Формування оптимальної структури фінансування інноваційного розвитку підприємства

  • Наталя Третяк
  • Неля Нагайчук
Ключові слова: альтернативні джерела, фінансування, власний капітал, залучений капітал, інноваційний розвиток

Анотація

Розглянуто  структуру  джерел  фінансування  інноваційної  діяльності  у контексті  традиційних  та  нетрадиційних джерел,  запропоновано  вжиток  альтернативних  джерел  фінансування  для  формування  їх оптимальної структури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Website of the European Venture Capital Association [Veb-storinka Yevropeiskoi asotsiatsii venchurnoho kapitalu] / Retrieved from: http://www.evca.eu.
2. Vozniak H. V. (2007) Innovation activity of industrial enterprises and ways of financing in Ukraine [Innovatsiina diialnist promyslovykh pidpryiemstv ta sposoby yii finansuvannia v Ukraini] [Tekst]:monohr. / H. V. Vozniak, A. Ia. Kuznietsova. – K.: UBS NBU, 2007. – 183 s.
3. Gudz O. Ie. (2007) The financial resources of agricultural enterprises [Finansovi resursy silskohospodarskykh pidpryiemstv] [Tekst]: monohrafiia / O. Ie. Hudz. – K.: NNTsIAE, 2007. – 578s.
4. Iepifanova I. Iu. (2012) Analysis of financial support innovation of domestic enterprises in modern conditions [Analiz finansovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv u suchasnykh umovakh] / I. Iu. Yepifanova // Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». – 2012. – № 722. – S. 65-70.
5. The Law of Ukraine “On scientific and technical activity” [Zakon Ukrainy “Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist”] – Retrieved from: http://www.osvita.org.ua/pravo/law_06/
6. The Law of Ukraine “On Innovation Activity [Zakon Ukrainy “Pro innovatsiinu diialnist” ] // VidomostiVerkhovnoi Rady (VVR), 2002, № 36, st. 266 (Iz zminamy i dop.).
7. Kobushko I.M., Huseinova E.I. Ways to improve the financing of innovation development in Ukraine using international experience [Shliakhy pokrashchennia finansuvannia innovatsiinoho rozvytku v Ukraini z vykorystanniam mizhnarodnoho dosvidu ] / Marketynh i menedzhment innovatsii. – 2011. – № 2. – S.124-130
8. Lutsiv B.L. Modern aspects of leasing activity of banks in Ukraine [Suchasni aspekty lizynhovoi diialnosti bankivskykh ustanov v Ukraini] / Visnyk Universytetu bankivskoi spravy NBU. – 2012. – № 1 (13). – S.59-62.
9. The official website of the State Statistics Service of Ukraine [Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny]. – Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/
10. Tretiak N.M. Leasing banking operations as a source of updates technical base agroformations [Lizynhovi bankivski operatsii yak dzherelo onovlennia tekhnichnoi bazy ahroformuvan] // Finansovyi prostir. – № 1 (5) 2012. – S. 35-41.
11. Yanchenko Z. B. Modern features and prospects of development of venture financing in Ukraine [Suchasni osoblyvosti ta perspektyvy rozvytku venchurnoho finansuvannia v Ukraini]. / Efektyvna ekonomika. – 2010. –№10 – Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=361

Переглядів анотації: 79
Завантажень PDF: 40
Опубліковано
2015-12-31
Як цитувати
(1)
Третяк, Н.; Нагайчук, Н. Формування оптимальної структури фінансування інноваційного розвитку підприємства. fp 2015, 175-180.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>