Удосконалення методичного підходу до оцінювання професійної майстерності викладачів

  • Катерина Орєхова
  • Олена Головко
Ключові слова: вищий учбовий заклад, викладач, професійна майстерність, компоненти, оцінювання.

Анотація

Запропоновано  методичний підхід до оцінювання професійної майстерності викладачів, відмінними рисами якого від існуючих є:  визначення  високого,  достатньо  високого, середнього,  низького  або  дуже  низького  рівнів розвитку її складових; з’ясування рівнів розвитку  знань,  умінь  та  навичок,  які  відповідають цим  видам  професійної  майстерності.  Це дає  можливість  розробити  певні  заходи для  поліпшення  професійної  майстерності викладачів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Azarenkova H. M., Holovko O. H. (2011) Rol praktychnoi pidhotovky v osvitnomu protsesi maibutnikh ekonomistiv [The role of practical training in education of future economists]. Bankivska systemy Ukrainy v umovakh hlobalizatsii finansovykh rynkiv: VI Mizhnarodn a naukovo-praktychna konferentsiia. Cherkasy (pp. 350-353).
2. Azarenkova H. M., Holovko O. H. (2011) Formuvannia profesiinykh znan ta vmin u studentiv ekonomichnykh spetsialnostei [Formation of professional knowledge and skills of students of economic specialties]. Upravlenie kachestvom v sovremennom vuze. IX Mezhdunarodnaja nauchno-metodicheskaja konferentsija «Upravlenija kachestvom v sovremennom vuze». SPb. (pp. 118-121).
3. Vavryk R. V. (2007) Otsiniuvannia profesiinoi maisternosti vykladachiv zahalnoviiskovykh dystsyplin do pedahohichnoi diialnosti [Evaluation of professional skills of teachers combined disciplines for teaching activities]. Visn. Zhytomyr. derzh. un-tu im. I. Franka, 33, pp. 16–20.
4. Honcharenko S. U. (1997) Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. K.: Lybid.
5. Zaitseva Z. H., Postovyi V. H. (1991) Do pytannia naukovoi orhanizatsii pedahohichnoi pratsi [On the issue of scientific pedagogical work]. Vykorystannia spadshchyny povernutykh i zabutykh diiachiv nauky ta kultury v navchalnomu protsesi pedahohichnoho vuzu ta shkoly: Mizhvuzivska naukovo-praktychna konferentsiia. Rivne.
6. Zanina L. V., Menshikova N. P. (2003) Osnovy pedagogicheskogo masterstva [Basics of pedagogical skills]. Rostov n/D: Feniks.
7. Ziaziun I. A. (2003) Psykhodiahnostyka pedahohichnoi maisternosti vchytelia [Psychodiagnostics pedagogical skills of teachers]. Visn. Zhytomyr. derzh. untu im. I. Franka, 12, pp. 52–55.
8. Kodzhaspirova G. M., Kodzhaspirov A. Yu. (2000) Pedagogicheskii slovar [Teaching dictionary]. M.: Izdatelskii tsentr «Akademiia».
9. Kuzmina N. V., Ginetsinskii V. I. (1982) Aktualnye problemy professionalnopedagogicheskojj podgotovki uchitelja [Actual problems of professional and pedagogical training of the teacher]. Sovetskaja pedagogika. 3, pp. 63–66.
10. Ziaziuna I. A. (2000) (Eds.) Neperervna profesiina osvita: problemy, poshuky, perspektyvy [Continuing professional education: problems, searches, perspectives]. K.: Vipol.
11. Oriekhova K. V., Holovko O. H. (2014) Udoskonalennia metodyky otsiniuvannia profesiinoi maisternosti vykladachiv [Improved methods of evaluation of professional skills of teachers]. Metodychnyi visnyk, Kharkiv: KhIBS UBS NBU.
12. Papucha V. M. (2010) Formuvannia pedahohichnoi maisternosti maibutnoho vchytelia fizychnoho vykhovann ia v protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of the pedagogical skills of teachers of physical education in the vocational training]. Klasych. pryvat. un-t. Zaporizhzhya.
13. Poliakova O. S. Formuvannia pedahohichnoi maisternosti suchasnoho vchytelia pochatkovykh klasiv [Formation of pedagogical skills of modern elementary school teacher]. Retrieved from http://gnpu.edu.ua/files/VIDANNIY/Visnik_18/V18_86_89.pdf.
14. Pro vyshchu osvitu: Verkhovna Rada Ukrainy; Zakon vid 01.07.2014 № 1556-VII. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
15. Pro natsionalnu stratehiiu rozvytku osvity v Ukraini na period do 2021 roku: Prezydent Ukrainy; Ukaz, Stratehiia vid 25.06.2013 № 344/2013. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
16. Nychkalo N. H. (Ed.) (2000) Profesiina osvita: slovnyk: navch. posib. [Vocational College Dictionary: teach. guidances.]. K.: Vyshcha shk.
17. Trydid O. M., Oriekhova K. V. (2009) Metodyka otsiniuvannia profesiinoi hotovnosti vykladachiv finansovo-ekonomichnykh dystsyplin do pedahohichnoi diialnosti [Methods of evaluation of professional readiness of teachers financial and economic subjects for teaching activities]. Visnyk Lvivskoi komertsiinoi akademii. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi komertsiinoi akademii, 32, pp. 217–222.
18. Shcherbakov A. I. (1967) Psikhologicheskie osnovy formirovaniia lichnosti sovetskogo uchitelja v sisteme vysshego pedagogicheskogo obrazovanija [Psychological bases of identity formation of the Soviet teachers in higher pedagogical education].

Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2015-02-26
Як цитувати
(1)
Орєхова, К.; Головко, О. Удосконалення методичного підходу до оцінювання професійної майстерності викладачів. fp 2015, 212-218.