Уточнення економічної сутності дефініції «фінансовий посередник»

  • Наталія Ткаченко
Ключові слова: фінансове посередництво, фінансовий посередник, фінансова установа, фінансова послуга, фінансовий ринок, інституційний інвестор

Анотація

Здійснено  критичний  аналіз сутності  поняття  «фінансовий  посередник» та  запропоноване  авторське  трактування  його  змісту.  На  цій  підставі  з’ясовано  коло учасників фінансового ринку, які відносяться до фінансових  посередників.  Сформульовано  ознаки, які дозволяють характеризувати фінансових посередників як інституційних інвесторів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Tkachenko N.V. (2014) Vplyv hlobalizatsiinykh protsesiv na rozvytok finansovykh poserednykiv [The impact of globalization on the development of financial intermediaries]. Scientific Proceedings of Ostroh Academy National University, series “Economics”, 26, 81–88.
2. Drahan O. V. (2009) Pravovi naslidky diialnosti finansovykh poserednykiv na vitchyznianykh rynkakh finansovykh posluh [Legal consequences of financial intermediaries in the domestic markets of financial services]. University research note, 1 (29), 226–229.
3. Vovchak O., Krentovs’ka L. (2012) Finansove poserednytstvo: ekonomichna sutnist i klasyfikatsiia [Financial intermediation: economic nature and classification]. Vestnik of the National Bank of Ukraine, 8, 4–9.
4. Dolbnieva D. V. (2011) Teoretyko-praktychni aspekty finansovoho poserednytstva v Ukraini [Theoretical and practical aspects of financial intermediation in Ukraine]. Innovative Economy, 6, 270–274.
5. Vlasenkova Yu. (2008) Evoliutsiia finansovykh poserednykiv: vid bankiv do finansovykh supermarketiv [The evolution of financial intermediaries, from banks to financial supermarkets]. Financial market of Ukraine, 7–8, 37–39.
6. Dolan, E. J., Campbell, K., & Campbell, R. (1996). Money, banking and monetary policy (Trans. from Eng.). Moscow: Turan (in Russ).
7. Panasenko H. (2010) Osoblyvosti vzaiemodii finansovykh poserednykiv na shliakhu polipshennia investytsiinykh protsesiv v Ukraini ta kliuchovi faktory uspikhu [Features of the interaction of financial intermediaries towards improving the investment processes in Ukraine and key success factors]. Vestnik of the National Bank of Ukraine, 5, 16–22.
8. Beloglazova G. N. (2009) Den’gi. Kredit. Banki [Money. Credit. Banks]. Moskov: Higher education.
9. Herasymova S. V. (2007) Rol finansovykh poserednykiv v orhanizatsii investytsiinoi diialnosti aktsionernykh tovarystv [The role of financial intermediaries investing in the organization of joint stock companies]. Finance of Ukraine, 4, 103–111.
10. Fischer S., Dornbusch R., Schmalensee R. (1988) Economics. New York: McGraw-Hill Book Co.
11. Tropina V. B., Lysiak L.V. (2011) Finansovi poserednyky: osnovni tendentsii rozvytku v Ukraini [Financial intermediaries: the main trends in Ukraine]. Economic space, 50, 178–184.
12. On financial services and state regulation of financial service markets: Law of Ukraine № 2664-III. Retrieved from: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2664-14.
13. Korneev V. V. (2008) Modification forms of financial intermediation in Ukraine [Modification of forms of financial intermediation in Ukraine]. Finance of Ukraine, 1, 77–85.
14. Bodie Z., Merton R.C. (2000) Finance, Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
15. Kovalenko D. I. (2010) Hroshi ta kredyt: teoriia i praktyka [Money and Credit: Theory and Practice]. Kyiv: Center of educational literature.
16. Zymovets V. V., Zubyk. S. P. (2006) Finansove poserednytstvo [Financial intermediation]. Kyiv : KNEU.
17. Merton R. C., Bodie Z. (2005) Design of financial systems: towards a synthesis of function and structure. Journal of investment management, Vol. 3, No. 1, 1–23.
18. Hladchuk O. (2007) Parabankivska systema jak vazhlyva skladova finansovoho sektora [Para banking system as an important part of the financial sector]. Visnyk TNEU, 1, 40–45.
19. Glushhenko E. N., Drozdovskaja L.P., Rozh-kov Ju.V. (2011) Finansovoe posrednichestvo komercheskih bankov [Financial intermediation of commercial banks]. Habarovsk: RIC HGAJeP.
20. Mysnyk T. H. Teoretychni aspekty finansovoho poserednytstva v Ukraini [Theoretical aspects of financial intermediation in Ukraine]. Retrieved from: http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.3/133.pdf.
21. Rabtsun N. V. (2012) Instytutsiinyi investor: sutnist, oniattia ta klasyfikatsiia [Institutional investor: the nature, concepts and classification]. Business, Finance, Law, 11, 19–22.
22. Nikolaieva A. M., Havruk Yu. V. Instytutsiini investory jak finansovi poserednyky na fondovomu rynku [Institutional investors as financial intermediaries in the stock market]. Retrieved from: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Ekfor/2011_2/56.pdf.
23. Peresada A. A., Shevchenko O. H., Kovalenko Yu. M., Urvantseva S. V. (2004) Portfel’ne investuvannia [Portfolio investment]. Kyiv: KNEU.
24. Davis E., Steil B. (2001) Institutional Investors. London: MIT Press.
25. Sharpe W., Alexander G. J., Bailey J. W. (1997) Investitsii [Investments]. Moscow: INFRA-M Publ.
26. Vatamaniuk Z. H., Kushnir T. M. (2007) Rozvytok instytutsiinoho investuvannia v Ukraini [Development of institutional investment in Ukraine]. Finance of Ukraine, 3, 129–131.
27. Matveev Ju. V., Moskvitin V. N. (2001) Finansovoe posrednichestvo v rynochnoj infrastrukture [Financial intermediation in market infrastructure]. Vestnik SGJeA, 1(5), 17–26.
28. Mozkovyi O. M., Obolenska T. Ye., Musiiets T. V. (2005) Mizhnarodni finansy [International Finance]. Kyiv : KNEU.
29. Yurkevych O. M. (2011) Vyznachennia sutnosti ta roli instytutsinykh investoriv na finansovomu rynku Ukrainy [Defining the nature and the role of institutional investors in the financial market of Ukraine]. Formation of market economy, 26, 149– 157

Переглядів анотації: 37
Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2015-09-04
Як цитувати
(1)
Ткаченко, Н. Уточнення економічної сутності дефініції «фінансовий посередник». fp 2015, 137-143.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають