Стратегічні орієнтири посилення фінансового потенціалу аграрних підприємств

  • Наталія Танклевська
  • Вікторія Мірошніченко
Ключові слова: фінансовий потенціал, фінансовий потенціал аграрного підприємства, фінансова безпека, фінансова незалежність, фінансова стабільність, аграрне підприємство

Анотація

У  статті  визначено,  що головними  стратегічними  орієнтирами посилення  фінансової  безпеки  аграрного підприємства  мають  бути  забезпечення фінансової  безпеки,  фінансової  незалежності та  фінансової  стабільності.  Обґрунтовано ндикатори  та  заходи  забезпечення  кожної із  зазначених  складових.  Проведено  аналіз фінансового потенціалу аграрного підприємства за  індикаторами  стратегічних  орієнтирів  у динаміці.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Hovorushko T. A. Faktorynh yak forma refinansuvannya debitors’koyi zaborhovanosti / T. A. Hovorushko, I. P. Sytnyk, K. M. Stepanenko // Oblik i finansy. - 2012. - # 4. - S. 35-40.
2. Hrivkivs’ka, O. V. Zabezpechennya finansovoyi bezpeky sil’s’koho hospodarstva [Tekst]: monohrafiya / O. V. Hryvkivs’ka. – Ternopil’ : Aston, 2012. – 340 s.
3. Hudz’, O. Ye. Naukovo-metodychne zabezpechennya formuvannya ta realizatsiyi finansovoyi polityky pidpryyemstva [Tekst] / O. Ye. Hudz’, P. A. Stetsyuk, S. A. Navrots’kyy, V. M. Aleksiychuk // Oblik i finansy. – 2013. – # 2(60). – S. 69-86.
4. Korniychuk H. V. Modernizatsiya mekhanizmu upravlinnya finansovym potentsialom ahroformuvan’ [Elektronnyy resurs] / H. V. Korniychuk // Tekhnolohycheskyy audyt y rezervы proyzvodstva. - 2016. - # 5(4). - S. 4-9. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2016_5(4)__2
5. Makarenko Yu. P. Upravlinnya kredytnym zabezpechennyam pidpryyemstv produktovoho pidkompleksu / Yu. P. Makarenko // Ekonomichnyy visnyk Natsional’noho hirnychoho universytetu. - 2003. - # 4. - S. 73-78.
6. Ofitsiynyy sayt yevropeys’koho banku rekonstruktsiyi ta rozvytku [Elektronnyy resurs] - Rezhym dostupu: http://www.ebrd.com/home
7. Stetsyuk P. A. Upravlinnya kredytospromozhnistyu pidpryyemstva: teoretychni ta praktychni aspekty / P. A. Stetsyuk, O. Ye. Hudz’ // Oblik i finansy. - 2014. - # 3. - S. 110-116.
8. Tanklevs’ka N. S. Kontseptual’ni osnovy formuvannya finansovoyi polityky rozvytku sil’s’kohohospodarstva krayiny / N. S. Tanklevs’ka // Visnyk Sevastopol’s’koho HTU. – 2012. – Vyp. 130. – S. 35–39.
9. Trusova N. V. Kontseptsiya upravlinnya formuvannyam finansovoho potentsialu pidpryyemstv ahrarnoyi sfery [Elektronnyy resurs] / N. V. Trusova // Nauka y ekonomika. - 2014. - Vyp. 3. - S. 189-198. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2014_3_30
10. Khlupychev V.A., Savost’yanova Y.L. Tekhnolohyy DataMining dlya reshenyya zadach byznesa // Aktual’nыe problemы avyatsyy y kosmonavtyky. 2015. #11 S.627-628.

Переглядів анотації: 37
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
(1)
Танклевська, Н.; Мірошніченко, В. Стратегічні орієнтири посилення фінансового потенціалу аграрних підприємств. fp 2017, 53-58.