Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестиційних проектів регіональних програм житлового будівництва

  • Ірина Тяжкороб
Ключові слова: регіон, житлове будівництво, інвестиційний проект, методи оцінювання, соціальна ефективність

Анотація

Проаналізовано  тенденції  розвитку методичних підходів до оцінки ефективності інвестиційних проектів у сфері житлового будівництва. Запропоновано  метод  оцінки  ефективності  інвестиційних проектів у житловій сфері на підставі зіставлення соціальних проблем, які існують у регіоні, та пріоритетів в інвестиційній діяльності будівельних організацій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Rishennia Lvivskoi oblasnoi rady № 1305 vid 22 veresnia 2010 roku «Pro zatverdzhennia Rehionalnoi prohramy budivnytstva (prydbannia) dostupnoho zhytla u Lvivskii oblasti na 2010–2017 roky» [Th e decision of Lviv Regional Council «On approval of the Regional construction program (acquisition) of aff ordable housing in the Lviv region for 2010–2017» from September 22, 2010, № 1305]. (n.d.). www.chervonograd-city.gov.ua. Retrieved from http://www.chervonograd-city.gov.ua/pdg.doc [in Ukrainian].
2. Instruktsiya po opredeleniyu ekonomicheskoy eff ektivnosti kapitalnyih vlojeniy v stroitelstvo. SN-423-71 [Instructions for determining the economic effi ciency of capital investments into construction. BS-423-71 ]. (1979). Moscow : Stroyizdat [in Russian].
3. Nakaz Derzhavnoho ahentstva Ukrainy z investytsii ta rozvytku vid 31.08.2010 r. № 73 «Metodychni rekomendatsii z rozrobky biznes-planiv investytsiinykh proektiv» [Order of the State Agency of Ukraine for Investments and Development from August 31 2010, № 73 «Methodical recommendations for the development of business plans of investment projects»]. (n.d.). olevsk-vlada.gov.ua. Retrieved from olevsk-vlada.gov.ua/.../METODYChNI%20REKOMENDATsII%20z%20rozrobky%20biznes- [in Ukrainian].
4. Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy vid 24.06.2010 r. № 742 «Metodychni rekomendatsii dlia provedennia otsinky ekonomichnoi ta sotsialnoi efektyvnosti vykonannia derzhavnykh tsilovykh prohram» [Order of the Ministry of Economy of Ukraine from June 24, 2010, № 742 «Methodical recommendations for conducting an assessment of the economic and social effi ciency of the implementation of state target programs»]. (n.d.). document.ua. Retrieved from http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-shodo-provedennj-doc33937.html [in Ukrainian].
5. Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 13.03.2013 № 243 «Metodyka provedennia derzhavnoi ekspertyzy investytsiinykh proektiv» [Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine from March 13, 2013, № 243 «Methodology of conducting state examination of investment projects»]. (n.d.). www.me.gov.ua. Retrieved from www.me.gov.ua/Documents/Download?id=79b48ab5-efac-4465 [in Ukrainian].
6. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.07.2012 № 684 «Poriadok ta kryterii otsinky ekonomichnoi efektyvnosti proektnykh (investytsiinykh) propozytsii ta investytsiinykh proektiv» [Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 18.07.2012 № 684 «Procedure and criteria for assessing the economic effi ciency of project (investment) proposals and investment projects»]. (n.d.). zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/684-2012-p [in Ukrainian].
7. Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 13.11.2012 № 1279 «Metodychni rekomendatsii iz rozroblennia investytsiinoho proektu, dlia realizatsii yakoho mozhe nadavatys derzhavna pidtrymka» [Decree Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine «Methodical recommendations on the development of the investment project, for which realization of the state support may be provided» from November 13? 2012, № 1279]. (n.d.). www.me.gov.ua.Retrieved from http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=0c2ad6e5-19c9-4c2a-af78-b31c74b6a1d6 [in Ukrainian].
8. Seidametova, L. D. (2007). Deiaki pytannia otsinky efektyvnosti investytsii shchodo proektu [Some questions assessing the eff ectiveness of investments to the project.]. Universytetski naukovi zapysky – University scientifi c notes, 4 (24), 487–490 [in Ukrainian].
9. Shvyidenko, N. V. (2010). Metodika otsenki sotsialno-ekonomicheskoy eff ektivnosti stroitelstva molodejnyih jilischnyih kompleksov [Methods for assessing the socio-economic effi ciency of construction youth housing complexes]. Injenernyiy vestnik Dona – Engineering Journal of Don, 4 (14), 170–180. Retrieved from http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2010/265 [in Russian].
10. Repin, A. A. (2015). Metodicheskie podhodyi otbora proektov maloetajnogo domostroeniya dlya kompleksnoy zastroyki [Methodical approaches for the Project selection low-rise housing for complex building]. Fundamentalnyie issledovaniya – Fundamental research, 2, 1460–1464 [in Russian].
11. Knyazev, D. V. (2014). Metodicheskaya shema otsenki sotsialno- ekonomicheskoy eff ektivnosti investitsionno-stroitelnyih proektov [Methodical scheme for evaluation of socio-economic effi ciency of investment and construction projects]. Sovremennyie problemyi nauki i obrazovaniya – Modern problems of science and education, 4, 58–60. Retrieved from http://science-education.ru/ru/issue/view?id=118 [in Russian].
12. Tiazhkorob, I. V. (2015). Innovatsiino-investytsiini proekty enerhozberezhennia v systemi stratehichnykh planiv rozvytku rehionu [Innovative-investment projects energy-savingss are in system of strategic plans of development of region]. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky – Financial and credit activities: problems of theory and practice, 19 (2), 251–259 [in Ukrainian].
13. Bardasova, E. V. (2008). Problemyi otsenki sotsialnyih faktorov i prioritetov investitsionnoy deyatelnosti v jilischnom stroitelstve [Problems of assessment of social factors and priorities of investment activity in housing construction]. Transportnoe delo Rossii – Transport business of Russia, 6, 88–93 [in Russian].

Переглядів анотації: 86
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2017-12-28
Як цитувати
(1)
Тяжкороб, І. Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестиційних проектів регіональних програм житлового будівництва. fp 2017, 107-110.