Основні напрями розвитку системи управління ефективністю діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів крізь призму корпоративного управління

  • Наталя Шура
  • Людмила Буркова
  • Олена Жукова
Ключові слова: Ефективність, управління, менеджмент, система управління, корпоративне управління, гірничо-збагачувальний комбінат

Анотація

У  статті  розглянуто  особливості  діяльності  гірничо-збагачувальних комбінатів  у  системі  корпоративного  управління.  На  цій  основі  сформовано  уявлення  про можливість  ефективної  реалізації  принципів і  методів  корпоративного  управління на  гір ни чо-збагачувальних  комбінатах. Сформова но  основні  шляхи  покращення  системи  ефективності  діяльності  гірничо-збагачувальних  підприємств  корпоративного типу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Andrijchuk V.G. Efektyvnist’ dijal’nosti agrarnyh pidpryjemstv: teorija, metodyka, analiz / Kyi’vs’kyj nacional’nyj ekonomichnyj un-t / V.G. Andrijchuk. – K.: KNEU, 2005. – 292 s.
2. Goncharuk A.G. Metodycheskye osnovy ocenky y upravlenye эffektyvnost’ju proyzvodstva: Monografyja / A.G. Goncharuk. – Odessa: Astroprynt, 2008. – 288 s.
3. Zhovnovych R. I. Planuvannja dijal’nosti pidpryjemstva jak metod menedzhmentu / R.I. Zhovnovych // Finansy Ukrai’ny. – 2007. – № 1. – S. 19–24.
4. Izmaylova K. (2011). Obgruntuvannya ekonomichnykh rishen’ shchodo pidvyshchennya efektyvnosti proektiv na peredinvestytsiyniy stadiyi. Ekonomika Ukrayiny, 10, 79–87.
5. Keranchuk T. L. (2011). Kontseptsiya vartisno-oriyentovanoho upravlinnya pidpryyemstvom ta mozhlyvosti yiyi adaptatsiyi v Ukrayini. Finansy Ukrayiny, 7, 104-114.
6. Kutsenko, A. V. (2006), “Mekhanizm upravlinnia efektyvnistiu diial’nosti systemy iak neobkhidnist’ dlia dosiahnennia ii tsili”, Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, № 212.
7. Oleksyuk O. I. (2008). Ekonomika rezul’tatyvnosti diyal’nosti pidpryyemstva. Kyyiv: KNEU.
8. Onyshhenko S. V. Pryncypy ta osnovni kryterii’ pobudovy efektyvnoi’ systemy menedzhmentu na pidpryjemstvi / S.V. Onyshhenko // Ekonomika: problemy teorii’ ta praktyky. – Dnipropetrovs’k: DNU. – 2006. – Vyp. 156. – S. 120–126.
9. Petrovtsi M. M. (2004). Efektyvnist’ diyal’nosti pidpryyemstv pryrodo-korystuvachiv (za materialamy pidpryyemstv Zakarpats’koyi oblasti): avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. ekon. nauk: spets. 08.06.01 «Ekonomika, orhanizatsiya i upravlinnya pidpryyemstvamy». Uzhhorod.
10. Rats O. M. (2008). Vyznachennya sutnosti ponyattya «efektyvnist’ funk-tsionuvannya pidpryyemstva». Ekonomichnyy prostir, 15, 275-285.

Переглядів анотації: 52
Завантажень PDF: 37
Опубліковано
2016-12-24
Як цитувати
(1)
Шура, Н.; Буркова, Л.; Жукова, О. Основні напрями розвитку системи управління ефективністю діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів крізь призму корпоративного управління. fp 2016, 72-75.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають