Методичні засади комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів

  • Лідія Костирко
  • Наталія Велентейчик
Ключові слова: комплексний аналіз, фінансова стійкість, місцеві бюджети, фінансова самостійність, збалансованість, ефективність, інтегральний показник

Анотація

У  статті  розкрито  передумови  вдосконалення  системи  аналізу  фінансової стійкості місцевих бюджетів. На основі аналізу наукових  підходів  розроблено    методичні  положення    комплексного  аналізу  фінансової стійкості місцевих бюджетів, що передбачають розрахунок  інтегрального  показника  за  блоками збалансованості, фінансової самостійності, ефективності бюджету. Наведено результати апробації запропонованого підходу до аналізу на прикладі бюджету Луганської області та виявлено фактори зміни його фінансової стійкості, які  необхідно  враховувати  при  коректуванні бюджетної політики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Vorobiov Iu. M. Formuvannia finansovoi stiikosti mistsevykh biudzhetiv v umovakh pidvyshchennia samostiinosti rehioniv : [monohrafiia]: [Elektronnyi resurs] / Iu. M. Vorobiov, I. A. Kohut. – Melitopol : Vydavnychyi budynok MMD, 2012. – 249 s. – Rezhym dostupu: // http://bibl.com.ua/ekonomika/21675/index.html;
2. Kaminska I. M. Diahnostyka finansovoi stiikosti rehioniv Ukrainy / I. M. Kaminska // Zbirnyk prats Lutskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu: Ekonomichni nauky. – Lutsk: LNTU, 2008. – Vyp. 5(20). – S. 168–182.
3. Klets L. Ie. Systema kilkisnykh pokaznykiv finansovoi avtonomii mistsevykh orhaniv vlady / L. Klets // Visnyk Donetskoho instytutu ekonomiky ta hospodarskoho prava. – 2009. – № 1. – S. 46–57.
4. Konsultatsiina pidtrymka reformy mistsevykh biudzhetiv, QCBS-2: ostatochnyi zvit [Elektronnyi resurs] / Svitovyi bank; Booz, Allen, Hamilton, 2010. – 388 s. – Rezhym dostupu: http://mmfm.gov.ua/ffle/lmk/316393/ffle/Fmal_report_QCBS- 2_ukr.rar
5. Kornieiev M. V. Udoskonalennia teoretykometodolohichnoho zabezpechennia uzahalniuiuchoi otsinky rivnia finansovoi avtonomii / M. V. Kornieiev // Aktualni problemy ekonomiky. – 2009. – № 7 (97). – S. 229–236.
6. Lysiak L. V. Otsinka biudzhetnoi stiikosti: rehionalnyi aspekt / L. V. Lysiak, M. K. Diachenko // Visnyk Dnipropetrovskoi derzhavnoi finansovoi akademii: Ekonomichni nauky. – 2011. – № 2. – S. 62–68.
7. Muzyka-Stefanchuk O. A. Finansova nezalezhnist, samostiinist i avtonomiia orhaniv mistsevoho samovriaduvannia / O. A. Muzyka-Stefanchuk // Pravo ta upravlinnia. – 2011. – № 1. – S. 297–304.
8. Poliak H. B. Territorialnye finansy : [ucheb. posobie] / H.B. Poliak. – M.: Vuzovskii uchebnik, 2006. – 479 s.
9. Pro zatverdzhennia Poriadku skladannia finansovoi ta biudzhetnoi zvitnosti rozporiadnykamy ta oderzhuvachamy biudzhetnykh koshtiv : Nakaz Ministerstva finansiv Ukraini : vid 24.01.2012 r. № 44 // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2012. – № 14. – St. 519.
10. Snisarenko O. B. Otsinka finansovoi stiikosti mistsevykh biudzhetiv / O. B. Cnisarenko, A. O. Havrylenko, O. V. Hrebenikova // Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky. – 2010. – № 1 (9). – S. 18–27.11.
11. Statystychnyi zbirnyk ,,Biudzhet Ukrainy 2013” / vykonavtsi : Kalinichenko L. M., Haiduchenko H. V., Pyvovarenko T. A., Tryhub N. P. – K.: M-vo finansiv Ukrainy, 2014. – 244 s.
12. Statystychnyi zbirnyk ,,Biudzhet Ukrainy 2014” [Elektronnyi resurs] / – K.: M-vo finansiv Ukrainy, 2015. – 307 s. – Rezhym dostupu: http://www.minfin.gov.ua/news/view/statystychnyi-zbirnyk-ministerstva-finansivukrainy-biudzhet--?category=bjudzhet
13. Shcherbakova V. I. Problemy otsinky finansovoi stiikosti mistsevykh biudzhetiv v umo-vakh rynkovoi ekonomiky / V. I. Shcherbakova, H. M. Manierov // Ekonomichnyi visnyk Donbasu. – 2011. – № 2(24). – S. 94–99

Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2016-03-10
Як цитувати
(1)
Костирко, Л.; Велентейчик, Н. Методичні засади комплексного аналізу фінансової стійкості місцевих бюджетів. fp 2016, 83-90.