Теоретичні основи інституціональних змін національної економіки

  • Микола Руденко
Ключові слова: інституціональні зміни, національна економіка, імпортовані інститути, інституціональні трансформації, економічна система, трансакційні витрати

Анотація

Досліджено  теоретичні  основи  інституціональних  змін  національної  економіки.  Проведено  аналіз  розуміння  сутності  категорії  «інститут».  Окреслено  можливі  варіанти  виникнення інститутів, як невід’ємної частини теорії інституціональних змін. Проаналізовано  причини  інституціональних змін,  як  результат  взаємодії  формальних  і  неформальних  інститутів.  Досліджено  можливість  запозичення  інститутів  у  краї нах,  історія  трансформації  економіки  яких  є  прикладом  для  інших,  та  імплементація  інституцій у  національне  інституціональне  середовище.  Доведено,  що  ефективні  інституціональні  зміни  потребують  правильного  набору  інститутів,  які  у даний  час  у  конкретному  місці  є  найбільш  оптимальними.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Kovalenko, Yu. M. (2011). Sutnist instytutsiinoho seredovyshcha fi nansovoho sektora ekonomiky [Th e essence of the institutional environment of the fi nancial sector of the economy]. Ekonomichnyi visnyk Donbasu – Economic Bulletin of the Donbas, vol. 1 (23), pp. 92–97 [in Ukrainian].
2. Vatamaniuk, Z. H. (2005). Instytutsiini zasady formuvannia ekonomichnoi systemy Ukrainy: teoriia i praktyka [Institutional Principles of the Formation of the Ukrainian Economic System: Th eory and Practice]. Lviv: «Novyi svit – 2000» [in Ukrainian].
3. Halchynskyi, A. (2009). Metodolohiia analizu ekonomichnoi hlobalizatsii: lohika onovlennia [Methodology of analysis of economic globalization: logic of renewal]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, vol. 1, pp. 4–18 [in Ukrainian].
4. Heiets, V. M. (2009). Suspilstvo, derzhava, ekonomika: fenomenolohiia vzaiemodii ta rozvytku [Society, state, economy: phenomenology of interaction and development]. Kyiv [in Ukrainian].
5. Gritsenko, Ye. A. (2008). Kachestvo institutov: metodologicheskiye podkhody k issledovaniyu [Quality of Institutes: Methodological Approaches to Research]. Nauchnyye trudy DonNTU. Seriya: ekonomicheskaya – Scientifi c works of DonNTU. Series: economic, vol. 104-3, pp. 28–36 [in Russian].
6. Gritsenko, A. A. (2006). Institutsionalnaya arkhitektonika: predmet, osnovnyye zakony, metodologiya [Institutional architectonics: subject, basic laws, methodology]. Nauchnyye trudy DonNTU. Seriya: ekonomicheskaya – Scientifi c works of DonNTU. Series: economic, vol. 103-1, pp. 31-37 [in Russian].
7. Dement’yev, V. V. (2013). Mozhet li spasti ekonomiku makroekonomicheskaya politika? [Can macroeconomic policy save the economy?]. Zhurnal institutsional’nykh issledovaniy – Journal of Institutional Research, vol. 4, pp. 6-13 [in Russian].
8. Chukhno, A. (2008). Instytutsionalizm: teoriia, metodolohiia, znachennia [Institutionalism: Th eory, Methodology, Value]. Ekonomika Ukrainy – Economy of Ukraine, vol. 6, pp. 4–13 [in Ukrainian].
9. Amosha, O. I., Aptekar, S. S., Bilopolskyi, M. H., & Yurii, S. I. (2011). Strukturni reformy ekonomiky: svitovyi dosvid, instytuty, stratehii dlia Ukrainy [Structural economic reforms: world experience, institutes, strategies for Ukraine: monograph]. Ternopil: Ekonomichna dumka TNEU [in Ukrainian].
10. Hunko, V. I. (2014). Instytutsiini osoblyvosti efektyvnoi derzhavnoi polityky v Ukraini [Institutional Peculiarities of Eff ective State Policy in Ukraine]. Nauchnyie trudy DonNTU – Scientifi c works of DonNTU, vol. 3, pp. 161–169 [in Ukrainian].
11. Kolodiy, S. Yu. & Tsakhla, S. Yu. (2011). Institutsional’nyye podkhody k izucheniyu problem sbalansirovannosti finansovykh resursov gosudarstva [Institutional approaches to studying the problems of balancing the fi nancial
resources of the state]. Zhurnal ekonomicheskoy teorii: Rossiyskaya akademiya nauk, otdeleniye obshchestvennykh nauk, sektsiya ekonomiki – Journal of Economic Th eory: Russian Academy of Sciences, Department of Social Sciences, Economics Section, vol. 2, pp. 35–40 [in Russian].
12. Kravchenko, O. O. (2016). Analiz natsionalnoi innovatsiinoi systemy rozvytku ekonomiky [Analysis of national innovation system of economic development]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky – Global and national problems of the economy, vol. 10, pp. 179–183 [in Ukrainian].
13. Lopatynskyi, Yu. M. (2006). Transformatsiia ahrarnoho sektora: instytutsionalni zasady [Transformation of the agrarian sector: institutional foundations: monograph]. Chernivtsi: Ruta [in Ukrainian].
14. Pustoviit, R. F. & Kochuma, I. Yu. (2013). Priorytetni napriamy vdoskonalennia instytutsiinoho seredovyshcha rozvytku liudskoho potentsialu v Ukraini [Priority directions for improvement of the institutional environment for the development of human potential in Ukraine]. Finansovyi prostir – Financial Space, vol. 1 (9), pp. 70–81 [in Ukrainian].
15. Rudenko, M. V. (2017). Teoretychni aspekty vzaiemodii fi nansovoho ta realnoho sektoriv ekonomiky [Th eoretical aspects of the interaction of the fi nancial and real sectors of the economy]. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy – Bulletin of the University of Banking, vol. 1 (28), pp. 21–29 [in Ukrainian].
16. Sabluk, P. T. (2010). Rozvytok instytutsii udoskonalennia mekhanizmu reformuvannia ahrarnoho sektoru ekonomiky [Development of institutions for improving the mechanism of reforming the agrarian sector of the economy]. Ekonomika APK – Economy of the agroindustrial complex, vol. 10, pp. 3–11 [in Ukrainian].
17. Auzan, A. A. (2011). Institutsional’naya ekonomika: novaya institutsional’naya ekonomicheskaya teoriya [Institutional Economics: A New Institutional Economic Th eory]. Moscow: Infra-M [in Russian].
18. Nureyev, R. M. (2013). Na puti k sozdaniyu novoy makroekonomiki: vklad institutsionalizma [Towards the creation of a new macroeconomics: the contribution of institutionalism]. Zhurnal institutsional’nykh issledovaniy – Journal of Institutional Studies, vol. 1, pp. 6–20 [in Russian].
19. Shastitko, A. (2003). Predmetno-metodologicheskiye osobennosti novoy institutsional’noy teorii [Object-methodological features of the new institutional theory]. Voprosy ekonomiki – Questions of economics, vol. 5, pp. 24-41 [in Russian].
20. Tambovtsev, V. L. (2001). Institutsional’nyy rynok kak mekhanizm institutsional’nykh izmeneniy [Institutional market as a mechanism of institutional changes]. Obshchestvennyye nauki i sovremennost’ – Social Sciences and Modernity, vol. 5, pp. 25-38 [in Russian].
21. Kolodiy S. Yu. (2011). Institutsional’noye regulirovaniye formirovaniya i ispol’zovaniya fi nansovykh resursov gosudarstva v posttransformatsionnoy ekonomike [Institutional regulation of the formation and use of state fi nancial resources in the post-transformation economy]. Simferopol: OOO «DiAiPi» [in Russian].
22. Nort, D. (2000). Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, Institutional Change and the Functioning of Economics]. (I. Dziub, Trans). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
23. Nort, D. (1993). Instituty i ekonomicheskiy rost: istoricheskoye vvedeniye [Institutions and economic growth: a historical introduction]. THESIS, vol. 2, pp. 69–91 [in Russian].
24. Nort, D. (1993). Instituty, ideologiya i eff ektivnost’ ekonomiki [Institutions, ideology and economic effi ciency]. Moscow: Catallaxy [in Russian].
25. Tambovtsev, V. (2010). Vozniknoveniye institutov: metodologo-individualisticheskiy podkhod [Th e emergence of institutions: a methodological-individualistic approach]. Voprosy ekonomiki – Questions of economics, vol. 7, pp. 84–98 [in Russian].
26. Ostrem, E., Gardner, R. & Walker, J. (1994). Rule, games and common-pool resources. University of Michigan Press.
27. Khodzhson, Dzh. (2003). Ekonomicheskaya teoriya i instituty: Manifest sovremennoy institutsional’noy ekonomicheskoy teorii [Economic theory and institutions: Manifesto of modern institutional economic theory]. Moscow: Delo [in Russian].
28. Khodzhson, Dzh. (2008). Evolyutsionnaya i institutsional’naya ekonomika kak novyy meynstrim? [Evolutionary and Institutional Economics as a New Mainstream?]. Ekonomicheskiy vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta – Th e Economic Bulletin of Rostov State University, vol. 2, pp. 8–21 [in Russian].
29. De Soto, E. (1995). Inoy put’: Nevidimaya revolyutsiya v tret’yem mire [Other Way: Invisible Revolution in the Third World]. Moscow: Catallaxy, [in Russian].
30. Nel’son, R. (2002). Evolyutsionnaya teoriya ekonomicheskikh izmeneniy [Evolutionary theory of economic change]. Moscow: Delo [in Russian].
31. Pivnichna ta pivdenna Koreya. Valovyy vnutrishniy produkt, 1970–2016 [North and South Korea. Gross Domestic Product, 1970–2016]. Retrieved from http://www.ivanstat.com/uk/gdp/kp.html#main [in Ukrainian].
32. Lebedev, D. S. (2015). Institutsional’naya transformatsiya sotsial’no-ekonomicheskikh sistem: teoriya, metodologiya analiza, praktika primeneniya vo vneshney torgovle Rossii [Institutional transformation of socio-economic systems: theory, methodology of analysis, practice of application in foreign trade of Russia]. Moscow: Prospekt [in Russian].
33. Rudenko M. V. (2017). Transformatsiini zminy natsionalnoi ekonomiky pry prokhodzhenni tochok bifurkatsii [Transformational changes of the national economy in the course of passing bifurcation points]. Finansovyi prostir – Financial Space, vol. 4 (28), pp. 74–79 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 58
Завантажень PDF: 32 Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2018-03-21
Як цитувати
(1)
Руденко, М. Теоретичні основи інституціональних змін національної економіки. fp 2018, 108-116.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають