Бюджетна безпека держави: сутність та основні загрози

  • О.В. Проказюк
Ключові слова: фінансова безпека держави, бюджетна безпека держави, об’єкт бюджетної безпеки, суб’єкти бюджетної безпеки, загрози бюджетній безпеці

Анотація

Висвітлено сутність фінансової безпеки держави та окреслено її складові. Аргументовано,  що  серед  структурних  елементів в загальній системі фінансової безпеки провідне місце займає – бюджетна безпека. Обґрунтовано підходи до трактування поняття «бюджетна безпека» та уточнено визначення зазначеної дефініції. Окреслено основні проблеми бюджетної безпеки,  джерела  загроз,  і  –  відповідно,    ризики бюджетної  безпеки.  Ідентифіковано  ряд  чинників, які впливають на ефективність бюджетної безпеки держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Baranovs’kyj O. I. (2004), Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia), KNTEU, Kyiv, Ukraine.
2. Medvedkina Ye.O. (2011), “Teoretyko-metodolohichni zasady zabezpechennia finansovoi bezpeky natsional’nykh ekonomik” [Online], available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/prvs/2011_1/tom1/249.pd.
3. Sukhorukov A.I., Ladiuk O.D. (2007), Finansova bezpeka derzhavy, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
4. Hubs’kyj B.V. (2001), Ekonomichna bezpeka derzhavy: metodolohiia vymiru, stan i stratehiia zabezpechennia, Ukrarkhbudinform», Kyiv, Ukraine.
5. Dolzhykova Y.V. “Obespechenye fynansovoj bezopasnosty rehyona”, [Online], available at: http://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-finansovoy-bezopasnosti-regiona.
6. Komarnyts’kyj I. M., Franiv I. A., Komarnyts’kyj B. M. (2010), “Sutnist’ i shliakhy zabezpechennia finansovoi bezpeky derzhavy”, Naukovyj visnyk Natsional’noho universytetu DPS Ukrainy (ekonomika, pravo), vol.2 (49), pp. 22-28.
7. Yurij S. I., Fedosov V. M., Alekseienko L. M. (2008), Finansy, Znannia, Kyiv, Ukraine.
8. Kuriakov S. V. (2001), Kharakterystyka fynansovoj bezopasnosty, SHU, Saratov , Rosiia.
9. Mazaraki A. A., Korol’chuk O. P., Mel’nyk T. M. (2010), Ekonomichna bezpeka Ukrainy v umovakh hlobalizatsijnykh vyklykiv, Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
10. Hur’ianova L.S., Nepomniaschyj V. (2012), “Kontseptual’ne podkhody k modelyrovanyiu fynansovoj bezopasnosty hosudarstva”, Problemy ekonomiky, vol.4, pp. 232-236.
11. The Ministerstvo ekonomiky Ukrainy (2007), Metodyka rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy, [Online], available at: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738 (Accessed 02.03.2007).
12. Kolisnyk O.Ya. (2011), “Ekonomichna pryroda biudzhetnoi bezpeky derzhavy”, Naukovi zapysky [Natsional’noho universytetu “Ostroz’ka akademiia”], [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/
13. Sokolov Yu.A. (2010), “Biudzhetnaia bezopasnost’ Rossyjskoj Federatsyy”, Nauka y ekonomyka : nauchno-ynformats. zhurnal. , vol. 4, pp. 45-48.
14. Postolenko Yu.P. (2011), “Biudzhetna bezpeka iak kliuchova skladova finansovoi ta ekonomichnoi bezpeky”, Visnyk sotsial’no-ekonomichnykh doslidzhen’, vol. 3 (43), pp. 121-126.
15. Trenev N. N. (2009), Upravlenye fynansamy, Fynansy y statystyka, Moskva, Rosiia.
16. Hromova A.S. (2007), Biudzhetno-ynansovaia bezopasnost’ y ekonomycheskyj rost kak kryteryyy provedennia ekonomycheskoj polytyky hosudarstva, Yzvestyia Tomskoho polytekhnycheskoho unyversyteta, vol. 6, pp. 42-45.
17. Kyrychenko O.A. (2009), Biudzhet 2010. Ekspertno-analitychna dopovid’ , Kyiv, Ukraine.
18. Heiets’ V., Penchenko Ye., Libanova E. (2003), Perekhidna ekonomika, Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine.
19. Dets’ V.F. (2007), “Biudzhetna bezpeka ta kryterii ii otsinky”, Stratehichna panorama, vol.3, pp. 157-160.
20. Kolisnyk O. (2008), “Asymetriia terytorial’noho rozvytku i mizh biudzhetni vidnosyny: vplyv na stan biudzhetnoi bezpeky Ukrainy”, Svit finansiv, vol. 3 (16), pp. 64-72.
21. Baranovs’kyj O. I. (2000), «Finansova bezpeka v Ukraini (metodolohiia otsinky ta mekhanizmy zabezpechennia)», Ph.D. Thesis, Finansy, hroshovyj obih i kredyt, NAN Ukrainy. In-t ekon. Prohnozuvannia, Kyiv, Ukraine.

Переглядів анотації: 88
Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2016-03-10
Як цитувати
(1)
Проказюк, О. Бюджетна безпека держави: сутність та основні загрози. fp 2016, 39-45.