Пріоритетні напрями вдосконалення інституційного середовища розвитку людського потенціалу в Україні

  • Роберт Пустовійт
  • Інна Кочума
Ключові слова: людський розвиток, інститути, інституційні чинники, інституційне середовище

Анотація

У статті проаналізовано проблеми у сфері інституційного середовища розвитку людського потенціалу в Україні на сучасному етапі. Досліджено інституційне забезпечення функціонування систем: освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та соціального партнерства. Запропоновано пріоритетні інституційні заходи щодо їх вдосконалення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки (колективна монографія) / [Лібанова Е. М., Макарова О.В., Курило І. О. та ін.]; за ред. Е. М. Лібанової. — К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. — 320 с., Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан: монографія / Кол. авт.: Е. М. Лібанова, Н. С. Власенко, О. С. Власюк та ін. — К. : Рада по вивч. продуктив. сил України НАН України, ПРООН, 2002. — 123 с., Власюк О. С. Індекс людського розвитку / О. С. Власюк, С. И. Пірожков. — К. — 2005. — 83 с.
2. Геєць В. М. Інституційні перетворення і суспільний розвиток // Економіка і прогнозування. — 2005. — № 2. — С. 9–37., Гриценко А. А. Монетарні інститути України та проблеми їх інтеграції в інституційну архітектоніку Європи // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: Економічна серія. — 2011. — № 961. — С. 47-54, Дементьев В. В. Институты, поведение, власть. — Донецк: ДонНТУ, 2013. — 310 с., Малий І. Й. Трансформація інституту держави та революція політичної економії // Європейський вектор економічного розвитку. — 2012. — № 2. — С. 101–106.
3. Коуз Р. Фирма, рынок и право: сб. статей / пер. с англ. Б. Пинскера; науч. ред. Р. Капелюшников. — М. : Новое издательство, 2007. — 224 с, Нуреев Р. М. Генезис капитализма: роль институтов, благоприятных для развития предпринимательства // TERRA ECONOMICUS. — 2011. — Т. 9. — № 4. — С. 122–141.
4. Rao P. K. The Economics of Transaction Costs: Theory, Methods and Applications / Rao P. K. — Palgrave Macmillan, 2003. — 197 p.
5. Carroll Archie B., Buchholtz Anna. Business and Society: Ethics and Stakeholder Management. Cincinnati: South-Western College Publishing, 2000. — 750 p.
6. Steele G. R. Laissez-faire and the Institutions of the Free Market // Economic Affairs. — 1999. — September, Vol. 19, issue 13. — P. 47–51.
7. Геєць В. М. Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) / В. М. Геєць // Фінанси України. — 2011. — № 2. — С. 11–23.
8. Норт Д. Інституції, інституційні зміни та функціонування економіки / Пер. з англ. І. Дзюб. — К. : Основи, 2000. — 198 с.
9. Конституція України : [Текст]. — К. : Парламентське вид-во, 1999. — 25 с.
10. Україна: людський розвиток. Звіт 1996. — К. : ПРООН, 1996. — 110 с.
11.Україна: людський розвиток. Звіт 1999. — К. : ПРООН, 2000. — 96 с.
12.Доклад о развитии человека за 2004 год. По заказу ПРООН. — М. : Изд-во «Весь мир», 2004. — 312 с.
13.Доклад о человеческом развитии 2013 г. Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://hdr.undp.org/en/reports/global.
14.Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 15.03.2012 № 4523-VI із змінами і доповненнями: [Текст] // Відомості Верховної Ради. — 2013. — № 3. — С. 22.
15. Ще раз про корупціонерів в Україні. Право на правду: [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http: //pravo-kiev.com/analitika/ shhe-raz-pro-korupcziyu-v-ukraini.html.
16. Лебедь Р. Пенсіонери припиняють ходити до лікарів: [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.bbc.co.uk/ ukrainian/ entertainment/2012/04/120406.
17. Офіційний сайт Держкомстату України: [Електронний ресурс]. — Режим доступу : ukrstat.gov.ua.
18.Acemoglu D., Robinson J. Why Nations Fail // The Milken Institution Review. — 2012. — Third Quarter. — P. 75–89.

Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 22
Опубліковано
2013-04-15
Як цитувати
(1)
Пустовійт, Р.; Кочума, И. Пріоритетні напрями вдосконалення інституційного середовища розвитку людського потенціалу в Україні. fp 2013, 70-81.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають