Дослідження теоретичних аспектів податкового менеджменту та прийняття рішення щодо необхідності його удосконалення

  • Людмила Буркова
Ключові слова: податки, податковий менеджмент, рівні податкового менеджменту, види податкового менеджменту

Анотація

Питання  визначення  сутності податкового  менеджменту,  як  багаторівневої системи, потребує уточнення. Необхідно теоретично обґрунтувати й розробити рекомендації щодо  удосконалення  механізму  податкового  менеджменту  держави,  регіонів,  підприємств  та персоналу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Bechko P. K., Lysa N. V. Podatkovyi menedzhment: navch. posib. [dlia stud. vyshch. navch. zakl.] / P. K. Bechko, N. V. Lysa – K.: Tsentr uchbovoi litera tury, 2009. — 288 s.
2. Dema D. I. Podatkovyi menedzhment: administruvannia podatkiv i zboriv: navch. posib. / D. I. Dema, I. V. Shevchuk; za zah red. D. I. Dema. – Zhytomyr: ZhNAEU, 2014. – 323 S.
3. Lisovyi A. V. Podatkovyi menedzhment: problemy ta perspektyvy rozvytku / A. V. Lisovyi, T. A. Lisova // Stalyi rozvytok ekonomiky. – 2013. – #2. – S. 267–269.
4. Lutsyk A. I. Fiskalni ta rehuliuiuchi zasady derzhavnoho podatkovoho menedzhmentu: dys. kand. ekonom. nauk: 08.04.01 / Lutsyk A. I.: Ternopilskyi derzh. ekonomichnyi un-t. – T., 2006. – 233 S.
5. Melnyk Yu.V., Yurchenko V.V., Bohdanova N.V. Vstup do podatkovoho menedzhmentu: navch. – metod. posib. / Melnyk Yu.V., Yurchenko V.V., Bohdanova N.V.– K: Tsentr uchbovoi literatury, 2012. – 50 s.
6. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02.12.2010 # 2755-VI (zi zminamy ta dopovnenniamy). – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
7. Polzikova H. V. Mekhanizmy podatkovoho menedzhmentu v umovakh kryzy: dys. kand. ekonom. nauk: 08.00.08 / H. V. Polzikova: Prydniprovska derzh. Akademiia budivnytstva ta arkhitektury. – D., 2015. – 264 S.
8. Puzyrova P.V. Kharakterystyka podatkovoho menedzhmentu ta oznaky yoho efektyvnosti v suchasnykh umovakh / P. V. Puzyrova, Yu. H. Kovalska // Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini. – 2012. – #2. – S. 36–39.
9. Sidenko B.V. Modernizatsiia podatkovoi sluzhby / Sidenko B.V., Melentieva O.V.// Zbiór raportów naukowych. „Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań”. (28.12.2012 - 30.12.2012) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2012. – S. 6-9.
10. Skvortsov M. N. Podatkovyi menedzhment. – Kn. 2: Podatkovyi menedzhment v umovakh stanovlennia i rozvytku rynkovoi ekonomiky / Za red. V. P. Davydovoi; Tsentr perepidhotovky ta pidvyshchennia kvalifikatsii kerivnykh kadriv orhaniv Derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy. – K.: Kondor, 2007. – 416 S.
11. Shadurskaia M. Teoretycheskye osnovы hosudarstvennoho nalohovoho menedzhmenta y nalohovoho admynystryrovanyia / M. Shadurskaia // Svit finansiv. – 2011. – #1. – S. 101–103.

Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2016-03-10
Як цитувати
(1)
Буркова, Л. Дослідження теоретичних аспектів податкового менеджменту та прийняття рішення щодо необхідності його удосконалення. fp 2016, 14-17.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають