Трансформаційні зміни національної економіки при проходженні точок біфуркації

  • Микола Руденко
Ключові слова: трансформаційні зміни, економічна система, точка біфуркації, інституціональні трансформації, національна економіка, соціально-економічний розвиток

Анотація

Досліджено  трансформаційні  зміни національної  економіки  при  проходженні  точок  біфуркації.  Здійснено  аналіз  поняття  «точка  біфуркації». Окреслено  різні  варіанти  (сценарії)  проходження  точки  біфуркації  у  процесі  розвитку  економічної  системи  або  окремих  її  підсистем  (секторів). Досліджено  трансформацію  стану  розвитку  національної економіки або окремих її підсистем при проходженні точок біфуркації. Проаналізовано можливі інституціональні зміни у процесі проходження точки біфуркації та визначено чинники, які впливають на ефективність трансформації національної економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Heyets, V. M. (2011). Strukturni zminy ta ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny [Structural changes and economic development of Ukraine]. Kyiv : National Academy of Sciences of Ukraine; In-t ekon. Predicting [in Ukrainian].
2. Halchynskyy, A. S. (2007). Metodolohiya skladnykh system [Methodology of complex systems]. Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, vol. 8, p. 4–18 [in Ukrainian].
3. Amosha, O. I. (2011). Strukturni reformy ekonomiky: svitovyy dosvid, instytuty, stratehiyi dlya Ukrayiny [Structural economic reforms: world experience, institutes, strategies for Ukraine]. Ternopil : Economic Thought TNEU [in Ukrainian].
4. Kolodiy, S. Yu. (2011). Institutsionalnoye regulirovaniye formirovaniya i ispolzovaniya fi nansovykh resursov gosudarstva v posttransformatsionnoy ekonomike [Institutional regulation of the formation and use of state fi nancial resources in the post-transformation economy]. Simferopol : LLC «DiAiPi» [in Russian].
5. Zhalilo, Ya. A. (2012). Strukturni peretvorennya v Ukrayini: peredumovy modernizatsiyi ekonomiky [Structural transformations in Ukraine: the preconditions for modernizing the economy]. Kyiv : NISS [in Ukrainian].
6. Melnik, L. G. (2012). Teoriya samoorganizatsii ekonomicheskikh sistem [Th eory of self-organization of economic systems]. Sumy : University book [in Russian].
7. Arshinova, Yu. L. (1986). Poryadok iz khaosa: Novyy dialog cheloveka s prirodoy [Order from chaos: A new dialogue of a person with a person]. Moscow : Progress [in Russian].
8. Kolodiy, S. Yu. (2011). Institutsionalnyye izmeneniya i ikh vliyaniye na sbalansirovannost fi nansovykh resursov gosudarstva v usloviyakh rynochnykh transformatsiy [Institutional changes and their impact on the balance of state fi nancial resources in conditions of market transformations]. Uchenyye zapiski
Tavricheskogo natsionalnogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo – Scientifi c notes of the Taurida National University named aft er V. I. Vernadsky, vol. 24 (63), p. 77–84 [in Russian].
9. Polevyk, G. M. (2013). Ponyattya bifurkatsiyi ta yoho zastosuvannya v upravlinni ekonomikoyu [The concept of bifurcation and its application in the management of economics]. Aktualni problemy rozvytku ekonomiky rehionu – Actual problems of the region’s economy development, vol. 9 (2), p. 258–264 [in Ukrainian].
10. Tsirel, S. V. Chto takoye tochka bifurkatsii / 20 let issledovaniya QWERTY-eff ektov i zavisimosti ot predshestvuyushchego razvitiya [What is a bifurcation point / 20 years of research on QWERTY eff ects and dependence on previous development], http://ecsocman.hse.ru/text/16213364 [in Russian].
11. Wallerstein, I. (2003). Konets znakomogo mira: Sotsiologiya XXI veka [End of the familiar world: Sociology of the XXI century]. Moscow : Logos [in Russian].
12. Evstigneev, V. R. (1998). Idei Prigozhina v ekonomike. Nelineynost i fi nansovyye sistemy [Ideas Prigogine in the economy. Nonlinearity and fi nancial systems]. Obshchestvennyye nauki i sovremennost – Social Sciences and Modernity, vol. 1, p. 112–121 [in Russian].
13. Muzyka, O. A. (2011). Bifurkatsii v prirode i obshchestve: yestestvenno nauchnyy i sotsiosinergeticheskiy aspect [Bifurcations in nature and society: the natural scientifi c and sociosynergetic aspect]. Sovremennyye naukoyemkiye tekhnologii – Modern high technology, vol. 1, p. 87–91 [in Russian].
14. Bevzenko, L. D. (2002). Sotsial’naya samoorganizatsiya. Sinergeticheskaya paradigma: vozmozhnosti sotsialnkh interpretatsiy [Social self-organization. Synergetic paradigm: the possibilities of social interpretations]. Kyiv: Institute of Sociology of NAS of Ukraine [in Russian].
15. Borodkin, L. (2008). Metodologiya analiza neustoychivykh sostoyaniy v politiko-istoricheskikh protsessakh [Methodology of analysis of unstable states in politico-historical processes]. Mezhdunarodnyye protsessy – International processes, vol. 3 [in Russian].
16. Rudenko, M. V. (2017). Teoretychni aspekty vzayemodiyi fi nansovoho ta real’noho sektoriv ekonomiky [Th eoretical aspects of the interaction of the fi nancial and real sectors of the economy]. Visnyk Universytetu bankivskoyi spravy – Bulletin of the Banking University, vol. 1 (28), p. 21–29 [in Ukrainian].
17. Kravchenko, O. O. (2011). Innovatsiynyy rozvytok ta strukturni zminy v ekonomitsi [Innovative development and structural changes in the economy]. Avtoref. dys. kand. ekon. nauk: 08.00.01 – author’s abstract. dis Cand. econ Sciences: 08.00.01. Kiev : Nats econ. Un-t them V. Hetman [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 116
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2017-12-28
Як цитувати
(1)
Руденко, М. Трансформаційні зміни національної економіки при проходженні точок біфуркації. fp 2017, 74-79.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають