Peculiarities Of The Commercial Banks Functioning As A Part Of The Credit System

  • Nadiia Rohozhnikova
  • Iryna Ivanova
Ключові слова: кредитная система, специализированные кредитно-финансовые институты, банковская система, парабанковская система, центральный банк, коммерческие банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, финансовые компании, кредитные союзы, активы, обязательства, прибыль, рыночная трансформация экономики.

Анотація

В  статье  рассмотрены  сущность, структура и этапы формирования кредитной  системы.  Проанализированы  особенности функционирования коммерческих банков и влияние на развитие современной кредитной системы  Украины  в  условиях  рыночной  трансформации национальной экономики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Kovalenko V. V., Korenjeva O. H., Cherkashina K. F., Krukhmal’ O. V. (2010) Bankivska systema Ukrainy [The Banking System of Ukraine]. Sumy: DVNZ “UABS NBU”.
2. Baranovskyi O. I. (2009) Finansovi kryzy: peredumovy, naslidky i shliakhy zapobihannia [Financial Crisis: Preconditions, Consequences and Ways of Prevention]. K.: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t.
3. Biuleten Natsionalnoho banku Ukrainy [Bulletin of the National Bank of Ukraine]. 2013. Vol. 3.
4. Volokhov V. I. (2003) Otsinka efektyvnosti kredytnoi diialnosti bankiv [Evaluation of the Effectiveness of Banks Credit Activity]. Finansy Ukrainy. Vol. 4, 115–124.
5. Reverchuk S. K. et al. (2011) Hroshi ta kredyt [Money and Credit]. K.: Znannya.
6. Smovzhenko T. S., Kotsovska R. R., Krupskyi V. M., Khimiak V. S. (2004) Kredytuvannia i kontrol [Crediting and Control]. Lviv: LBI NBU.
7. Krychevska T. (2009) Finansovo-ekonomichna kryza i vyklyky dlia hroshovo-kredytnoi polityky [Financial Crisis and Challenges for Monetary Policy]. Ekonomika Ukrainy. Vol. 4, 65–75.
8. Krush P. V. (2010) Hroshi ta kredyt [Money and Credit]. K.: Tsentr uchbovoi literatury.
9. Natsionalne reitynhove ahentstvo «Riurik» [National Rating Agency “Riurik”]. Retrieved from www.rurik.com.ua.
10. Ofitsiinyi sait Natsionalnoho banku Ukrainy [Official Site of the National Bank of Ukraine]. Retrieved from www.bank.gov.ua.
11. Ofitsiinyi sait Natskomfinposluh [Official Site of National Financial Services Commission]. Retrieved from www.dfp.gov.ua.
12. Panova H. S. (1997) Kreditnaja politika kommercheskoho banka [The Credit Policy of Commercial Bank]. M: IKTs “DIS”.
13. Pidvysotskyi R. (2013) Struktura aktyviv bankiv Ukrainy za stanom na 01.01.2013 r. (u rozrizi bankiv) [The Structure of Assets of Ukrainian Banks at 01.01.2013 (Across Banks)]. Visnyk NBU. Vol. 3, 50–55.
14. Zakon Ukrainy vid 07.12.2000 r. № 2121-III. “Pro banky i bankivsku diialnist” [The Law of Ukraine from 07.12.2000, № 2121-III “On Banks and Banking Activities”].
15. Pro rozpodil bankiv na hrupy [On the Distribution of Banks on Group]. Retrieved from http://zakon.nau.ua/doc.
16. Baranovskyi O. I. (2008) (Ed.) Rozvytok bankivskoi systemy Ukrainy [Development of Banking System of Ukraine]. K.: In.-t ekon. ta prohnozuv.
17. Vasyurenko O. V., Volokhata K. O. (2006) Ekonomichnyi analiz diialnosti komertsiinykh bankiv [Economic Analysis of Commercial Banks Activity] K.: Znannia.

Переглядів анотації: 40
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2014-04-24
Як цитувати
(1)
Rohozhnikova, N.; Ivanova, I. Peculiarities Of The Commercial Banks Functioning As A Part Of The Credit System. fp 2014, 158-163.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають