Інституційне забезпечення оцінювання ефективності стратегій розвитку регіонів

  • Ірина Тяжкороб
Ключові слова: регіон, розвиток, стратегія, моніторинг, оцінювання, інституційне забезпечення

Анотація

Наведено  результати  порівняльного  аналізу  інституційного  забезпечення оцінювання ефективності стратегій розвитку регіонів в Канаді, країнах ЄС та Україні. Зазначено, що підвищенню якості стратегій розвитку вітчизняних  регіонів  сприятиме  залучення  до процесу їх оцінювання не лише органів влади, а й громадськості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 21 lypnia 2006 roku. № 1001 «ProzatverdzhenniaDerzhavnoistratehiirehionalnohorozvytkunaperioddo 2015 roku» [About claim of State strategy of regional development on a period 2015 to].OfficialVisnykofUkraine, 6, 2132.
2. Lendel, M., Vynnytskyi, B., RateichakYu. (2007). Monitorynhtaotsiniuvanniastratehii i prohramrehionalnohorozvytku v Ukraini[Monitoring and evaluation of strategies and programs of regional development is in Ukraine]. Kyiv: K.I.S., 120.
3. PostanovaKabinetuMinistrivUkrainyvid 06 serpnia 2014 roku. № 385 «ProzatverdzhenniaDerzhavnoistratehiirehionalnohorozvytkunaperioddo 2020 roku» [About claim of State strategy of regional development on a period 2020 to]. Retrieved from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF.
4. Bovron B., Vihoda A., Devidson H., Mamonova V., Fediv I., Sanzharovskyi I. (2008). Rozroblennia i vprovadzhenniastratehichnohoplanurozvytkurehionu[Development and introduction of strategic plan of development of region]. Kyiv: K.I.S., 214.
5. Seliverstov V.E. (2009)Formirovaniemnogourovnevoysistemystrategicheskogoplanirovaniya: metodologiya, instrumentariy, instituty (naprimereSibiri)[Forming of the multilevel system of the strategic planning : methodology, tool, institutes (on the example of Siberia)]. Region: economy and sociology, 2, 207–218.
6. Shekhovtseva L. S., Artem’jev I.A. (2012).Institutsional’noeobespecheniestrategicheskogoupravlenijarazvitiemregiona [Institutional providing of strategic management development of region].Vestnik of the Baltic Federal University the nameI. Kanta, 3, 86–90.
7. Smentyna N. V. (2013). Vitchyznianyidosvidplanuvanniamonitorynhutaotsiniuvanniarealizatsiistratehiirozvytkumezosystem [Home experience of planning of monitoring and evaluation of realization of strategies of development regions].Market of equities of Ukraine, 9-10, 23-28.Retrieved from :http ://nbuv.gov.ua/j-pdf/rcpu_2013_9-10_5.pdf.
8. Mazur A. H. (2003). Upravlinnia v rehionalnykhekonomichnykhsystemakh: teoriia, metodolohiia, praktyka [Management in the regional economic systems: theory, methodology, practice]. Vinnytsia: TOV «Konsol», 408.
9. NakazMinisterstvaekonomikyta z pytanyevropeiskoiintehratsiiUkrainyvid 16.03.2005roku. № 62 «ProzatverdzhenniaMetodykyvyznachenniakryteriivyevrointehratsiinoiskladovoiderzhavnykhtsilovykhprohram» [About claim of Methodology of determination of criteria of eurointegration constituent of the government having a special purpose programs]. Retrieved from : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0438-05.
10. Kovalenko A. O. (2010). Pravovitainstytutsiinizasadyrehionalnohostratehichnohoplanuvannia v Ukraini i propozytsiishchodoyikhudoskonalennia [Legal and institutional principles of the regional strategic planning are in Ukraine and suggestion in relation to their improvement].Bulletin of the International Nobel economic forum, 2 (1(3)), 137–144.
11. Havura V. O. (2012). Metodychnipidkhodydoformuvanniastratehiipidvyshchenniakonkurentospromozhnostirehionu[Methodicalapproachesaretoformingofstrategyofincreaseofcompetitivenessofregion ].Economicspace, 60, 45–52.
12. Rozmainskiy I. (2009). Neopredelennost’institutsional’nojjevoljutsii v slozhnykhekonomicheskikhsistemakh: postkejjnsianskijjpodkhod [A vagueness of institutional evolution is in the difficult economic systems: Post-Keynes approach].Questions of economy, 6, 48–58.
13. Haponenko A. L., Pankrukhin A. P. (2004). Strategicheskoeupravlenie [Strategic management].Moscow: Omeha-L, 472.
14. Zub A. T. (2004). Strategicheskijjmenedzhment:Teorijaipraktika [Strategic management: Theory and practice]. Moscow:AspektPress, 415.
15. Fedorchak O. V. (2012). Otsiniuvanniastratehiirozvytkurehioniv : etapytaskhemy[Anevaluationofstrategiesofdevelopmentofregions : isthestagesandcharts].Publicadministration : is a theoryandpractice. Dnipropetrovsk : DRIDU NADU, 2(8). Retrieved from: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2012-02%288%29/12fovres.pdf.
16. Nakaz Ministerstva ekonomikyta z pytanyevropeiskoiintehratsiivid 29.07.2002 roku. № 224 «Metodychnirekomendatsiishchodoformuvanniarehionalnykhstratehiirozvytku» [Methodical recommendations are in relation to forming of regional strategies of development]. Retrieved from : http://www.uazakon.com/document/spart09/inx09341.htm.
17. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainyvid 16.11.2011 roku. № 1186 «Poriadokrozroblennia, provedenniamonitorynhutaotsinkyrealizatsiirehionalnykhstratehiirozvytku» [Order of development, realization of monitoring and estimation of realization of regional strategies of development]. Retrieved from :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1186-2011-p.

Переглядів анотації: 33
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
(1)
Тяжкороб, І. Інституційне забезпечення оцінювання ефективності стратегій розвитку регіонів. fp 2015, 209-216.