Передумови виникнення регіональних асиметрій сталого розвитку в Україні

  • Ольга Табалова
Ключові слова: регіон, сталий розвиток, передумови

Анотація

У статті досліджено групи об’єктивних та суб’єктивних передумов виникнення асиметрій регіонального розвитку. Визначено ступінь впливу кожної із передумов на соціальну, економічну та екологічну складові сталого розвитку регіону.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Табалова О. Є. Концептуальні засади дослідження сталого розвитку / О. Є. Табалова // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія» : Збірник наукових праць ЛНТУ. — Випуск 8 (32). — Луцьк, 2011.
2. ХХІ век: мир между прошлым и будущим. Культура как системообразующий фактор международной и национальной безопасности / под науч. ред. О. П. Лановенко. — К. : Стилос. 2004. — 572 с.
3. Керефов М. А. Воспроизводственные тенденции и стратегические императивы модернизации регионального экономического пространства (на материалах Северо-Кавказского федерального округа) : автореф. дис. на соиск. уч. степ. доктора экон. Наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)» / М. А. Керефов. — Шахты, 2011. — 45 с.
4. Пепа Т. В. Просторовий розвиток регіональних соціально-економічних систем в контексті державної регіональної політики [Електронний ресурс] / Т. В. Пепа // Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/ aprer/2008_4_2/61.pdf.
5. http://ok-russia.narod.ru/stat/mono2/Gl1.htm
6. Регіони України у післякризовий період: ризики та перспективи розвитку : аналіт. доп. / C. О. Біла, О. В. Шевченко, В. І. Жук, М. О. Кушнір [та ін.] ; за ред. С. О. Білої. — К. : НІСД, 2011. — 104 с.
7. Сторонянська І. З. Стратегічні цілі та пріоритети державного регулювання процесів економічної інтеграції регіонів України / І. З. Сторонянська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Розділ ІI. Економічні й соціальні аспекти європейських інтеграційних процесів та інтеграції України в загальноєвропейські й регіональні структури. — 2009. — С. 201–207.
8. Транскордонне співробітництво: панорама взаємодії // Євросоюз у деталях. — 2010. — № 3. — С. 5–6.

Переглядів анотації: 102
Завантажень PDF: 164
Як цитувати
(1)
Табалова, О. Передумови виникнення регіональних асиметрій сталого розвитку в Україні. fp 1, 23-30.