Характеристика чинників впливу на ефективність функціонування оборотних активів підприємств аграрного сектору

  • Віктор Артеменко
Ключові слова: оборотні активи, запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти, чисті оборотні активи, чинники, ефективність, аграрний сектор

Анотація

Проведено аналіз критеріїв поділучинників  впливу  на  формування  та  використання  оборотних  активів  підприємств,  запропонованих  сучасними  дослідниками,  виявлено  тенденції  зміни  структури  оборотних активів  підприємств  аграрного  сектору,  запропоновано  класифікацію  чинників  впливу на  ефективність  функціонування  оборотних активів  підприємств  аграрного  сектору  з  урахуванням специфіки їх діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Izmailova N. V. (2009) Upravlinnia oborotnymy aktyvamy pidpryiemstv [Management of Current Assets of Enterprises]. Extended abstract of candidate’s thesis. National economic University named V. Hetman of Kyiv. Kyiv, Ukraine.
2. Vaschenko N. V. and Maksymovych Yu. I. (2013) Chynnyky formuvannia ta efektyvnosti vykorystannia potentsialu oborotnykh aktyviv pidpryiemstva [Factors of Formation and Effective Use of Enterprise Current Assets]. Innovatsijna ekonomika, Vol. 6, 330–335.
3. Doicheva K. S. (2011) Faktory, yaki vplyvaiut na efektyvnist diialnosti pidpryiemstva [Factors that Affect the Efficiency of Enterprise Activity]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Vol. 2(10), 23–28.
4. Rulitska K. M. (2013) Tendentsii rozvytku ahrarnoho sektoru Ukrainy [Tendencies of Development of Agrarian Sector of Ukraine]. Visnyk ONU imeni I. I. Mechnykova. Vol. 18(2/1), 123–125.
5. Sukhorukov D. (2011) Metodychni osnovy zalezhnosti pokaznykiv efektyvnosti vykorystannia oborotnykh aktyviv zaliznychnoho transportu vidvplyvu zovnishnikh ta vnutrishnikh faktoriv [Methodical Bases of Dependence of Сurrent Assets of Railway Transport from the Influence of External and Internal Factors]. Zbirnyk naukovykh prats DETUT. Vol. 18(1), 149–155.
6. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2012) [Statistical Yearbook of Ukraine – 2012]. Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2011 rik. TOV “Avhust Trejd”, Kyiv, Ukraine.
7. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2013) [Statistical Yearbook of Ukraine – 2012]. Statystychnyj schorichnyk Ukrainy za 2012 rik. TOV “Avhust Trejd”, Kyiv, Ukraine.
8. Chubka O. M. (2010) Klasyfikatsiia ta vplyv chynnykiv na efektyvnist funktsionuvannia oborotnoho kapitalu mashynobudivnykh pidpryiemstv [Classification and Influence of the Factors on Func -tioning of Current Capital of Machine-building Enterprises]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Vol. 669, 158–166.
9. Shkvarchuk L. O. and Mukha V. V. (2009) Problemy zabezpechenosti vlasnymy obihovymy koshtamy pidpryiemstv shveinoi promyslovosti Ukrainy [Problems of Availability of Own Current Assets of Enterprises of Clothing Industry of Ukraine]. Natsionalnyj lisotekhnichnyj universytet Ukrainy. Vol. 19.7, 168–173.
10. Shurpenkova R. and Ivanytska H. (2012) Orhanizatsiia ekonomichnoho analizu oborotnykh koshtiv ta vyznachennia efektyvnosti yikh vykorystannia [Organisation of Economic Analysis of Current Capital and Efficiency of It Use]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Vol. 19 (1), 301–307.

Переглядів анотації: 42
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2014-04-24
Як цитувати
(1)
Артеменко, В. Характеристика чинників впливу на ефективність функціонування оборотних активів підприємств аграрного сектору. fp 2014, 19-24.