процес  управління  витратами підприємства шляхом імплементації системи ощадливого виробництва. Визначено основні втрати  виробництва,  їхні  наслідки  та  запропоновані шляхи щодо їхнього усунення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Bondarenko, S. S. (2009). Peredumovy vprovadzhennia na pidpryiemstvi systemy «Berezhlyve vyrobnytstvo» [Prerequisites for the implementation of the «Barefoot production» system]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu –Bulletin of the Khmelnitsky National University, 4, 214–217 [in Ukrainian].
2. Valchuk, V. (n.d.). Preobrazovanie predpriyatiya na principah bereglyvogo proizvodstva [Transformation of the enterprise on the principles of Lean production]. Retrieved from https://www.u-b-s.ru/berejlivoe/berezhlivoe-proizvodstvo.html [in Russian].
3. Zubenko, V. O. (2016). Kliuchovi aspekty kontseptsii «oshchadlyve vyrobnytstvo» dlia pidpryiemstv zaliznychnoho transportu [Key aspects of the concept of «cost-eff ective production» for rail transport enterprises]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientifi c Bulletin of Uzhgorod National University, 9, 77–79 [in Ukrainian].
4. Kobyliukh, O. Ya., & Melnyk, H. M. (n.d.). Oshchadlyve vyrobnytstvo yak kontseptsiia optymizatsii vyrobny-choho ta upravlinskoho protsesiv [Saving production as a concept for optimization of production and manage ment processes]. Retrieved from http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/23489/1/10-43-49.pdf [in Ukrainian].
5. Myronenko, M. A. (2015). Menedzhment oshchadlyvoho vyrobnytstva [Management of economical production]. Dnipropetrovsk: Porohy [in Ukrainian].
6. Myronenko, M. A., Lysenko, T. I., & Myronenko, O. A. (2014). Vprovadzhennia kontseptsii oshchadlyvoho vyrobnytstva na vitchyznianykh pidpryiemstvakh ta v umovakh PAT «IeVRAZ-DMZ im. Petrovskoho» [Implementation of the concept of economical production at domestic enterprises and in the conditions of PJSC «IERAZ-DMZ them. Petrovsky»]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Innovatsiina stratehiia i taktyka fi nansovo-ekonomichnoho rozvytku subiektiv natsionalnoho hospodarstva» (m. Chernivtsi, 19–20 hrudnia 2014 r.) Bukovynskyi derzhavnyi fi nansovo-ekonomichnyi universytet – Materials of the International scientifi c and practical conference «Innovative strategy and tactics of fi nancial and economic development of the subjects of the national economy» (Chernivtsi, 19–20 December, 2014) Bukovyna State Finance and Economics University, (Vol. 2), (pp. 54–58). Chernivtsi: Vydavnychyi dim «Helvetyka» [in Ukrainian].
7. Loiko, V. V., & Zhuravskyi, B. O. (2016). Systema upravlinnia vytratamy promyslovoho pidpryiemstva [Industrial investment management system]. Mejdunarodnyi nauchnyi jurnal – International scientifi c journal, 1, 59–62 [in Ukrainian].
8. Omelchenko, O. S. (2016). Napriamy optymizatsii vytrat v systemi upravlinnia [Directions of optimization of expenses in the control system]. Ekonomika i derzhava – Economy and the state, 6. Retrieved from economy.nayka.com.ua/op=1&z=4901 [in Ukrainian].
9. Omelianenko, T. V., Shcherbyna, O. V., Barabas, D. O., & Vakulenko, A. V. (2009). Oshchadlyve vyrobnytstvo: kontseptsiia, instrumenty, dosvid [Saving production: concept, tools, experience]. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
10. Cherniievska, P. O., Myronenko, M. A., & Lysenko, T. I. (2014). Osoblyvosti vprovadzhennia kontseptsii oshchadlyvoho vyrobnytstva na Inhuletskomu hirnycho-zbahachuvalnomu kombinati [Features of implementation of the concept of economical production at Ingulets Mining and Processing Plant]. Zbirnyk tez naukovykh robit Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Perspektyvy ekonomichnoho zrostannia: teoretychni ta praktychni aspekty» (m. Odesa, 19–20 hrudnia 2014 r.) – Collection of Abstracts of Scientifi c Papers of the International Scientifi c and Practical Conference «Prospects for Economic Growth: Th eoretical and Practical Aspects» (Odessa, December 19–20, 2014), (Vol. I), (pp. 138–140). Odesa: HO «Tsentr ekonomichnykh doslidzhen ta rozvytku» [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 69
Завантажень PDF: 43 Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2018-03-21
Як цитувати
(1)
Третяк, Н. Управління витратами підприємства з використанням системи «ощадливого виробництва». fp 2018, 137-142.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають