Banking Credit Policy As A Special Investigation Object

  • Nadiia Rohozhnikova
  • Iryna Ivanova
Ключові слова: комерційні банки, кредити, кредитна політика, кредитний портфель, кредитні операції, ризики, кредитна заявка, кредитний менеджер, прибуток, кредитний комітет, кредитний моніторинг

Анотація

У статті досліджено сутність та особливість формування і реалізації кредитної політики комерційного банку. Проаналізовано структуру та динаміку кредитів, наданих банками в кризовий та посткризовий періоди. Виявлено проблеми, що виникли у процесі кредитування та доведено їх вплив на розвиток економіки України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1.Балабанов И. Т. Банковское дело / И. Т. Балабанов. — Санкт-Петербург : Питер, 2001. — 304 с.
2. Банківскі операції [Текст] : Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін. ; За заг. ред. А. М. Мороза. — 3-є вид., перероб. і доп. — К. : КНЕУ, 2008. — 608 с.
3. Банковские операции / Под ред. О. И. Лаврушина. — М. : ИНФРА-М, 1996. — 208 с.
4. Барановський О. І. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання : Монографія / О. І. Барановський. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. — 754 с.
5. Бюлетень Національного банку України. — 2012. — № 10.
6. Волохов В. І. Оцінка ефективності кредитної діяльності банків / В. І. Волохов // Фінанси України. — 2003. — № 4. — С. 115–124.
7. Ілляшенко С. Кредитні ризики та створення резервів для їх покриття / С. Ілляшенко // Вісник НБУ. — 1997. — № 4. — С. 39–41.
8. Кредитування і контроль [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Смовженко, Р. Р. Коцовська, В. М. Крупський, В. С. Хім’як. — Львів : ЛБІ НБУ, 2004. — 135 с.
9. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.bank.gov.ua.
10. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка / Г. С. Панова. — М. : ИКЦ «ДИС», 1997. — 464 с.
11. Подік С. М., Ігнатенко В. І. Банківська справа: теорія і практика : навч. посіб. / Національний ун-т харчових технологій / С. М. Подік (ред.). — К. : Фада, ЛТД, 2007. — 642с.
12. Розвиток банківської системи України : Монографія / За ред. д-ра екон. наук, О. І. Барановського. — К. : Ін.-т екон. та прогнозув., 2008. — 584 с.

Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2013-04-15
Як цитувати
(1)
Rohozhnikova, N.; Ivanova, I. Banking Credit Policy As A Special Investigation Object. fp 2013, 57-61.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають