Фінансові звіти кредитних спілок та особливості їх аналізу

  • Олена Гончаренко
  • Ігор Дземішкевич
Ключові слова: економічний аналіз, кредитна спілка, фінансова звітність, фінансовий стан

Анотація

У  статті  розкрито  особливості поняття  фінансових  звітів  та  їх  аналізу,  проведено дослідження дефініцій понять звітності, економічного  аналізу  та  фінансового  стану. Встановлено структурно-логічні взаємозв’язки між  видами  економічного  аналізу  та  видами звітності  кредитних  спілок.  Визначено  нормативно-правову  базу  з  регулювання  питань аналізу фінансового стану кредитних спілок.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Ivanenko V. O. (2010) Zvitnist yak element metodu bukhhalterskoho obliku ta forma statystychnoho sposterezhennya [Reporting as an element of accounting method and form of statistic observation]. Visnyk ZhDTU.
2. Makarov V. H. (1983) Teoriia bukhhalterskoho ucheta [Theory of accounting]. M.: Fynansy i statystyka.
3. Mykheev F. A. (1975) Teoriia bukhhalterskoho ucheta [Theory of accounting]. M.: Finansy.
4. Kuzhelnyi M. V. «Teoriia bukhhalterskoho obliku (2001)» [Theory of accounting (2001)]. Retrieved from http://library.if.ua/books/49.html.. Suk L. K., Suk P. L. (2010) Finansovyi oblik [Fiscal accounting]. K. : Znannya.
6. Len V. S., Hlyvenko V. V. (2010) Zvitnist pidpryiemstva [Statements of Enterprise]. K.: Karavela.
7. F. F. Butyntsia ta N. A. Ostapiuk. (2005) Zvitnist pidpryiemstva: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv spetsialnosti 7.050106 «Oblik i audyt». [Statements of Enterprise: Tutorial for the students of higher educational establishments of the speciality]. Zhytomyr: ZhDTU.
8. Zakon Ukrainy «Pro bukhhalterskyi oblik ta finansovu zvitnist v Ukraini» [Law of Ukraine «About Accounting and Fiscal Accounting in Ukraine] 16.07.99 р. №996-XIV.
9. Chebanova N. V., Chupyr T. Ya., Vasylenko Yu. A. (2006) Finansova zvitnist pidpryiemstv [Financial statement of an enterprise]. Kh.: Faktor.10. Sychova N. H., Ilina V. V. (2003) Tlumachnyi slovnyk audytorskykh, podatkovykh ta biudzhetnykh terminiv [Glossary of auditing, tax and budget terms]. M.: Finansy i statystyka.
11. Bila L. M. (2003) Retrospektyvnyi analiz stanovlennia bukhhalterskoi zvitnosti [Retrospective analysis of accounting formation]. Visnyk ZhDTU.
12. Volynets L. (2006) Zadachi i sfera zastosuvannya MSBU 1 [Tasks and application sphere of MSBU 1]. Sovremennyi bukhhalter.
13. Mizhnarodni standarty bukhhalterskoho obliku 2000 [International Accounting Standards 2000].
14. Tkachenko N. M. (2004) Bukhhalterskyi finansovyi oblik na pidpryiemstvakh Ukrainy [Financial accounting on Ukrainian enterprises]. K.: A.S.K.
15. Bakanov M. Y. (1996) Teoriia ekonomichnoho analizu [Theory of economic analysis]. M.: Finansy i statystyka.
16. Savytskaia H. V. (2001) Analiz khoziaistvennoi deiatelnosti predpriiatiia [Analysis of economic activity of an enterprise]. M.: Novoe znamia.
17. Tarasenko N. V. (2004) Ekonomichnyi analiz [Economic analysis]. Lviv: Mahnoliia plius.
18. Korobov M. Ya. (2001) Finansovo-ekonomichnyi analiz diialnosti pidpryiemstv [Financial and economic analysis of enterprises activity]. K.: T-vo «Znannya», KOO.
19. Tsyhylyk I. I. (2004) Ekonomichnyi analiz hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva [Economic analysis of business activity of an enterprise]. Tsentr navchalnoi literatury.
20. Metodychni rekomendatsii z analizu i otsinky finansovoho stanu pidpryiemstv [Methodological guidelines for analysis and evaluation of the financial situation of enterprises]. Retrieved from http://zakon.nau.ua/doc/?code=n0005626-06.
21. Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy № 49/121 26.01.2001. [The Order of the Ministry of Finance of Ukraine]. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01.
22. Lyst Derzhavnoi podatkovoi administratsii Ukrainy [The Letter of the State Tax Administration] № 759/10/20-2117 27.01.98. Retrieved from http://zakon.nau.ua/doc/?code=v2117225-98.
23. Nakaz Ministerstva yustytsii Ukrainy [The Order of the Ministry of Justice of Ukraine] 26.02.2013 № 327/5. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0331-13.
24. Zakon Ukrainy «Pro vidnovlennia platospromozhnosti borzhnyka abo vyznannia yoho bankrutom» [The Law of Ukraine «On Restoring Debtor Solvency or Declaring bankruptcy»] 14.05.1992 № 2343-XII. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2343-12/page7.
25. Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy [The Order of the Ministry of Economy of Ukraine] 19.01.2006 № 14. Retrieved from http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0014665-06.
26. Metodyka intehralnoi otsinky investytsiinoi pryvablyvosti pidpryiemstv ta orhanizatsii [Methodology of integrated assessment of investment attractiveness of enterprises and organizations] № 22 23.02.98. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98.
27. Nakaz Ahentstva z pytan zapobihannia bankrutstvu pidpryiemstv ta orhanizatsii [The Order of the Agency for Prevention of enterprises and organizations bankruptcies] № 81 27.06.97. Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-97.
28. Zakon Ukrainy «Pro kredytni spilky» [The Law of Ukraine «On credit unions»] № 2908-III 20.12.2001 zi zminamy i dopovnenniamy. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2908-14.
29. Zakon Ukrainy «Pro finansovi posluhy ta derzhavne rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh» [The Law of Ukraine «On Financial Services and State Regulation of Financial Services»] № 2664-III 12.07.2001 zi zminamy i dopovnennyamy. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.
30. Rozporiadzhennia Derzhavnoi komisii z rehuliuvannia rynkiv finansovykh posluh Ukrainy [The Order of the State Commission for Regulation of Financial Services Markets of Ukraine] № 7 16.01.2004 zi zminamy i dopovnennyamy. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0148-04.

Переглядів анотації: 46
Завантажень PDF: 33
Опубліковано
2014-04-24
Як цитувати
(1)
Гончаренко, О.; Дземішкевич, І. Фінансові звіти кредитних спілок та особливості їх аналізу. fp 2014, 46-56.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають