Фінансова безпека підприємства як економічна категорія

  • Олена Жихор
  • Андрій Фоменко
Ключові слова: фінансова безпека, фінансова захищеність, фінансова безпека підприємства, фінансова безпека держави, економічна безпека

Анотація

В статті досліджено поняття «фінансова безпека» як на рівні держави, так і на рівні підприємства. Обґрунтовано авторське визначення поняття «фінансова безпека» та наведено його відмінності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук : спец. 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / О. І. Барановський. — К. : Інститут економіки і прогнозування НАН України, 2000. — 36 с.
2. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. — К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. — 784 с.
3. Васильченко З. М., Васильченко І. П. Теоретична концепція оцінки економічної безпеки банку / З. М. Васильченко, І. П. Васильченко // Банківська справа. — 2006. — № 4. — С. 36.
4. Горячева К. С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / К. С. Горячева — К. : Інститут економіки і прогнозування НАН України, 2006. — 20 с.
5. Механизмы управления экономической безопасностью / Ю. Г. Лысенко, С. Г. Мищенко, Р. А. Руденский, А. А. Спиридонов / Под ред. сальною категорією, яка відображає захищеність суб’єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним її громадянином, оскільки проявляється через захищеність діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також спроможність швидко усунути різноманітні загрози або пристосовуватися до існуючих умов, що не позначаються негативно на його діяльності. Ю. Г. Лысенко. — Донецк : ДонНУ, 2002. —178 с.
6. Мартюшева Л. С. Фінансова безпека підприємства / Л. С. Мартюшева, Т. Е. Петровська, Н. І. Трихліб // Комунальное хозяйство городов: наук.-техн. сб. Выпуск 71. Серия: Экономические науки. — К. : «Техніка», 2006. — С. 235–238.
7. Папехін Р. С. Индикаторы финансовой безопасности предприятия / Р. С. Папехін. — Волгоград : Волгоградское научное изд-во, 2007. — 16 с.
8. Погосова М. Ю. Аналіз методичного забезпечення оцінювання фінансової безпеки підприємства [Електронний ресурс] / М. Ю. Погосова, В. С. Лебедєва // Экономические науки. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com.
9. Самбуріна Н. С. Аналіз фінансової складової безпеки підприємства / Н. С. Самбуріна. — Х. : Изд. ХНЕУ, 2006.
10.Шелест В. В. Управління фінансовою безпекою довірчого товариства / В. В. Шелест // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 3. — С. 181–184.

Переглядів анотації: 770
Завантажень PDF: 68
Як цитувати
(1)
Жихор, О.; Фоменко, А. Фінансова безпека підприємства як економічна категорія. fp 1, 46-48.