Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Обсяг рукопису статті має бути приблизно 12–24 сторінки, текстовий редактор Microsoft Word, формат сторінки А4, орієнтація – книжкова, поля: ліве – 3 см, верхнє і нижнє поле – 1,5 см, праве – 1 см; гарнітура – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Структура статті:

  Індекс УДК – на першій сторінці зліва вгорі;
  Назва статті – посередині великими літерами;
  Прізвище ім’я, по батькові автора (авторів) – ліворуч;
  Науковий ступінь, вчене звання автора (авторів) - нижче ліворуч;
  Посада, місце роботи автора (авторів) – нижче, ліворуч;
  E-mail для спілкування з автором; ORCID ID автора;
  Код JEL Classіfіcatіon – від 1 до 5 в одному рядку, через кому.

  Анотація та ключові слова – українською, російською та англійською мовами. Обсяг анотації - 200-400 знаків.

  Основний текст статті, який відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1, повинен містити такі необхідні елементи (зі структуризацією по тексту):

  - постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;

  - аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;

  - виокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;

  - формування цілей статті;

  - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

  - висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

  - список літератури – подається після тексту статті під заголовком "Список використаної літератури" та має містити не менше 10 джерел, на кожне з яких повинно бути посилання в тексті. Список літератури наводиться у порядку посилань та оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

  - Після списку літератури подається References, де розміщують ті самі джерела, що й у списку літератури. Reference повинен бути оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book).

Зразок оформлення списку літератури та Reference

 • Посилання на джерела використаних матеріалів у тексті подають у квадратних дужках – [2, с. 34], де перше число відповідає порядковому номеру у списку використаних джерел, друге – номеру сторінки.
 • Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці – у редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word; математичні формули – у редакторі формул Microsoft Equation (3.0). Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Графіки і схеми не слід перевантажувати текстовими написами. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними. Не допускається використання у тексті сканованих рисунків чи формул.
 • Подані матеріали підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню у термін не більше, ніж 1 місяць. Після рецензування редколегія журналу інформує автора про можливість опублікування статті у черговому випуску журналу. У разі негативної рецензії чи наявності суттєвих зауважень статтю може бути відхилено чи повернуто автору (авторам) на доопрацювання.

  Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки за погодженням з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена, а також правильність перекладу несуть автори публікацій.

        Зразок оформлення статті

 • До статті також додають:
  1. Авторську довідку, де наводяться прізвище, ім’я та по батькові автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада, установа (трьома мовами – українською, російською, англійською). Також необхідно вказати поштову адресу із зазначенням індексу, контактні телефони, обов’язково – e-mail. Назва файлу – за прикладом Dovidka.doc.  
 • 2. Рецензію кандидата або доктора наук відповідної спеціальності (для авторів без наукового ступеня).

  3. Реферативний виклад основних ідей статті (реферат) англійською мовою обсягом 1800 знаків (1-1,5 сторінки) (кегль 14, міжрядковий інтервал - 1,5).

  У разі подання статті англійською мовою реферат додається українською мовою обсягом 1800 знаків (1-1,5 сторінки) (кегль 14, міжрядковий інтервал - 1,5).

  При підготовці реферату слід враховувати:

  реферат має бути стислим відображенням основних положень статті, у ньому доцільно висвітлити мету, результати роботи, область застосування результатів; окреслити основні положення на- укової новизни та висновки;
  інформація у рефераті повинна бути зрозумілою і цікавою, зокрема і зарубіжному науковому співтовариству, яке, не знаючи української або російської мови, могло б без звернення до повного тексту отримати найбільш повне уявлення про тематику і рівень досліджень;

  Над рефератом англійською мовою пишеться назва статті, прізвище та ініціали автора, його вчене звання, науковий ступінь, посада та місце роботи, e-mail, ORCID ID.

  Наголошуємо на тому, що англомовний варіант не може бути зроблений шляхом застосування автоперекладача. Статті з некоректним перекладом не розглядатимуться редколегією журналу.

  Реферат потрібно надіслати окремим файлом.

Зразок оформлення реферату статті

          4. Скановану копію квитанції про сплату вартості публікації

 • Вартість публікації26 грн. за 1 повну / неповну сторінку формату А4

  Закордонним авторам з науковими ступенями та/або вченими званнями надається право безкоштовного розміщення статей.

  Реквізити для оплати
  Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"
  Код ЄДРПОУ - 34716922
  МФО - 820172
  Р/р - 31250237192072
  Призначення платежу - За наукову статтю ПІБ Фінансовий простір
 • Контактна інформація:
  Статті слід надсилати на електронну адресу: fp@cibs.ubs.edu.ua Подальше спілкування з авторами також за цією адресою.

  Адреса редакції:
  18028, м. Черкаси, вул. В’ячеслава Чорновола, 164
  Телефон: (0472) 64–41–66
  E-mail: fp@cibs.ubs.edu.ua

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.